Bevar Elevhjemmet

Det var Aina Dahl som foreslo å først utsette saken “riving av elevhjemmet” og deretter få sendt den for endelig vedtak i bystyret i mai. Tid kan ofte skape rom for nye tanker og muligheter – nå ser det ut til at flertallet i bystyret går inn for IKKE å rive bygget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Dette skriver Aina Dahl om elevhjemmet:

Aina Dahl

Foto: Privat

Bevar Elevhjemmet
Onsdag skal Tønsberg bystyre avgjøre skjebnen til Halvdan og Ragnhild Wilhelmsens elevhjem. Jeg har stor tro på mine politikerkolleger i Tønsberg bystyre, derfor håper jeg flertallet er så fornuftige at de ser hvor feil det er å rive et av de siste gjenværende monumentale bygg i Tønsberg.

Vi har opp gjennom historien rasert altfor mye av vår kulturhistoriske arv i Norges eldste by.

Elevhjemmet har stor arkitektonisk, miljømessig og historisk verdi. Jeg håper vi sammen kan finne en løsning for å bevare bygningen. Og det er fint å oppleve at mange av Tønsbergs innbyggere nå begynner å engasjere seg.
Når våre velgere ser at politikerne i byen er i ferd med å gjøre vedtak som berører folk flest på en negativ måte, er det en demokratisk rett å protestere.

Når også riksantikvaren og fylkeskommunen har betenkeligheter, bør vi politikere tenke oss om.
Det er svært mange som har et varmt forhold til Elevhjemmet. Tusenvis av unge sykepleiestudenter fra hele landet hadde det flotte bygget som sitt bosted i tre år under utdanningen. De fleste hadde aldri bodd hjemmefra før, og årene på elevhjemmet la løpet for resten av livet.

Også folk flest i Tønsberg og i Vestfold ser på Elevhjemmet som et vakkert landemerke som alltid har vært der.
Eivind Luthen i Stiftelsen Nytt Osebergskip uttalte så fint: Elevhjemmet er et aristokratisk smilehull, det handler omvisjoner som skaper atmosfære, samspill og nærhet.

Flere, blant andre fykesmann Erling Lae, har i den senere tid klaget over mange "åpne hull" i byen som burde benyttes til boliger og næring.
Vi er nå i ferd med å lage nok et "åpent hull" i Tønsberg.
Da rivingssaken kom til Utvalg for Byggteknikk og Areal i januar var det noen av oss som ble opprørte. Heldigvis fikk vi utsatt saken, om enn på litt utspekulert vis.
Vedtaket fra januar lyder: Saken utsettes til organiseringen av ny legevakt-ordning er avklart i mars 2013 med behandling i april.
Jeg vil minne om at organiseringen av ny legevakt ikke er avklart i dag!

Vi må selvfølgelig ikke bevare alle kulturminner for en hver pris. Bygg som bevares må ikke stå til forfall. Det må bo folk i husan.
Når det gjelder eventuelt etterbruk av Elevhjemmet er det bare fantasien som setter grenser.
Vi har i Tønsberg prekær mangel på boliger for nyutdannede unge mennesker, og andre som ikke har lett tilgang til boligmarkedet. Sykehuset kommer i all framtid ha behov for innleide vikarer som trenger utleieboliger. Turnusleger kommer og går hvert år.
Dessuten hører man stadig at både rusomsorgen og psykiatrien har behov for plass.
Beliggenheten nær sentrum og kollektivknutepunkt er ypperlig for det meste-

Elevhjemmet eies av et legat. Kommunen eier ikke bygningen som søkes revet, men er hjemmelshaver til grunneiendommen.
Avtale om kjøp mellom legatet og Sykehuset i Vestfold omfatter kun bygningen og ikke eiendommen.
Sykehuset i Vestfold ønsker å kjøpe Elevhjemmet, men under forutsetning av at bygget rives. Avtalen er klar, men underskrives ikke før rivingstillatelsen foreligger.
Sykehuset i Vestfold kan terminere avtalen dersom riving ikke er avklart innen 1. juni.

Det står i saken at Legatet innhentet en vurdering av markedsverdi av bygg og festerett sommeren 2012. Denne ble av Sivilingeniør Øyvind Stokke anslått til 10 mill kroner. Denne taksten forutsetter ombygging til kontorer, og tar ikke hensyn til de spesielle reguleringsforhold. Området er i dag regulert til sykehusformål.
Tilbudet fra Sykehuset i Vestfold ble av stiftelsen ansett som så godt at man ikke vurderte å selge bygget på det åpne markedet. Det er derfor ikke gjort forsøk på verken å leie eller selge Elevhjemmet til andre enn sykehuset.
Jeg håper vi i bystyret på onsdag får et vedtak som gir oss en tenkepause slik at Elevhjemmet får en hederlig sjanse.

Kanskje det fins interessenter der ute som kan bruke bygget til noe fornuftig.
Det er i hvert fall bedrøvelig hvis vedtaket blir riving av elevhjemmet.

Tønsberg 20.05 13

Aina Dahl
Venstre

Bevar elevhjemmet – facebookgruppe i initiativ fra Tønsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**