Vindmøllene: – Regional plan må også omfatte Hedmark!

Venstre ser frem til at Eidsvoll får avgitt høringsuttalelse til konsesjonssøknaden om vindmøllepark i Nord-Odal. Innstillingen til vedtak er i samsvar med hva Venstre foreslo da vår interpellasjon ble behandlet 19.mars. Men en regional plan må også omfatte Hedmark. Derfor foreslår Venstre dette ikveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– Venstre er strålende fornøyd med forslaget til vedtak i saken om vindmølleparken i Nord-Odal er nærmest identisk med forslaget vi fremmet i kommunestyret 19.mars, sier kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug.

Han refererer til interpellasjonen om vindmølleparken, som Venstre sendte inn til kommunestyrets møte 19.mars i år. Der fremmet Venstre et forslag til vedtak i 3 punkter. Det ene punktet var at det ikke bør gis konsesjon til vindmøllepark før det er laget en helhetlig plan for utbygging og lokalisering av vindmøller.

Det andre punktet understreket nødvendigheten av å ha en god planleggingsprosess med nøye overveide løsninger, for å sikre at vindkraftutbygging skjer der det er mest vind og minst naturvernkonflikter – ikke bare der utbyggerne ønsker å bygge.

I sitt innlegg om interpellasjonen uttalte Bakkehaug: “- Hvis en slik dialog ikke kan etableres, eller ikke fører frem, bør kommunestyret i Eidsvoll – enten alene eller sammen med Akershus fylkeskommune – signalisere vilje til å bruke den innsigelsesmyndighet lovverket gir til å sørge for at negative konsekvenser for Eidsvoll kommune av planene om å etablere en vindmøllepark i i Nord-Odal kommune tett opp til kommunegrensen til Eidsvoll blir minst minst mulig.” Venstre mener at Utvalg for næring, plan og miljø burde gitt et slikt signal allerede i sitt vedtak i juni ifjor.

Ordføreren var i sitt svar positiv til Venstres forslag.

– Må inngi innsigelse nå!
Dessverre avgir kommunestyret sin høringsuttalelse til konsesjonssøknaden dagen før fristen går ut. Dermed ble det for knapp tid til den dialogen Venstre ville at ordføreren skulle ta initiativ til; med Akershus og Hedmark fylkeskommuner, og Nord-Odal kommune. Da må innsigelse inngis. Og det er Venstre fornøyd med.

– Eidsvoll må inngi innsigelse nå, sier Bakkehaug, og fortsetter: – Vi har rett og slett ikke noe valg. Det foreligger ingen regional plan for vindmølleutbygging hverken i Akershus eller Hedmark. I Hedmark har Venstre foreslått dette to ganger, og blitt nedstemt begge gangene. I Akershus er en slik plan på trappene. Men inntil den foreligger i begge fylkene må Eidsvoll stå på sin innsigelse, sier han.

Kommunestyret burde behandlet saken i mars
Bakkehaug er kritisk til at kommunestyret får konsesjonssøknaden til behandling dagen før høringsfristen går ut.

– Kommunestyret blir låst når saken skal behandles dagen før høringsfristen; dukker det opp nye opplysninger nå kan ikke saken utsettes. Da må kommunestyret bake inn nye opplysninger i vedtaket uten å ha fått disse verifisert — eller rett og slett utelate dem, sier Bakkehaug.

Kommunen fikk søknaden 07.februar
For Venstre, som hverken er medlem i utvalget for næring, plan og miljø eller formannskapet, dukker det stadig opp nye opplysninger i denne saken. Da Venstre sendte inn interpellasjonen til kommunestyrets møte 19.mars var det ukjent at utvalget hadde behandlet meldingen 05.juni ifjor. Invitasjonen til folkemøtene i Nes og Nord-Odal i mars ifjor var også ukjent.

Nå viser det seg at NVE sendte konsesjonssøknaden til behandling 06.februar i år. Da fikk Eidsvoll igjen invitasjon til folkemøter i Nes og Nord-Odal, denne gang i slutten av februar. Det forelå ingen planer om et møte i Eidsvoll. Det ble likevel avholdt folkemøte også her, dagen før kommunestyremøtet.

– Politisk ledelse i kommunen burde fanget opp saken da den kom i februar, sier Bakkehaug. Det hadde vært lett å sammenligne konsesjonssøknaden med høringsuttalelsen fra Eidsvoll. Da kunne ordføreren eller utvalgsleder lett konstatere at Eidsvoll var overkjørt, og så sørget for å sette saken på sakskartet i utvalg, formannskap og kommunestyre i hurtigtogsfart. For det er intet nytt i saken, sier han.

– Hedmark må også vedta plan!
– Venstre fremmet interpellasjon om saken til kommunestyrets møte 19.mars fordi vi mener denne saken er viktig for Eidsvoll. Den berører lokaldemokrati, miljø, friluftsliv og næringsutvikling. Eidsvoll har rett til å bli hørt i en slik sak, sier Knut Bakkehaug.

Han er fornøyd med forslaget til vedtak, men mener at en regional plan om vindmøller må omfatte Hedmark fylke. Derfor kommer Venstre til fremme forslag om at innsigelsen fra Eidsvoll blir stående inntil også Hedmark har en regional plan for lokalisering og utbygging av vindmøller. Venstre har allerede foreslått en slik plan to ganger i Hedmark fylkesting – og blitt nedstemt.

Får Eidsvoll Venstre flertall for sitt tilleggsforslag kan det bli lenge til vindmølleparken i Nord-Odal ser dagens lys.

Er du interessert i å lese saksdokumentene, finner du dem her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**