Trafikksikkerhet: Har Frp og Ap allerede glemt hva de lovte?

– Når kommunestyret 28.mai behandler Økonomisk rapport for 2013, vil Venstre foreslå at kommunens trafikksikkerhetsplan revideres i løpet av 2.halvår 2013, sier Venstres kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Bakkehaug sier det er flere grunner til at det er nødvendig å gjøre dette nå; trafikksituasjonen ved Vilberg-skolene, den utrygge veien over Tunnelltoppen mellom Sundet og Bårlidalen, mangelen på gang- og sykkelvei langs veien til Finstad skole, trafikkforholdene for skolebarn tilknyttet Bønsmoen skole og andre skoler, tilsier at trafikksikkerhetsplanen bør revideres, uttaler Bakkehaug.

Fylkestingets flertall har vedtatt å bruke noen hundre millioner kroner ekstra på gang- og sykkelveier i Akershus. Forutsetningen for å havne på listen over prioriterte prosjekter er at kommunene har gjort de nødvendige forberedelser med utredning og planer, sier Bakkehaug. Det finnes også andre budsjettposter som kan brukes for å sikre skoleveien til barna våre. Kravene fra fylket og Statens Vegvesen er de samme, strekningene må være prioritert fra kommunens side og reguleringsplaner må være ferdige.

Venstre er svært overrasket over formannskapets vedtak om å nedprioritere arbeidet med trafikksikkerhets-planen. Flertallspartiene (Frp og Ap) lovte i et folkemøte på Bøn, å ta tak i trafikkforholdene der. Iflg Vegvesenet var dette området langt nede på kommunen sin prioriteringsliste. Venstre påpekte da nødvendigheten av å prioritet arbeidet med trafikksikkerhetsplanen og foreslo i forrige Utvalgsmøte for Oppvekst, at arbeidet med trafikksikkerhetsplanen skal iverksettes 2.halvår, men ble nedstemt. Venstre vil fremme forslaget om å revidere kommunens trafikksikkerhetsplan i løpet av 2.halvår 2013 på nytt i kommunestyret 28.mai, og har en forventning om at FrP og Ap husker hva de lovte på folkemøtet på Bøn tidligere i vår, avslutter Knut Bakkehaug.

For kommentarer:

Kontakt Knut Bakkehaug på tlf. 94781784, [email protected]
eller Kjersti Almåsvold telf: 92055920

Saksliste og sakspapirer til kommunestyrets møte 28.mai finner du her.


Ovenstående er sendt som pressemelding til EUB og RB.

Utdrag fra gjeldende trafikksikkerhetsplan:

Det ble fra sentralt hold bestemt at fra 2001 skulle tildeling av statlige og fylkeskommu- nale midler til lokale trafikksikkerhetstiltak (Aksjon skoleveg) bare skje med grunnlag i vedtatt kommunal trafikksikkerhetsplan. Dette var en viktig premiss når kommunestyret den 18.mars 2002 vedtok trafikksikkerhetsplan for Eidsvoll 2002 -2011.

2.3 Mål for ulykkesreduksjon og måloppnåelse Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet etter følgende retningslinjer:
– Planen skal bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for å gjennomføre tiltak som reduserer risikoen for ulykker, følgene av ulykker, og opplevd utrygghet i trafik- ken.
– Planen skal bidra til en sterkere fokusering på trafikksikkerhet i areal- og transportplanleggingen og bidra til en bevisstgjøring av planleggere, politikere og folk flest omkring trafikkforhold og egen atferd i trafikken.
– Planen skal gi et bedre grunnlag for samarbeid med andre aktører i trafikksikker- hetsarbeidet.
– Planen skal legge til rette for at flere kan gå eller sykle trygt i stedet for å kjøre bil. Det legges særlig vekt på å redusere andelen grunnskoleelever som kjøres til skolen, både av hensyn til barnas fysiske helse og fordi privatbiler i skoleområde- ne utgjør en sikkerhetsrisiko. I planperioden fram til 2015 legges det derfor ho- vedvekt på gjennomføring av fysiske tiltak i vegnettet.
– Planen skal bidra til økt fokus på drift og vedlikehold slik at gående og syklende gis et attraktivt tilbud.
– Planen utarbeides og behandles som kommunedelplan etter plan- og bygningslo- vens bestemmelser.

Under 6.3, kommer kommunens prioriteringsliste for tiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**