IDAG: Arbeidsmøte om budsjettet

Idag kl. 08.00 starter formannskapet sitt arbeidsmøte om budsjettet for 2014 og handlingsplanen 2014 – 2017. Ordfører Einar Madsen (Ap) har tatt initiativ til møtet, der også Venstre og EDB er invitert med. Les Venstres foreløbige forslag til endringer i rådmannens budsjettforslag her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Hensikten med dagens arbeidsmøte i formannskapet er å forsøke å finne frem til et bredest mulig flertall for budsjettet for Eidsvoll for 2014, og til et bredest mulig opplegg for handlingsplanen for perioden 2014 – 2017.

Årsmøtet i Eidsvoll Venstre ble avholdt 28.11, og vedtok en uttalelse om budsjettsamarbeid. Du kan lese uttalelsen her.

Venstres foreløbige forslag til endringer i rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan finner du her.

Nedenfor finner du kommentarer til de tallfestede endringsforslagene Venstre foreløbig har kommet frem til. Det endelige budsjettforslaget vil bli lagt frem i forkant av kommunestyrets budsjettmøte 10.desember.

INVESTERINGER:

Vilberg barneskole og Vilberg ungdomskole: Venstre foreslo allerede i budsjettet for 2013 — 2016 å lånefinansiere investering i ny skole. Nå har Norconsult konkludert med at det må bygges både ny barneskole og ungdomsskole. Samtidig har Eidsvoll tapt et år for dette prosjektet, sammenlignet med Venstres forslag fremlagt på budsjettmøtet i desember 2012. Venstre foreslår å endre profilen på lånefinansieringen, slik at det lånes 115 mill. kr. i 2016 og 2017. Dette utgjør 230 mill. kr. av antatt lånebehov på 440 mill. kr.

Kommunale utleieboliger: Som EUB har beskrevet er situasjonen for beboerne i de kommunale utleieboligene uakseptabel. Venstre foreslår å lånefinansiere 6 mill kr mer enn rådmannen i 2014 til investeringer i nye kommunale utleieboliger.

DRIFT:

Skolenes rammebudsjett: Budsjettvedtaket fra Ap og FrP for 2013 viste at skolenes rammer ble for trange. Venstre øker derfor skolenes driftsbudsjett med 2,5 mill kr i 2014 og 2015, og med 3 mill kr i 2016 og 2017. Ideelt sett burde rammene økes enda mer.

Digitale læremidler: Venstre foreslår å bruke 0,4 mill kr hvert år i perioden til innkjøp av digitale læremidler, og setter av 0,1 mill kr hvert år til opplæring i bruk av disse læremidlene.

Innsatsteam: Venstre foreslår å bruke 2 mill kr hvert år i perioden, på et eget innsatsteam i hjemmetjenesten. Det er mulig at dette vil redusere behovet for sykehjemsplasser, ogVenstre har budsjettert med en innsparing på 2 mill kr hvert år i perioden (Vilberg kompetansesenter).

Hovedverneombud i full stilling: Eidsvoll kommune har vært gjennom tøffe omstillinger, og Venstre regner med at disse vil fortsette. Da bør de ansattes mulighet til å bli hørt og ivaretatt styrkes. Venstre vil derfor foreslå at hovedverneombudets stilling blir en 100% stilling.

Tilskudd til lag og foreninger: Venstre ønsker å styrke støtten til arbeidet i frivillige lag og foreninger, med 0,25 mill kr hvert år i perioden (tilsvarer å fjerne i kuttet i rådmannens forslag). Dette er en av postene Venstre vil styrke, hvis økonomien gir rom for det.

Allmenkultur: Budsjettvedtaket til Ap og FrP for 2013 gav negative utslag for almenkulturen. Kulturelle opplevelser gir mulighet for individuell refleksjon, samtidig som det styrker nærmiljøet. Dette er spesielt viktig for Sundet som kommunesentrum og tettsted.

Sommeråpent SFO: Kommunen har hvert år hatt tilbud om sommeråpent SFO. Dette er et viktig tilbud, fordi ikke alle foreldre klarer å harmonere sin ferie med skolenes sommerferie. Derfor bør dette tilbudet gjenopprettes, etter at Ap og FrP i sitt budsjettvedtak for 2013 fjernet det.

Omfordeling mellom offentlige og private ungdomsklubber: Den kommunale ungdomsklubben i Badet har dårlige besøkstall for ungdomstrinnet. De private ungdomsklubbene kan derimot vise til gode besøkstall. Venstre mener det ikke er noen grunn til å opprettholde et kommunalt tilbud, dersom det private tilbudet er bedre. Derfor flyttes midler fra den kommunale ungdomsklubben til private aktører.

Park på Sundtoppen: Venstre foreslår å bruke 0,2 mill kr i 2014 og 2015 for å opparbeide en park på Sundtoppen. Toppen er en viktig del av Sundets historie og identitet, og en grønn lunge i Sundet. Denne bør bevares som sådan, og utvikles til en park som er tilgjengelig for innbyggerne.

TV-overføring kommunale møter: Venstre mener at TV-overføring fra kommunale møter bidrar til øket innsyn i politiske prosesser og beslutninger, og vil være med på å utvide lokaldemokratiet. Dessverre har kommunestyret tidligere avvist å gjøre et prinsippvedtak om slike overføringer, og isteden gjort det til et budsjettspørsmål. Venstre setter av 0,1 mill kr i 2014 til de investeringene rådmannen mente var nødvendige for dette formålet — selv om det kan finnes andre løsninger.

Ikke innføring av eiendomsskatt: Rådmannen fokuserer ikke på forskjellen mellom statlig rikdom og kommunal ressursknapphet. Eiendomsskatt er kun en kortsiktig løsning, som bidrar til å sementere inntektsfordelingssystemet slik det i dag fungerer. Venstre mener at kommunene må få kompensert for oppgavene statlig nivå pålegger kommunene. Dette er en tung pedagogisk oppgave å få rikspolitikerne til å innse, men kommunesektorens manglende råderett over egen hverdag vil ikke endres før rikspolitikerne innser dette.

Reduksjon DGI: I forslaget til rådmannen ligger tilskuddet til DGI inne med en stor økning, mens andre sektorer får reduksjoner i sine midler. Venstre mener at kommunens tilskudd til DGI ikke bør økes så mye som rådmannen foreslår.

DRIFTSBUDSJETTETS INNTEKTSSIDE:

Reduksjon eiendomsskatt: Se over. Ved å fjerne eiendomsskatten som rådmannen foreslår, svekkes budsjettets inntektsside med 22 mill kr hvert år i perioden.

Øket skatteanslag: Venstre foreslår en svært moderat økning i skatteanslaget, på 1% hvert år i perioden. Dette er en realistisk økning, for en vekstkommune som Eidsvoll.

Reduksjon overskudd: Eidsvoll har så stort behov for å ordne opp i sine utfordringer når det gjelder tjenestetilbudet, at man på kort sikt må akseptere at man ikke når fylkesmannens anbefalte overskudd på 3 — 5% av inntekten.

Venstres prioriteringer slik vi la dem frem på kommunestyrets budsjettmøtet i desember 2012 finner du her (med lenke til budsjettforslaget).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**