Ap innrømmer: For trange skolebudsjetter

Tirsdag avviste ordfører Einar Madsen (Ap) et forslag fra SV om å gi 500 000 kr ekstra til Feiring skole i 2013. Begrunnelsen var at budsjettet til skolene var korrekt og rettferdig. I kveldens møte i utvalg for oppvekst og levekår ble ordføreren referert på at tallene han refererte til i sitt svar på SVs interpellasjon tirsdag ikke var korrekte likevel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I kommunestyret tirsdag hadde SV en interpellasjon der partiet tok opp situasjonen til Feiring skole. Skolen hevder at den nye tildelingsmodellen for midler slår skjevt ut, og at skolen mangler 350 000 kr i inneværende år. Kommunestyret vedtok som kjent budsjett for 2013 på sitt møte 11.desember.

En av påstandene i interpellasjonen fra Thorstein Owe var at Feiring skole har mistet tilskuddet som blir gitt for å drive fådelt skole. SV foreslo å bevilge 800 000 kr ekstra i inneværende budsjettår.

Grundig svar fra Madsen
I sitt svar på interpellasjonen redegjorde ordfører Madsen grundig for den nye tildelingsmodellen til skolene. Feirings budsjettkutt som følge av modellen er 2% mens Eidsvoll Verk skole og Langset skole har et kutt på 10%. Deler av kuttet på disse skolene skyldes færre elever i år.
Les svaret nederst i referatet.

Ordfører Einar Madsen avviste å behandle forslaget, selv om SV kanskje burde fått realitetsbehandlet sitt forslag iht. Kommunelovens § 9, fordi forslaget var innsendt før selve møtet – sammen med interpellasjonen. Madsen begrunnet avslaget med likebehandlingsprinsippet.

Helomvending på èn uke
I kveldens møte behandlet Utvalg for oppvekst og levekår saken “Økonomisk rapport 1 2013”. Før saken skulle behandles ba Ap om gruppemøte. Venstres Kjersti Almåsvold ville vite hva gruppemøtet skulle handle om. Ap svarte at de ville fremme forslag om ekstrebevilgning til Feiring skole. SV og SP slo følge med Ap inn på gruppemøtet.

Da utvalget møttes igjen for å behandle saken, foreslo de tre partiene (Ap, SV, SP) å bevilge 500 000 kr ekstra til Feiring skole i inneværende budsjettår. Begrunnelsen var at Feiring skole hadde kommet ekstra uheldig ut av den nye tildelingsmodellen. Aps gruppelder Hans Arvid Øberg (nyvalgt medlem og nestleder i utvalget) opplyste at ordfører Einar Madsen hadde funnet ut at tallene han refererte til i sitt svar på SVs interpellasjon forrige tirsdag, ikke var korrekte. Dette hadde adminstrasjonen bekreftet, ifølge Øberg. Til stor forundring for de tilstedeværende representantene for administrasjonen.

Venstres Kjersti Almåsvold mente at alle representanter og partier burde ha lik tilgang til ny saksinformasjon, og foreslo derfor at saken måtte utsettes til neste møte. Dette fikk hun i en avstemning støtte av fra Høyre og FrP. Flertallet bestående av Ap, SV og SP stemte ned forslaget om å utsette saken, og vedtok deretter å bevilge pengene.

Feirings situasjon
Som svaret fra ordføreren viste, får Feiring et mindre kutt enn to andre skoler. Feirings situasjon er spesiell i den forstand at skolen ifjor overskred budsjettet for 2012 betydelig. Dette til tross for at Feiring ifjor fikk penger iht. den gamle tildelingsmodellen. Bevilgningen i kveldens møte skal dekke overforbruket fra ifjor, samt gi midler som skolen mener at den har mistet pga. den nye tildelingsmodellen (ca 160 000 kr).

Uheldig saksbehandling
Kveldens vedtak om å bevilge penger til Feiring er uheldig på flere måter. For det første er ikke påstandene om at Feiring kommer ekstra uheldig ut sammenlignet med de andre skolene, blitt dokumentert. Snarere tvert imot (jfr. ordførerens svar på SVs interpellasjon tirsdag 30.april).

For det andre sa ordføreren at likebehandlingsprinsippet må gjelde. Hvis man skal gi Feiring ekstra midler, må den nye tildelingsmodellens utslag for samtlige skoler i Eidsvoll evalueres først.

Når flertallet i utvalg for oppvekst og levekår velger å bevilge penger på grunn av udokumenterte påstander, og i tillegg premierer overforbruk ut ober budsjettrammene, gir dette en presedens som også de andre skolene i Eidsvoll nå kan benytte seg av.

For hva skal Ap, SV og SP svare når de andre skolene begynner å bryte sine budsjettrammer, og ber om ekstra penger? De kan jo ikke hevde at de må se alle skolene i sammenheng? Eller er det noen grunn til å særbehandle Feiring skole?

Oppvekstkonferansen i juni
Eidsvoll kommune skal avholde en oppvekstkonferanse i juni, der fremdriften i skolestrukturarbeidet skal diskuteres. Det hadde vært naturlig å ta opp konsekvensene av den nye tildelingsmodellen på denne konferansen, slik at kommunestyret fikk se alle skolenes situasjon i sammenheng.

Ap-innrømmelse
At Feiring får en slik ekstrabevilgning knappe 4 måneder etter at kommunestyret (dog et annet flertall) vedtok budsjettet, kan ses på som en innrømmelse av at skolebudsjettet er for trangt.

Svaret som ikke gjelder lenger?
Dette var konklusjonen i ordførerens svar på SVs interpellasjon i kommunestyret tirsdag (men vi må ta forbehold om at svaret ikke er gyldig lenger):

Konklusjon
Jeg finner det ikke riktig å realitetsbehandle av forslaget og vil derfor avvise dette.
Min begrunnelse er følgende:
 Prinsippet om likebehandling er grunnleggende i kommunal forvaltning. Ny
tildelingsmodell er utarbeidet med grunnlag i likhetsprinsippet og pedagogisk
forsvarlighet.
 Modellen gir, slik jeg ser det, ingen dramatiske konsekvenser for Feiring skole.
 Kommunestyrets budsjettvedtak innebærer at alle skolene i løpet av året må
tilpasse sin drift innenfor de vedtatte rammer.
 Jeg vil for øvrig vise til at kommunestyret har mulighet til å foreta en helhetlig og
samlet vurdering av driftsrammene for oppvekst og de øvrige virksomheter i
forbindelse med behandling av første økonomirapport. Kommunestyret får rapporten
til behandling 28.05.13.

(Du kan lese resten av svaret her (åpne protokollen, og bla til side 22 og utover).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**