Venstre gjør en forskjell

Venstre ønsker en blågrønn regjering sammen med Høyre og Krf, skriver førstekandidat Pål Farstad. -Vi vet av erfaring at det gir mulighet for gjennomslag for Venstre i viktige saksområder for oss: næringsliv, miljø, skole, forskning, samferdsel, kultur og omsorg. Venstre har en helhetlig politikk for alle samfunnsområder. Vi har mange løfter. Her er noen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Leserbrev i Romsdals Budstikke:

Pål Farstad

Foto: RH

VENSTRE GJØR EN FORSKJELL

Venstre ønsker en blågrønn regjering sammen med Høyre og Krf. Vi vet av erfaring at det gir mulighet for gjennomslag for Venstre i viktige saksområder for oss: næringsliv, miljø, skole, forskning, samferdsel, kultur og omsorg. Venstre har en helhetlig politikk for alle samfunnsområder. Vi har mange løfter. Her er noen.

Venstres løfter til neste generasjon

Norges utslipp av klimagasser er rekordhøye, og prognosene viser at klimagassutslippene skal gå opp både i Norge og globalt. Det lønner seg for lite å ta miljøvennlige hverdagsvalg. Og naturmangfoldet er under press: Antallet arter synker stadig, og det er tusenvis av arter på den norske rødlisten.

Venstres svar er at vi skal kutte Norges klimautslipp med 40 prosent innen 2020. Det er mulig med riktig prioritering og med politikere som faktisk ønsker å gjøre noe med det. Vi må belønne miljøvennlige valg, stimulere til mer bruk av kollektivtilbud gjennom bl.a. skattefritak for månedskort, legge til rette for bedre busstilbud, gi skattefradrag for miljøtiltak i egen bolig og bidra til at Oljefondet i større grad investerer i klimavennlige prosjekt. Vi skal ivareta det biologiske mangfoldet ved å sikre sårbar natur, øke skogvernet og sørge for et reint hav for framtidige generasjoner.

Venstres løfter til næringslivet

Norsk næringsliv bruker svimlende 60 mrd kroner årlig på rapportering og skjemavelde. Venstres svar er å kutte bedriftenes rapporteringskrav og skjemavelde for å bidra til en enklere hverdag for næringslivet. Skattesystemet skal endres slik at det blir mer lønnsomt å investere og eie norske bedrifter.

Handlingsregelen må stå fast. Det er særdeles viktig for stabiliteten i norsk økonomi og næringsliv at vi ikke lar oss forlede til å bruke en større del av Oljefondet.

Norge trenger flere nyetableringer. Færre vil starte for seg selv, og vi har sett en synkende trend over tid. Venstres svar er en større satsing på entreprenørskap i skolen, samtidig som vi vil styrke ordninger som øker tilgangen på risikokapital for grundere og nye bedrifter. I tillegg vil vi styrke sosiale rettigheter og innføre minstefradrag for alle selvstendig næringsdrivende.

Olje og gass er viktig for norsk økonomi og viktig for Møre og Romsdal. Venstre vil bidra til næringslivet i Møre og Romsdal kan nyte godt av offshoresektoren, samtidig som vi har stålfokus på at vi trenger et variert nærings- og arbeidsliv basert på mer forskning, miljøteknologi , høsting av fornybare ressurser, kultur og reiseliv.

Venstres løfter til eleven

I 2020 regner Statistisk sentralbyrå med at Norge mangler 11.000 lærerårsverk. Norsk skole skal være verdens beste, og bygge på kunnskap og kompetanse i alle ledd. Vi er langt fra målet.

Venstres svar er en storsatsing på læreren, som er den viktigste faktoren for at hver enkelt elev skal bli sett, få økt kunnskap og nå sine mål. Vi vil heve læreren gjennom økte krav og muligheter til kompetanse og rendyrking av lærerrollen. Konkret betyr det femårig lærerutdanning, rett og plikt til videreutdanning og fagkrav for å undervise i alle fag på alle trinn. De ufaglærte skal også ha del i et faglig løft. Vi skal redusere skolebyråkratiet, slik at læreren får tid til å være lærer. Vi skal sørge for at skolen er attraktiv for fagutdannede og dyktige seniorer som har mye å bidra med i skolen.

Venstres løfter til de som trenger det mest

Antallet barn som lever i fattige familier har økt de siste årene. Slik kan vi ikke ha det, og Venstre vil ha et krafttak mot fattigdom.

Venstres svar er å prioritere og målrette innsatsen mot dem som trenger det mest, fattige og syke. Vi er først og fremst opptatt av den enkelte som er rammet, men vi er også opptatt av å redusere kostnadene. Psykiske lidelser koster mellom 60 og 70 mrd kroner årlig, og i 2009 stod 9.000 voksne og 3.400 barn i kø for psykisk hjelp. 1 av 3 kommuner på landsbasis har mindre enn to årsverk i barneverntjenesten, og 250 mennesker dør årlig av overdoser. Slike tall viser at velferds-Norge har store hull.

Livsopphold skal ikke avhenge av kommunens økonomi, og vi vil innføre en statlig minstenorm for sosialhjelpssatser. Vi skal legge til rette for lavterskel psykisk helsetilbud og ha et stort løft for skolehelsetjenesten.

Venstre vil bidra til et samfunn som i større grad enn i dag er basert på raushet, omsorg og tiltak for dem som faller utenfor. Det tjener oss alle.

Pål Farstad, Venstre
1.kandidat til Stortinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**