Rv.4 i tunnel under Rotnes

Varaordfører Inge Solli (V) sier at for å nå målsetningen om ny rv.4 i tunnel, gjør vi klokt i å kombinere folkelig engasjement og lokalpolitisk håndverk. Les innlegget i lokalavisa Varingen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Jeg tror at det er mulig å få lagt rv.4 i tunnel under Rotnes. Kommunedelplan for rv.4 er ute på høring nå, og innbyggernes høringsuttalelser på valg av tunnelalternativer er viktige. Kommunestyret må fatte et klokt vedtak om veien slik at vi bevarer den grønne bygda. Bred lokalpolitisk enighet, sterkt folkelig engasjement og en vedtatt kommunedelplan for rv.4 med tunnelløsning vil i neste omgang gjøre at vi kan kjempe om å få tildelt midler til tunnelen.

Tunnel

Foto: Microsoft

Lokalpolitisk enighet
Planene for framtidig rv.4 gjennom Nittedal har skapt debatt med høy temperatur både i kommunestyret og i aksjonsgruppen mot veivesenets rv.4-forslag. Det er lokalpolitisk enighet om at veien må legges i tunnel under Rotnes-området, og alle de politiske partiene sto bak protestbrevet til Samferdselsministeren der vi i fjor sommer sa oss uenig i regjeringens konseptvalg som kan føre til 4-felts motorvei i nåværende trase. Samtidig påpekte vi viktigheten av flere og raskere avganger på Gjøvikbanen og med buss. Når flere velger å reise kollektivt, vil det bedre framkommeligheten for de som må bruke bilen.

Folkelig engasjement og politikk
For å nå målsetningen om ny rv.4 i tunnel, gjør vi klokt i å kombinere folkelig engasjement og lokalpolitisk håndverk. Vi som jobber politisk med saken, kan sikkert bli bedre til å kommunisere hvilke veiløsninger vi jobber for, og hvordan vi jobber fram mot målet. Mange har uttalt seg om rv.4 i 4 felt gjennom hele dalen. Dette kan komme av at en video viser dette som alternativ 1. Det er viktig å merke seg at vegvesenets anbefaling er alternativ 2, som sikrer framføring av kollektivfelt mellom Kjul og Rotneskrysset, der bussen i dag står i den samme køen som bilene. Nord for Rotneskrysset er det ikke anbefalt 4 felt.

Tar Arnstad på alvor
Jeg velger å ta samferdselsminister Marit Arnstad på alvor når hun i møte på rådhuset denne uken uttaler at kommunen må kunne jobbe for sin egen plan, og at spørsmålet om tunnel må vurderes videre. Jeg viste i møte med Arnstad til brevet fra Samferdselsdepartementet til Nittedal kommune fra desember 2012 der det står: «Jeg presiserer at regjeringens konklusjon om at utvikling av dagens trase skal legges til grunn for utvikling av rv 4 i Nittedal, står fast.» Dersom statsrådens uttalelser skal stå til troende må hun redegjøre skriftlig for sine synspunkter til kommunen. Jeg ble lovet et brev fra Samferdselsdepartementet om saken, og ser med forventning fram til å se hva det inneholder.

Varaordfører Inge Solli (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**