FRIVILLIGHETEN — undervurdert!

Skal vi ta dugnadsånden og frivillighet på alvor, eller skal vi ikke bry oss?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Tar de politiske partiene i regjeringen innover seg det enorme frivillige arbeidet som legges ned innen samfunnsnyttige områder? Verdsetter vi det slik at det er incitament nok til at det opprettholdes, eller vil den overleve uansett? Er frivilligheten noe vi trekker frem i festtalene uten å gi mer enn høflig anerkjennelse tilbake?

Vi verdsetter ikke dette arbeidet nok. Vi ser eksempler på et mer egosentrisk samfunn hvor egne behov går først, og felleskapsbidraget reduseres. Folk prioriterer i mindre grad å bruke like mye tid og innsats på fellesskapet, og det gir oss et fattigere samfunn med dårligere kulturtilbud, idrettstilbud og frivillighet ikke minst overfor de som trenger det mest. Hvordan kan vi løfte frivilligheten, hvordan kan vi gi bidrag som er gode nok og som setter frivillighetens arbeid på dagsorden?

I Venstres program står det: «Frivilligheten er bærende i norsk kulturliv. Det frivillige foreningslivet er kunnskapsformidler og kulturbærer, samfunnsbygger og skole i demokratiet. Ingen får så mye aktivitet ut av hver krone som det frivillige Norge.»

Frivillighetens rolle og fremtidige rolle innen forebyggende helsearbeid, folkehelse, kultur og velferd er unik i Norge! Vi bør være stolte av å bo i et land som ikke bare lener seg til systemer men hvor enkeltpersoner alene eller sammen tar initiativ, bidrar overfor andre mennesker og utgjør en forskjell!

Venstre vil gi den frivillige sektoren vekstmuligheter ut fra frivillighetens egne vilkår, støtte opp om organisasjonenes frihet og uavhengighet, redusere de byråkratiske kravene fra det offentlige, og sikre bedre rammevilkår.

Venstre vil være talerør for de frivillige som fronter og løfter saker som gir frivilligheten gode leve- og vekstforhold! Denne viktige arven må ivaretas og forsterkes!

Runar Bålsrud/ordfører Hurdal kommune
4.kandidat Akershus Venstre
Stortingsvalget 2013
[em]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**