Dette er kulturbudsjettet i Halden

H, KrF, V, Sp legger opp til å bruke 6 millioner kroner mer enn rådmannen på kultur-, idretts- og kirkeformål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Per Magnus Sandsmark

Foto: Jo Straube

Overordnet perspektiv
Kulturplanen skal behandles i 2014, som tidligere vedtatt.

Biblioteket
Biblioteket er et møtested for ulike grupper i befolkningen og sikrer med sin fagkompetanse at alle får lik tilgang til kunnskap, kultur og informasjon. Åpningstidene ved Halden bibliotek skal opprettholdes i 2014.

Kulturskole og Rockehus
Kulturskolen er en lovpålagt oppgave. Det skal fortsatt arbeides for at flere får plass i kulturskolen. I motsetning til rådmannen settes det av midler til kulturskoletimen våren 2014.

Det skal også satses på ungdomskultur/ rockeopplæring for ungdom også fremover. Rockehuset skal beholdes som musikkfaglig tilbud under kulturkontoret. Det settes også av midler slik at UKM arrangeres herfra. Halden kommune skal søke om å delta i Østfold fylkeskommunes utviklingsprosjekter for UKM/ ungdomskultur. Samlet får denne posten 300 000 kr, inkludert lønnn.

Brygga kultursal
Brygga kultursal skal gå i balanse i 2013. Dette fordrer ganske store omstillinger for salen med tanke på leiepriser, arrangementstilbud og driftstform.

Idrett
Ordningen med egen idrettskonsulent skal videreføres. Det skal arbeides med å finne tomt og løsning for ny idrettshall i Halden. Kommunen skal fortsatt være tilrettelegger og sparringspartner for idretten, men tilskuddet til tippemidler reduseres til et minimum. Det settes av 100 000 kr mer enn rådmannen. Dette skal gå til nærmiljøanlegg.

Remmen svømmehall opprettholder tilbudet som i dag. Struktur rundt svømmehallen og eventuell rehabilitering skal fortrinnsvis landes i 2014.

Støtte til lag, foreninger og arrangementer
Satsen for tilskudd til idrettslag og andre foreninger med medlemmer under 18 år bevares. Det settes av 800 000 kr til støtte til arrangementer. Halden historiske Samlinger får 100 000 kr til å forberede utstilling om byjubileet. Skolemusikkorpsene beholder støtten.

Fritidstilbud
Ungdomsklubben Domino er den mest sentrale aktøren i forebyggende arbeid for barn og unge. Domino skal ha som mål å bli en koordinerende enhet for forebyggende arbeid. I 2014 skal vedtak om ny ungdomsklubb være på plass.

Gravforvaltning
Tilskuddet til Den Norske Kirke skal økes med 1 000 000 kr til gravforvaltning i 2014. Øvrige tilskudd til tros- og livssynssamfunn opprettholdes, men det gjennomgås i tråd med forskrift.

Friluftsliv
Kommunens skog og hytte på Ulveholtet skal fortsatt være tilgjengelig for allmennheten. .

Konservativen
Det er satt av 90 000 kroner til strøm, husleie og liknende i Konservativen også neste år.

Inndekninger
Rammen for kultur økes.
Ulike poster som ikke er brukt reduseres (annet driftsmateriell 1,2 mill, overbudsjettering Remmen 0,8 mill, ubrukte midler Ungdomsråd 0,06 mill, stillingsreduksjon/mindre vikarbruk 0,14 mill, torsdagsgruppe
Kultursalen får det største kuttet av tjenestene (1,3 mill), midlene til byjubileer er omdisponert 0,3 mill). Voksenkorpsene mister støtteordning da de er eneste voksenlag som har direktestøtte over budsjettet (0,07 mill). Diverse kutt i kulturadministrasjonen (0,6 mill)

Generelle reduksjoner
I hele kommunen gjøres det en reduksjon på poster som vikarer, innkjøp, strøm, husleie. De er delvis overbudsjetterte og delvis områder der det må spares inn. Dette er også fordelt på kultur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**