Sps/Venstres budsjett: Framtiden i sentrum

Budsjettalternativet til Senterpartiet og Venstre i Lillesand prioriterer framtiden. Vi mener at barn og unge er den viktigste ressursen, og vi legger derfor inn en samlet satsning på nesten 2,7 millioner kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Barn, kreativ, skole

Sette barn og unge først
DRIFT
Ramme skole økes – kr 1,35 millioner
Ramme barnehage økes – kr 750.000
Ramme barnevern økes — kr 440.000
Asylbarn får barnehageplass fra høsten — kr 150.000
Utredning om salg av kommunale barnehager iverksettes ikke
Samlet satsing: 2.690.000

INVESTERING
Oppgradering utearealer Høvåg skole – kr 400.000

Styrke kultur og natur
INVESTERING
Landskapspleie, skjærgård — kr 500.000
Skilting for turister/tilreisende — kr 100.000
Vedlikehold Gamle Møglestu gård — kr 150.000
Formannskapets- og tjenesteutvalgets frie midler overføres til posten for kulturmidler

Inndekning
DRIFT
•Reduksjon rådmannens stab – kr 1 million
•Økt utbytte Agder Energi — kr 600.000
•Ingen endringer i eiendomsskatt/bunnfradrag
•Opptrapping mot selvkost plan/bygg — kr 350.000
•Reduksjon innbetaling KBR — kr 744.000

INVESTERING
•Ny skole sentrum utsettes — kr 800.000
•Betongplater rådhus utsettes — kr 460.000

Øke fond og nedbetale gjeld
•Midler som ikke lenger skal gå til voksenopplæring går i sin helhet til innbetaling av fond fra 2015. Det betyr fondsavsetninger på 2,1 millioner kroner i 2015, 2016 og 2017.
•Større politisk kontroll over prioriteringer i VA (teknisk gjennomgang tidlig høst i formannskapet)
•Alle ekstraordinære inntekter skal uavkortet gå til nedbetaling av gjeld
•Gjennomgang av kommunal eiendom for salg

Samarbeide mer — finne muligheter
•Utrede felles skog-og jordbrukstjenester med Birkenes
•Utrede mulighet for felles havnetjenester med nabokommuner
•Det vurderes innleie av tyngre maskinelt utstyr

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**