Litt av hvert fra Hovedutvalg teknisk sektor

Det er spennvidde i sakene vi behandler i Teknisk Hovedutvalg (HOTS). Som eksempel på dette — og hentet fra et uvanlig enkelt sakskart, refereres noe av hva Atle og Signy tok stilling til i HOTS 30.04; på Venstres vegne (!) Les sakskart og protokoll på kommunens hjemmeside for evt mer- info

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Forespørsler

Atle fikk svar på sin forespørsler vedr vedlikehold av lekeapparater/ uteapparater Kjørbekkhøgda skole, og tar det videre til SU ( samarbeidsutvalget). Dessuten orienterte leder om årsak til forsinkelser vedr utfylling ved nybygg Klosterøya vest. Dette er en sak som har opptatt Venstre. Årsak bunner i fremføring av ledningsnett for fjernvarme, det har vært mer komplisert enn ventet

Signy tok opp problematikk rundt utforming av bygg som næringsbygg i randsone av boligområder samt store byggeprosjekt vi ser reiser seg langs vår vannfront. Hvordan kan utvalget komme i bedre inngrep med estetikk og utforming, uten å bli detalfjokusert , uten å framstå som ukvalifiserte synsere- og uten å blande oss utidig inn i saksbehandling? Problematikken er aktualisert av utbygging av matbutikk på Frogner ( o`gru!) samt etter min mening også av byggene Klosterøya vest og Klosterhagen ved Herkules. Mitt inntrykk er at vi ofte sier " Klar- ferdig — for sent"; hva bør i større grad inn i reguleringsplan? Hvordan kvalitetssikre? Backe Hansen svarte at adm er oppmerksom på problematikken og vil følge dette opp. Flere i utvalget, tverrpolitisk, støttet synspunktene.

39/13 Undergrunnsoppsamling av avfall i bykjerne

God og ideell sak, men med et visst "luksuspreg" i dagens økonomiske situasjon. Dersom saken hadde kommet til avstemming, ville vi to stemt mot eller redusert budsjett for forprosjekt betydelig. Det var satt til 600 tusen ( " raust" sa adm, hvorfor budsjetterer man slik??). Merk vi var klar over at dette går av VARF gebyr og R- beløp kan kun benyttes til dette formål. Også flere i AP var skeptisk, likedan Høyre. Alle av økonomiske og "pedagogiske" grunner. Flertall i posisjonen hadde ønsket saken utsatt, men det ble i utvalget likevel flertall for å oversende dette til formannskapet ( forslag fra FrP) Vi stemte for det. Enstemmig vedtak

40/13 Grenland Vestfold Biogass AS- lokal gjenvinning av matavfall

Vi ser positivt på saken, Atle snakket varmt for den, vi stilte enkelte spørsmål vedr økonomiske forutsetninger og stemte for etter at forutsetninger generelt ble tatt inn i vedtaket ( Høyres forslag) Vedtatt mot FRP s to stemmer, Frp ønsket ikke å eie, kun forplikte seg på annen måte via avtaler. Vi forutsetter at detter er ihht gjeldende eierskapsstrategi

41/13 Bølehøgda 22 — klagesak

Vi var på befaring, her er det en lengre forhistorie samt konfliktsituasjon mellom tiltakshaver og naboer. Vi fant klagene fra naboene til dels urimelige, men støttet administrasjonens vedtak om å rive byggerier som ikke var omsøkt og bygget uten tillatelse ( selv om sjenanse for naboer må kunne sies være marginale) Spøkefullt sagt burde vi kunnet vedta "kom til enighet". Enstemmig vedtak, saken går til Fylkesmannen for avgjørelse , vi avviste klage på vedtak både fra tiltakshaver og en nabo

Skien Venstre

42/13 Bakkane gård — klagesak

Klagen ble avvist. Enstemmig

43/13 Hubrovegen — klagesak

Klagen ble avvist. Enstemmig

44/13 Detaljregulering Mælagata 33

Vi rakk befaring, det er alltid "lurt". Vi fikk et bedre inntrykk av området og planene. Venstre presiserte at dette er en interessant sak og eksempel på ønsket tiltetting bynært. Avkjøring og kjørevei på feltet er vanskelig, men ser ut å ha funnet sin løsning. Saken legges ut på høring før 2. gangs behandling. Signy ba om at fram til 2. gangs behandling skal bestemmelser vedr byggenes utforming vurderes nærmere , dette ble vedtatt følge saken. Enstemmig

45/13 Framtidens byer, årsrapport og prioritering av tiltak 2013

Relativt beskjeden aktivitet 2012. Atle påpekte god sykkelopplæring som gir resultat. Signy spurte hvor langt vi er kommet med EPC kontrakter ( gjelder enøk- arbeid) Leder svarte vi kan få en redegjørelse neste møte. Vedr sykkeltiltak og g/s veier, hvor vi er opptatt av at det får være grenser for ideelle løsninger ( ref asfaltering av brostein, flytting av tre, eksproprieringsak som ble avvist i tidligere møte) ; adm svarte det kommer en orientering også om sykkel tiltak fk møte

Kort møte!

Hilsen

Atle og Signy

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**