Vil ha rent vann i Førresfjorden

Venstres stortingskandidat Svein Abrahamsen er skeptisk til SAR sine planer om utslipp i Førresfjorden av miljøskadelige stoffer fra rensing av oljeboringsavfall, spesielt med tanke på langsiktige miljøkonsekvenser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Svein Abrahamsen

Foto: Haugesund Venstre

Oljesølet etter eksplosjonen på dypvannsriggen Deepwater Horizon

Foto: Aftenposten.no

Venstre ser på det som svært viktig med rent vann i fjordene våre. Rene fjorder er en av våre aller viktigste ressurser og det er vårt ansvar å ta vare på disse for kommende generasjoner. Førresfjorden må forbli et godt rekreasjons- og fiskeområde for folk på Haugalandet.

Abrahamsen viser til at den økologiske vannkvaliteten i Førresfjorden er vurdert som moderat, og som svært dårlig innerst i fjorden. Myndighetene er derfor forpliktet etter vanndirektivet til å iverksette tiltak for å bedre vannkvaliteten i fjorden. Det er derfor ikke heldig med nye utslipp i fjorden, spesielt siden Førresfjorden er sårbar som terskelfjord.

Abrahamsen forutsetter at Miljødirektoratet vil stille strenge krav til SAR sin virksomhet, teknologi og miljøpraksis og følge tett opp at kravene etterleves. Eventuelle utslipp må gi minst mulig miljøbelastning og ikke gå utover andre interesser, ikke minst hensynet til fritids- og yrkesfisket i Førresfjorden.

Bakgrunnsinformasjon:
• SAR AS planlegger å etablere et nytt behandlingsanlegg for boreavfall i Haugaland næringspark i Gismarvik i Tysvær kommun
• Avfallet som kan behandles ved anlegget er borerelatert avfall fra offshorevirksomhet, hovedsakelig borekaks og slop.
• Behandlingsanlegget vil ha en kapasitet på ca. 80 000 tonn avfall pr. år.

Miljødirektoratet har sendt utslippssøknaden på høring med høringsfrist den 24. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**