Raumabanen uten godstrafikk. Tilbakeskritt for miljøet

Nedlegging av godstrafikken mellom Møre og Romsdal og Oslo i tider med betydelig økt transportbehov og hvor den politisk uttalte viljen til jernbanesatsing aldri har vært større. Det skriver Arne Steffen Lillehagen om, gruppeleder for Venstre i Rauma. Han har engasjert seg sterkt i sak mot nedleggelse av godsrute på Raumabanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Leserbrev fra Arne Lillehagen sto på trykk i Romsdals budstikke 3.desember d.å. og gjengis her:

RAUMABANEN UTEN GODSTRAFIKK – TILBAKESKRITT FOR MILJØET

Nedlegging av godstrafikken mellom Møre og Romsdal og Oslo i tider med betydelig økt transportbehov og hvor den politisk uttalte viljen til jernbanesatsing aldri har vært større .

Rauma er vertskommune for de store, landeverts transportkorridorer til det øvrige innland og utland med bane og veg. E136 og Fv 64 er av de store transportruter i landet med en betydelig andel tungtrafikk, som også har økt som følge av økonomisk vekst og handel. Det er av miljø- og trafikksikkerhetshensyn belastende å være vitne til denne voksende trafikken på vegsystemer som ikke er dimensjonert for en slik utvikling.

For få dager siden ble det fremlagt nye tall fra SVV som viser at nærmere 500 tunge kjøretøyer passerer Romsdalen pr døgn – en økning på 50-60 enheter på kort tid. Disse tallene viser en betydelig vekst og et stort transportbehov, og det før godstoget opphører.
Mye av dette året har også dreid seg om Nasjonal Transportplan (NTP) og de ulike planer, prioriteringer og satsinger. Det etterlates et inntrykk av at jernbanen er vinneren der bane finnes!

Flere av dokumentene i Jernbaneverkets høringsutkastet til NTP fremhever samfunnsnytten ved at mer av varetransporten skal søkes overflyttet til bane og sjø der dette er bærekraftig. I målene for samferdselspolitikken slik de er beskrevet i nevnte høringsutkast, opplyses det at det skal legges til rette for 20 -50 % økt kapasitet for godstransport på jernbane.
Av de viktigste tiltak for at Norge skal nå sine mål om reduserte klimagassutslipp, vil redusert vegtrafikk og økt godstrafikk på bane være tiltak som blir sterkt fremhevet.

Det oppleves svært provoserende og noe kunnskapsløst når nå nærmest et samlet politikerkorps stemmer i “mantraet” Mer gods over på bane, når det eneste godstoget på bane til/fra Nordvestlandet om noen dager er historie etter snart 90 års drift.

Store deler av befolkningen opplever maktesløshet og frustrasjon ved at tungtrafikken på E136/E6 stadig øker, mens statens eget godsselskap, CargoNet, innstiller.
Vi snakker om 450 km på en tidvis sterkt belastet veg med blandet standard gjennom trange dalfører.

Vi forventer at styresmaktene tar i bruk virkemidler som bedrer rammevilkårene for godstransport på jernbane. Det later til at markedet er der og at det er nok aktører som vil kjøre på veg!

Venstre er både glad og stolt over at budsjett-forliket med regjeringspartiene ytterligere økte jernbanesatsingen med 750 mill. Da harmoniserer det dårlig med nedbygging av jernbanebruken i vårt fylke og vi mobiliserer til lokal støtte fra politikk, samfunnsliv, næringsaktører og transportbrukere. Kanskje burde vår kommune-og samfunnsplan som skal vedtas i disse dager, hatt en bredere og dypere fokus på disse aspekter!

Åndalsnes, den1.desember 2013.

Arne S Lillehagen
Gruppeleder Venstre
Rauma

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**