Stramt budsjett – må effektivisere

Kommunestyret i Hurum behandlet årbudsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 2017 i sitt møte 10. desember. Samarbeidspartiene (H, V, Krf og Sp) la fram et felles budsjettforslag der man mellom annet legger opp til en enda tettere oppfølging av kommuneøkonomien gjennom året og en effektivisering på 1 – 2% pr. år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


På kommunens hjemmeside kan du lese protokollen fra møtet.

 - Samarbeidspartiene jobber for så få tørre handlefrihet i framtida, sier Gunn-Torill Homme Mathisen (V).

– Samarbeidspartiene jobber for så få tørre handlefrihet i framtida, sier Gunn-Torill Homme Mathisen (V).
Foto: Tove Hofstad

Gunn-Torill Homme Mathisen, varaordfører og gruppeleder i Venstre, sa dette i budsjettdebatten:

Hurum kommune sliter. Sliter med å få endene til å møtes. De store budsjettoverskridelsene er ikke noe vi kan leve med i framtida. I 2013 har vi et overforbruk på rundt 15 mill. kr. Vi må få kontroll på økonomien – uansett hvor ubehagelig det føles – for ikke å havne på Robeklista.

Vi må bygge opp fondskapitalen framover slik at egenfinansieringsdelen i investeringsprogrammet kan økes. Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat bør utgjøre 3% av driftsinntektene. For Hurum ville dette utgjort om lag 16 mill.kr. Det klarer vi ikke med Rådmannens opprinnelige budsjettforslag. Vi må ha penger på bok og det vil gi oss større handlefrihet.

Vi må gjøre grep som bedrer totaløkonomien. Samarbeidspartiene vil effektivisere driften med verdien av 10 – 15 årsverk i 2014. Effektiviseringen skal være 1-2 prosent pr. år.

Aktiviteter som fremmer vekst og utvikling, skole, forebygging og tidlig innsats, skal prioriteres. Jeg er glad for at Frisklivssentralen skal bestå, selv om prosjektmidlene fra Staten uteblir. Folkehelsetiltak som dette er viktig. I samme åndedrag kan nevnes Hurum turistforening som får støtte til innkjøp av ny løypemaskin og økning i det faste årlige tilskuddet. De sørger for at huringer har skiløyper rett utenfor husveggen.

Til glede for leseglade Sætrefolk, så vil vi at Bokbussen blir opprettholdt fram til sommeren. Mitt mål er at nye Sætre sentrum vil få sin egen bibliotekfilial etter hvert.

Samarbeidspartiene ønsker å utsette ny skole Tofte/Filtvet med et år. Dette har ført til et stort engasjement i befolkningen. Det nye Oppvekstutvalget skal se på mulighetene for å eventuelt å slå sammen de to skolene før en ny skole er på plass.

Jeg vil understreke at det må settes av tid nok slik at en kan starte en prosess mellom de to skolene for å ivareta gode skoletradisjoner/verdier ved begge skolene. Dersom det blir aktuelt å slå sammen de to skolene, så er det er uansett viktig at elever og lærere får egnede lokaler til undervisning, lek og fysisk aktivitet.

Når alt kommer til alt, så er dèt det viktigste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**