Detaljregulering for Gjerpen kirkegård

Skien Venstres tale til Bystyret ved Kenneth Berg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vi står nok en gang ovenfor en sak der vi kan ende med at dyrket mark vil kunne forsvinne. Skien kommune er Telemarks største landbruks kommune og vi bør ha et ansvar for å ta vare på den viktige resursen dette er, ikke bare for oss men også for fremtidige generasjoner. I Norge i dag så er det kun 3% av landarealet som er dyrket mark og i Telemark er vi nede i 2%, og arealet med dyrkbar mark blir stadig mindre, dette fordi at de største arealene nettopp befinner seg i di områdene i landet hvor det også er stor befolkningsvekst. Resultatet av dette blir at landbruksareal gradvis forsvinner til fordel for andre formål. For at vi skal opprettholde et levedyktig landbruk som gjør at vi har en matvareproduksjon som gjør oss selvforsynte er det viktig at vi er restriktive når det gjelder å bygge ned dyrkbar mark. Det bør derfor være særdeles tungtveiende grunner for å bruke dyrket mark til andre formål samtidig som at det ikke foreligger alternative løsninger. Det bør også være et mål på sikt i kommunen å få opp prosentandelen med urnelunder, dette vil være med på å redusere presset på allerede fylte kirkegårder og vi bør også se på muligheten for utvidelsen av kommunens kirkegårder hvor areal er enkelt tilgjengelig og egnet, eksempelvis Solum kirkegård. Med denne bakgrunnen finner ikke vi i Skien Venstre tungtveiende nok grunner til å bruke dyrkbar mark til utvidelse av Gjerpen kirkegård og Venstre vil med det støtte fylkesmannens innsigelse om å la jordvernhensyn veie tyngst i denne saken.

Kenneth Berg

Kenneth Berg
Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**