Askerbudsjettet: Venstre styrker tilbud til barn og eldre

I morgen vedtas Handlingsprogrammet i Asker kommune. Venstre vil legge frem et budsjettforslag som styrker barnehager, barnevern og hjelpetilbud til barn og unge. Venstre vil også styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten og hjemmesykepleie for eldre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre har i sitt budsjettforslag skjermet barn, ungdom og eldre mot rådmannens innsparingsforslag. Det er nødvendig med innsparinger i Asker, og rådmannen har lagt en fornuftig ramme, og Asker Venstre forholder seg til denne rammen, men skjermer svake grupper gjennom fornuftig prioritering og omfordeling.

Jørgen Blom

Foto: privat

Barn og ungdom
Asker Venstre tilbakeviser rådmannens kuttforslag i barnevernet og i Barne- og familieenheten. Om det viser seg at en kan effektivisere tjenesten, må dette bidra til økt satsning for utsatte barn og unge. Venstre vil heller ikke kutte i bemanningsressurs i barnehagene. Barnehagebarna trenger voksne, og helst flere! Venstre foreslår igjen en styrket helsesøstertjeneste med to nye helsesøstre. Asker Venstre registrerer enigheten mellom Arbeiderpartiet og flertallskoalisjonen Høyre, Krf og Frp om å kutte 1 million i barnevernet og kutte 2,5 millioner i Barne- og familieenheten. Både AP, Høyre, FRP og Krf følger rådmannens kuttforslag og støtter svekkelse av barnevernet og Barne- og familieenheten som bistår utsatte barn, ungdom og familier i Asker, som sørger for tidlig innsats og som bidrar til kommunens viktigste investering.

Helse og eldre
Det er store mangler innen hjemmesykepleien i Asker. Venstre foreslår en ny styrking av hjemmesykepleien og vi avviser rådmannens forslag om økt egenandel for trygghetsalarmer. Venstre vil følge opp satsning på hjemmesykepleie ved neste års budsjetter. For oss er dette bare starten på en opptrapping. Venstre har lagt merke til gode satsninger både fra flertallskoalisjonen Høyre, Krf og Frp, men også fra Arbeiderpartiet. Vi er særlig fornøyd med flertallskoalisjonen satsning på styrke hjemmesykepleien, slik Venstre også har foreslått. Det er godt å se at AP også er med på dette, Vi er også meget glad for flertallskoalisjonen forslag om styrking av lavterskeltilbud innen psykisk helse. Dette har Venstre vært opptatt av lenge. Satsningen på arbeid / aktivitet for ungdom på modus er også veldig bra.

Ingvild Tautra Vevatne

Foto: privat

Kultur og kirke
Venstre vil fortsette satsningen på kulturskolen og avviser også her rådmanns kutt. Kirken i Asker gjør mye godt diakonalt arbeid. Østenstad menighet ønsker å satse mer på sosialt arbeid og engasjere frivillige i arbeid med rusavhengige. Vi gir dette arbeidet en håndsrekning ved å gi midler til en halv diakonstilling.

Saldering og inndekning
Venstre sørger for inndekning gjennom redusert konsulentbruk, redusert aktivitet innen idrett og voksenkultur. Alle tjenesteområder, unntatt idrett og voksenkultur, har tatt sin del av innsparinger og effektivisering. Dessverre må alle bidra, også idretten. Vi sørger også for inndekning gjennom moderat økning av parkeringsavgiften. Asker vil med Venstres forslag være på prisnivået til Bærum kommune. I stedet for rådmannens forslag om netto driftsresultat på 4%, foreslår Venstre ett driftsresultat på 3,95%. Høyre, Krf og Frp foreslår i sitt salderte budsjett et svakere netto driftsresultat enn dette. Det samme gjør Arbeiderpartiet. Asker Venstre er forundret over at Høyre har gått med på å delvis finansiere svekket driftsresultat ved salg av eiendom. Venstre hadde ikke ventet at et konservativt parti velger å selge arvesølvet for å kunne øke forbruket. Arbeiderpartiet dekker inn sine utgiftsøkninger på ganske kreative måter. De ønsker foreslår at vi vedtar reduserte lønnsutgifter og redusert sykefravær. Vi kan ikke se at dette er seriøse innsparinger. Venstre har valgt nøkterne utgiftsøkninger og klare prioriteringer og vi har kuttet på konsulentbruk og sørget for økte inntekter. Dette er realistisk saldering og vi har som de andre akseptert noe lavere netto driftsresultat på, dog ikke så mye som Ap og flertallskoalisjonen.

Erling Bergsaker

Foto: privat

Asker Venstres verbalforslag til Handlingsprogrammet 2014 — 2017

1) Klimavennlig fjernvarmeforsyning som en del av knutepunktutviklingen.
Kommunens utbyggingsstrategi er knutepunktorientert, ikke minst for å kunne redusere bilbruk og klimaforurensing. Slik utbygging vil også være et godt utgangspunkt for å legge til rette for klimavennlig energiforsyning, ved å få etablert nødvendig infrastruktur for distribusjon av fjernvarme. Rådmannen anmodes om å bidra til at vi får en kommunal strategi for aktiv tilrettelegging for klimavennlig fjernvarmeforsyning, som en del av kommunens knutepunktutvikling.

2) Asker, boligmulighetenes kommune
Asker kommune trenger en boligpolitikk i samsvar med kommunens slagord; mulighetenes kommune. Dette forutsetter en aktiv kommune som gjennom arealbruk og planer bidrar til at det bygges boliger tilpasset innbyggere med ulike behov og ulik betalingsevne.
Det er spesielt mindre og rimeligere boliger som i dag er mangelvare i markedet og i gjeldende boligplaner. Rådmannen bes legge opp til en prioritert bruk av egne arealer, planverktøy og med de ordninger som finnes gjennom Husbanken, for å kunne gi boligmulighet for flere.

3) Oppfølging av vedtatte tiltak i Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner.
Det fremlegges egen sak om etablering av stilling for voldskoordinator i Asker og om samarbeid med Stiftelsen Alternativ til Vol d (ATV). Et utvidet samarbeid skal resultere i at også voldsofre og barn som har vært vitne til vold får et behandlingstilbud. Et utvidet samarbeid med ATV kan også vurderes å gjøre sammen med Bærum.

4) Kommunereform og opplæring
Rådmannen legger til grunn KS sin analyse med konsekvenser for kommunesektoren etter ny Regjeringsplattform.
a) Det knyttes spesielt til at Asker kommune forbereder seg på en ny kommunereform, ved at vi tar en gjennomgang av våre behov og muligheter for en ønsket kommune- og regions struktur.
b) Det knyttes til at vi gir førskolebarn gratis barnehage når de voksne deltar i introduksjonsprogrammet, at vi bidrar til en samfunnskontrakt om å styrke lærlingeordningen og ved at vi trapper opp etter- og videreutdanningstiltak for lærere.

5) Flerkulturelt og integrering
Asker kommune tar et større fokus på integreringspolitikken, ved at kommunen som arbeidsgiver tar inn flere innvandrere på språkpraksis/ praksisplass og ved å tilby gratis norskopplæring for dem som er i jobb og trenger mer trening, og å vektlegge at folkehelseprogrammet virker inkluderende for det flerkulturelle Asker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**