LO og Venstre

LO har stilt en serie spørsmål til partiene. Velgeren bør ikke nøye seg med LOs kortversjon på 13 spørsmål med tilhørende ja/ nei svar, men lese alt! Og merke seg at noen spørsmål er av typen " Har du sluttet å slå din kone?" Umulig å besvare enkelt selv om LO ønsker et ja/ nei. Bl a fortjener forhold vedr arbeidsmiljøloven nærmere omtale.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Folkets Hus LO Landsorganisasjonen Youngstorget fagforening

Arbeidsmiljøloven har stort sett vært uendret siden den kom i 1977. Men vi lever ikke på 1970-tallet lenger. Likevel kaller LO og AP ethvert forslag om tilpasninger til dagens arbeidsliv for «en brutalisering av arbeidslivet». Vi vet at i dag foregår mye av verdiskapningen i små og mellomstore bedrifter, med andre behov og utfordringer enn 70-tallets store industrikonsern. Vi vet at dagens kommunale og offentlige tjenestetilbudet har sine til dels store utfordringer. Vi leser og hører om hendelser og problemstillinger innen helsevesen og fengselsvesen. Vi vet bl a at Trondheim Kommune ble anmeldt for 26 100 brudd på arbeidsmiljøloven innenfor sitt tjenestetilbud hvorav mange av bruddene skyldtes brudd på reglene rundt søndagsjobbing.

Heltid er å foretrekke for mange arbeidstakere ( så sant kabalen går opp) og for svært mange arbeidsgivere. Men lovfestet heltid er ikke veien å gå. Samtidig oppleves dagens arbeidsmiljølov foreldet i forhold til fleksibilitet og livsfaser. Venstre vil gi arbeidstaker og arbeidsgiver større fleksibilitet innenfor en enkel, men streng arbeidsmiljølov. Det betyr at innenfor en gjennomsnittsberegning av fire- ukers arbeidstid skal det i større grad være opp til arbeidsgiver og arbeidstaker å avtale fordelingen av arbeidsdagen. Det vil kunne gi en hverdag som kan bli bedre tilpasset småbarnsfamilier og dem som ønsker en mer fleksibel hverdag. Det vil legge opp til et mer likestilt arbeidsliv, fordi det blir lettere å kombinere heltidsstilling med familieliv. Det vil også gjøre det enklere for bedrifter som i løpet av en periode har varierende behov for arbeid.

Endringen innebærer at fagbevegelsen ikke lenger vil få vetorett i forbindelse med f ex turnusordninger, som må bestemmes lokalt. Men arbeidsmiljøloven vil fremdeles gi arbeidstakerne beskyttelse ved at det legges begrensninger på den totale arbeidstida i et gitt tidsrom. Venstre vil gi en generell adgang til å ansette midlertidig i 12 måneder, men samtidig stramme inn slik at maksimal varighet reduseres fra dagens fire år til to år. Slik vil vi både gjøre det lettere å komme inn i arbeidslivet, samtidig som vi vil komme til livs det utstrakte misbruket av midlertidige stillinger, som vi ikke minst ser i akademia og offentlig virksomhet og offentlig eide bedrifter.

LO sier at de mister makt gjennom Venstres forslag. Men forslagene til endring av arbeidsmiljøloven med lokale avtaler innenfor rammene av en mer fleksibel, men streng arbeidsmiljølov, gir større handlingsrom for den enkelte arbeidstaker. Og dèt er vel også en av hovedhensiktene med fagforeningene?

Signy Gjærum, bystyremedlem for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**