Venstres forslag om Miljøfyrtårnsertifisering i kommunen nedstemt av SV‏

I formannskapet 27.08.13 fremmet Venstre vedlagte forslag om at kommunale enheter skulle sertifiseres innen 2016. Dette ble nedstemt av H,KrF. FRP og SV som støttet Rådmannens innstilling om å stille dette i bero, kun søke fullføre det påbegynte. AP og SP støttet Venstres forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Forslag til vedtak

1. Formannskapet ønsker at alle enheter og bygg i Skien kommune skal Miljøfyrtårnsertifiseres innen utgangen av 2016

2. Det er et lederansvar å motivere, forankre og lede prosessen i egen organisasjon

3. Hvert kommunalområde har ansvar for å lage, rullere og følge opp forpliktende framdriftsplan for å sikre Miljøfyrtårnsertifisering av egne enheter og bygg innen fristen

4. Utgifter som påløper i prosessen og i forbindelse med sertifiseringen, dekkes av den enkelte enhets budsjett

5. Kr 150.000 fra Framtidas byer benyttes til å dekke diverse administrative utgifter knyttet til sertifisering

Signy Gjærum
Skien Venstre

Venstre + Miljø = Sant
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**