Kraftig jernbanesatsing og grønn og sosial profil

I dag kom Venstre og Krf til enighet med regjeringspartiene om statsbudsjett for 2014. I Venstre er vi spesielt fornøyd med en tydeligere miljøprofil og sosial profil, i tillegg til viktige løft for næringsliv og kunnskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Jernbane
Mest fornøyd er jeg med den store satsingen på tog. Vi har fått inn 650 millioner ekstra, i tillegg til økningen på 100 millioner som regjeringen la opp til. Det vil være kjempeviktig for at togene går når de skal her i landet, og det er et av de viktigste miljøgrepene vi kan ta. Det er også er lagt inn 100 millioner kr. til planlegging av InterCity-strekninger.

Grønne skatter
Vi har også fått gjennomslag for en endring av skattesystemet i grønnere retning. Det innebærer at skatter og avgifter på miljøforurensende aktivitet øker med om lag én milliard kroner i forhold til hva Høyre og Frp hadde lagt opp til i sitt budsjettforslag. I tillegg har regjeringen varslet at de — etter initiativ fra Venstre — vil sette ned en grønn skattekommisjon som skal se på hvordan man kan miljø- og klimaoptimalisere det norske skatte- og avgiftssystemet. Budsjettavtalen innebærer også enda bedre vilkår for el-biler ved at leasing av el-bil og kjøp/bytte av batterier fritas for moms, kombinert med at Transnova som bygger ut infrastruktur for el-biler styrkes med 40 mill. kroner.

Sosial profil
Budsjettet har dessuten fått en mer sosial profil med økt satsing på bl.a. bistand, ressurskrevende tjenester, tilskudd til oppfølging av mindreårige asylsøkere, økte tilskudd til rus og psykiatri, gjeninnføring av tilskudd til frivillige organisasjoner som tilbyr rimelig overnatting og andre humanitære tiltak overfor bostedsløse. Dette ble fjernet i Stoltenberg-regjeringens budsjettframlegg. Jeg er spesielt glad for at vi har fått inn igjen 10 millioner til de aller svakeste, de som ligger ute i hovedstaden og andre byer. Det skaper trygghet, også for dem som har en bolig. Dette er ikke et stort beløp, men jeg vil ta det med fordi det er noe jeg personlig har vært sterkt engasjert i.

Kultur, stipendiater og studenter
Vi er også fornøyd med en rekke andre gjennomslag som 100 nye stipendiatstillinger, reversering av en del foreslåtte kutt på kulturfeltet, videreføring av tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og gjennomslag for Venstres forslag om å etablere et eget norsk Regelråd for å kutte uheldig byråkrati for næringslivet (etter svensk suksessmodell). Jeg vil også nevne reversering av permitteringsregler for fiskeriene og at vi unngår kutt i landbruksforskningen.

En av de virkelig vanskelige sakene i sluttfasen var 11 måneders studiestøtte. Vi kjempet til siste slutt, men vi kom ikke helt i mål med konkrete bevilgninger i budsjettet for neste år. Likevel er vi fornøyd med at vi har fått regjeringen til å forplikte seg til å legge frem en plan både for en økning av studiestøtten og ikke minst studiestøttens lengde. Dette kommer til å være et av de områdene Venstre kommer til å prioritere høyest i de kommende budsjettbehandlingene.

Jeg kan love at Venstre kommer å henge tett på regjeringspartiene for at alt dette reelt følges opp. Allerede nå begynner arbeidet med å realisere resten av Venstres program. Det blir en tøff jobb – jeg gleder meg!

Hilsen Trine :o)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**