Budsjett med sosial og grønn profil

Venstre har sikret et budsjett som har både en sosial og en grønn profil. Satsingen er hos de svakeste, barn og unge og for miljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre har sørget for at kommunens budsjett for 2014 har en klar sosial og grønn profil. Barnas stasjon får 150 000,- ekstra og Betzy krisesenter styrkes med 500 000,-. Vi betaler det staten ikke vil dekke for å bosette enslige, mindreårige flyktninger, 2, 6 millioner, og vi sikrer en videreføring av det sosiale tilbudet på Killingen.

Venstre har fått inn at leksehjelp skal tilbys på både Galterud og Marienlyst. Vi styrker sosialpedagogikken på Galterud og prøver ut en ordning med fritidskoordinator. Budsjettet styrker i tillegg helsestasjonene, skolehelsetjenesten og spesialpedagogiske tiltak til de yngste. Det skal også prøves ut en ordning med fysisk aktivitet hver dag.

Venstre har satt fokus på økt aktivitet i hverdagen for de eldre, for eksempel via et utvidet tilbud med aktivitetskoordinatorer. Som et ledd i seniorpolitikken, har vi også fått inn en sak som skal se på hvordan fagutdannete pensjonister kan utnyttes i vikarordningen.

Det er en tydelig grønn linje i budsjettet. Venstre har fått igjennom at kommunen aktivt skal jobbe med strømbesparende tiltak, både gjennom utprøvd og ny teknologi. Vi mener det er viktig at også kommunene kan være pådrivere innen innovasjon og utvikling av miljøteknologi.

Det skal settes i gang et arbeid med å kartlegge sårbare naturtyper og utrydningstruete arter i kommunen. Funnene skal være grunnlag for en handlingsplan for ivaretagelse av truete enkeltarter og naturområder i kommunen. Venstre har fått tilslutning for at det skal jobbes med tiltak for å redusere veisalting, og at kommunen skal begynne arbeidet for å utrede kollektiv- og bybanetraseer i et Buskerudbyperspektiv. Vi har også styrket satsingen på vedlikehold av gangveier og sykkelveier med 3 millioner.

SV hadde i sitt forslag til budsjett ingen saker somomhandlet miljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**