Årsmelding for hovedutvalgene i Skien

Her er en evaluering fra Skien Venstres hovedutvalgsmedlemmer for året 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Årsmelding fra Hovedutvalg for teknisk sektor (HOTS) 2013
Faste medlemmer Atle Rui og Signy Gjærum ( nestleder) Varamedl: Ragnvald Melaas

Innledning
Innen vårt kommunalområde vil vi (vi = V) si at det driftes og ledes det godt med kommunalsjef Karin Finnerud i spissen. HOTS har i 2013 behandlet 118 saker og har fått en rekke orienteringer om større, løpende planarbeid. Det er uformell tone i utvalget, frontene er ikke tilspisset og det er en viss aksept for at det stemmes på tvers av blokker og partigrenser. Venstres samarbeid innad i posisjonen fungerer godt med formøte foran hvert utvalgsmøte. Vi får i mange saker gjennomslag for Venstres syn, men dette presenteres i 70-90 % av sakene som flertallsforslag fra AP, SV /V. Så vi har fortsatt som mål å bli mer synlige!
Klagesaker
Venstre trekker HOTS i en mer liberal retning hva gjelder å avvise klagesaker vedr fasader, fradeling mm. Det betyr ikke "frislepp". I alle klagesaker bortsett fra èn, har vi fått Fylkesmannens medhold, også i sak gjeldende å tillate bruksendring av mindre driftsbygning og omlegging av tilhørende adkomstvei. Venstre var delt i den saken
Jordvern
Venstre har ført en ganske streng jordvernlinje, som Atle har tatt helt ut (vi delte oss) ved å foreslå Vestre Kjellemo tilbakeført til LNF område (1 st) og samme for Nenset gård (3 st). Venstre (vi begge) foreslo å ta Fylkesmannens innsigelse til følge ifbm regulering Gjerpen kirkegård og la jordvernhensyn veie tyngst. Dette ble nedstemt 5-6 i HOTS, men dette Venstreforslaget ble senere vedtatt i bystyret
Reguleringsplaner
Ved sluttbehandling stemte vi for reguleringsplan Furuset sm med SV, H og FrP, på tross av at motstanden på Gulset var stor. Vi stemte også for reguleringsplan Skyggestein men V sørget for at partene fram til bystyrebehandling fikk innarbeidet i bestemmelsene formuleringer som tifredsstilte hensyn til Lufthavnas framtidige drift. Da Gulset Øst kom til sluttbehandling kompromisset vi med AP og ba framlagt på nytt et skisseprosjekt over Århus bru med tilhørende veinett. Dette for å bremse AP som synes være villig å bruke midler fra fri pott Bypakka for å framskynde Århusbrua. Ved 1. gangs behandling av reguleringsplan for mindre byggefelt i Snipetorp har vi fått lagt ved saken en rekke betenkninger som også Bratsberg lokalutvalg v/ Gustav Søvde har fulgt opp videre. Vi ser at TFK i sin høringsuttalelse støtter vårt syn.Vi har tatt lærdom av hvordan vår reguleringsplan for Frogner Mat ikke fanget opp og forhindret hvordan bygget ble. Nå er vi mer oppmerksomme og sikrer oss at det i reguleringsplan tas inn formuleringer som ivaretar fasader bedre. I flere tilfeller har vi bedt om å få byggesak framlagt.
Byggesaker
Atle har fulgt opp ved gjentatte forespørsler det 1. byggetrinn på Klosterøya, mot våre og SVs stemmer ble der som mindre vesentlig endring akseptert en gjennomsnittsberegnet avstand til vann. Ved ett tilfelle har vi akseptert byggerier i 20 m belte ( Gråten) slik at det der ikke ble vedtatt riving eller gebyr.
Annet
I 1-2 saker hvor byggeprosjekt har vist et " overskudd" , har vi bedt om og fått flertall for at dette mindreforbruk skal tilbakeføres bykassa. Dette virker å ha nedfelt seg som prinsipp nå. Vi stemte for enkel universell utforming hovedinngang Rådhuset og fikk med at også bakre inngang (ved heisen) skulle tilrettelegges. I forepørsler til adm har Atle bl a bedt om sak vedr flere ladestasjoner. Vi følger relativt tett opp i økonomiske spørsmål og har vedvarende fokus på Agenda Kaupang prosjekt.
Høringer
I hørings – ell orienteringssaker som folkehelsemelding, handlingsprogram Skien 2020, skoletilbud vgs 2020 og Miljøfyrtårnsertifisering er Venstres innspill presentert som fellesforslag fra posisjonen og ofte enstemmig vedtatt.
Budsjett
Under årets (oppsiktsvekkende lettvinte) budsjettbehandling i HOTS ( og i posisjonen forøvrig) fikk vi bl a posisjonen med på å avsette 1 mill til fond for sentrumstiltak ( fra merinntekt eiendomsskatt) ( Men det gikk ikke f- mannskapet med på, forståelig nok) samt at ved disponering Bypakkemidler "fri pott " skulle skoleveier ha høyeste prioritet sm med fullføring av påbegynte strekk for å oppnå sammenhengende sykkelveinett. Dertil formuleringer vedr g/s vei langs elva, samt et kompromissforslag m/ AP vedr vurdere avsette planleggingsmidler til 3 evt elvekryssinger, Århus/ Follestad/ Damfoss. OBS: Vi må påse at vedtak ( V / HOTS) følges opp!

Travelt år, men vi jobber for mye internt, så "ingen" har sett noe til oss. Den selvkritikk må vi ta!

Signy Gjærum

Skien, 13.11.13
Signy Gjærum

Årsmelding fra Hovedutvalg for næring, miljø og kultur (HONMK) 2013
Fast medlem: Kenneth Berg, Varamedlem: Bjørg Øya

Innledning
Det har i 2013 vært 11 møter og vi har behandlet 71 saker. Flere av disse har vært heldags/temamøter hvor vi blant annet har besøkt: Kulturskolen, Lie bydelssenter og forskjellige næringer som for eks. Maxeta, ABB og EFD. I forkant av noen av hovedutvalgsmøte har vi også hatt besøk av forskjellige foreninger og organisasjoner som har fått presentert seg. Vi har også hatt et fellesmøte med HOTS for sammen å drøfte framtidens byer og arealplanen for Skien kommune. Posisjonen (V, Ap, Sv og Sp) har også formøte foran hvert hovedutvalgsmøte. Hovedutvalget for Næring, Miljø og Kultur bærer også preg av at det er mange saker som overlapper andre hovedutvalg og da spesielt hovedutvalget for teknisk sektor.
Samarbeid
Samarbeidet i posisjonen i hovedutvalget fungerer stort sett bra og det er egentlig svært sjeldent at det er de helt store motforestillingene mellom partiene. Den største debatten/uenigheten i løpet av året er nok mest sannsynlig diskusjonen rundt prioritering av midlene til bypakka, hvor Arbeiderpartiets representanter vil ha ny Århusbru som førsteprioritering, noe som Venstres representant er i mot. Det skal sies at det også er en god tone mellom posisjonen og opposisjonen i hovedutvalget samt at det er en god tone mellom politikkere og administrasjon.
Næring
Høringsuttalelse til ny statelig planbestemmelse av kjøpesentre og handel har blitt behandlet i hovedutvalget, her har vi vedtatt å gå fra detaljhandel på Kjørbekk til størrelse på næringsareal (1500m2). Venstre har også etterspurt flere næringsarealer på Rødmyr. Det har også blitt jobbet med å få på plass en gårdeierforening i sentrum for å ruste opp og gjøre sentrum mere attraktivt for nye næringer/butikker. Vi jobber også aktivt for næringslivet i hovedutvalget via Skien Næringsfond AS som alle faste medlemmer av hovedutvalget er medlem av. Formålet med selskapet er å hjelpe nyetablerte og eller eksisterende virksomheter som ønsker å ekspandere med økonomiske eller administrative midler, enten ved direkte tilskudd, lånegarantier eller ved faglig bistand.
Miljø
Venstre i hovedutvalget har mer eller mindre fått eierskap til saker som har med klima og miljø å gjøre, vi har ikke noe avtale på dette men det har bare blitt sånn naturlig. I fjor etterspurte jeg ved et par anledninger «miljøsaker» som har kommet i teknisk, men som ikke har kommet i hovedutvalget for næring, miljø og kultur, en av disse sakene var EPC skjema. Administrasjonen har fulgt opp denne forespørselen og vi får nå stort sett alle saker som omhandler miljøsektoren. Miljøfyrtårnarbeidet i Skien kommune (her fikk Skien Venstre flertall for sitt forslag om at alle kommunale institusjoner skal være miljøfyrtårnsertifisert innen 2016), Undergrunnsoppsamling av avfall i bykjerne (her ble Kenneth Berg (V) valgt som representant av hovedutvalget for å sitte i styringsgruppen som skal jobbe med dette prosjektet, evaluering av dette arbeidet skal komme innen 1.1.2014), Framtidens byer (her sitter Kenneth Berg (V) i styringsgruppen sammen med Atle Rui (V) fra teknisk), Bruk og anskaffelser av el-biler i Skien kommune (Det var i februar 2013 kun anskaffet 2 nye el-biler siden bystyrevedtaket 2011, som het at ved utskifting av bilparken skal disse fortrinnsvis være el-biler), Venstre la frem dette forslaget på nytt og fikk flertall for dette i hovedutvalget, Bypakke Grenland (her går Venstre imot Arbeiderpartiets forslag om å prioritere ny Århusbru), Høringsuttalelse for jernbaneverkets handlingsplan 2014 — 2023 (her mener Skien Venstre at det er viktig å presisere at dobbeltspor må helt til Skien og ikke bare til Porsgrunn og at vi ønsker jernbanestasjon i fjell ved Landmanstorvet). Utredning om fjernvarmeregulering (Skien Fjernvarme er nå som dere sikkert vet i full gang med å bygge ut sitt fjernvarmenett som er i tråd med Skien Venstres ønske). Det har også blitt vedtatt konsesjon for 6 minikraftverk i Skiensvassdraget.
Kultur
Et utvalg av saker som har blitt behandlet og vedtatt i løpet av 2013 er: Telemarkskanalen regionpark, organisering av friluftsråd i Grenland (her har Porsgrunn og Skien gått i sammen om et felles friluftsråd), Kulturplan for ungdom, Sentrumstilbud for ungdom (etter at Stedet ble lagt ned har det blitt jobbet aktivt med å få på plass alternativer for dette tilbudet, så nye møteplasser for ungdom i sentrum blir på Lie bydelssenter og nye Skien kulturskole), kommunedelplan for kulturminnevern 2013 — 2024 for Skien kommune — verneliste over bevaringsverdige bygg (Hovedsakelig går fra a-b-c-d objekter til vernesoner og objekter med klassifisering antikvarisk verdi og høy antikvarisk verdi), Grunnlovsjubileet 2014 PS14 er blitt vedtatt (PS14 er en vannbasert oppdagelsesferd på Skiens elva som skal markere 200 års jubileet). Mersmak, (hovedutvalget jobber stadig med å finne midler slik at matfestivalen kan være et “gratistilbud” for publikum). Til neste år er det også blitt satt av 200 000.- til forprosjektering av et nytt bibliotek i Skien sentrum.
Begivenheter 2013
Hvis jeg skal trekke frem noen store begivenheter (nye) som er skjedd i løpet året så må det være opprusting av Ibsenhuset med ny foaje, åpning av Skiens nye kulturskole på gamle brannstasjonen og vedtak om Bypakke Grenland med et statelig tilskudd på 174 millioner.
Budsjett
Hovedutvalget for næring, miljø og kultur har som alle andre hovedutvalg i 2013 blitt preget av lite handlingsrom pga. den økonomiske situasjonen Skien kommune står oppe i. Vi har vedtatt å legge ned Stedet pga. lavt besøkstall. Vi har også hatt fokus på effektivisering ved for eks. å flytte Internasjonalt senter til Lie bydelshus. (salg av eiendom) Vi har prøvd å skåne kulturtilbudet for kutt til våre svakeste grupper samt barn og unge.
Annet
Det er sjeldent media er representert ved våre hovedutvalgsmøter og når de først er der så er di ofte der kun under presentasjoner, dette medfører dessverre at det er vanskelig å komme på trykk med gode Venstre saker. Pressedekning er viktig frem mot neste lokalvalg så her må jeg jobbe bedre.
Jeg har lagt noen evalueringer fra noen av møtene til hovedutvalget ut på vår nettside i løpet av året, dette er tidkrevende men jeg skal prøve å gjøre dette oftere.
Eks: Møteprotokoll 04.06.2013

Kenneth Berg

Skien 15.11.13
Kenneth Berg

Årsmelding fra Hovedutvalg for administrasjon og likestilling (ADLU) 2013
Fast medlem: Lars Solbakken

Ansvars-og arbeidsområde for ADLU:
— Utvalget skal holdes orientert om kommunens organisatoriske og administrative utvikling.
— ADLU er innenfor sitt virkeområde hovedutvalg for hele kommunen.I budsjettsaker er ADLU sentraladministrasjonens hovedutvalg.
— ADLU er likestillingsutvalg for Skien kommune og skal medvirke til at kvinner og menn i praksis får like muligheter i kommunen.
— ADLUs folkevalgte er kommunens godtgjøringsutvalg.
— ADLU kan på eget initiativ ta opp saker av bemanningsmessig karakter og er innstillende organ for de ansettelser som skal foretas av formannskap/bystyre.
— ADLU behandler anker i ansettelsessaker.
— ADLU har rett til å innkalle tillitsvalgte og administrasjonen for å innhente opplysninger som gjelder ansattes arbeidsvilkår.
— ADLU gir uttalelser til formannskap og bystyre i saker som gjelder kommuneadministrasjonens organisasjon.

Møter og saker i 2013.
— I 2013 har ADLU hatt 8 møter,med et tilsvarende antall formøter i posisjonen, hvor totalt 45 saker har vært oppe til behandling.Jeg har deltatt på alle møtene.

— De sakene som har fått mest fokus fra ADLUs side er det høye sykefraværet i kommunen.Det er selvfølgelig store variasjoner innenfor dette området i en så stor organisasjon/bedrift som Skien kommune.Dette kan ha mange årsaker og kan også i en viss grad relateres til forskjellig typer arbeid.Men det er et faktum at Skien kommune i snitt ligger høyt også i forhold til andre og sammenlignbare kommuner.
— I følge kommunens HR-avdeling kan fravær inndeles i 3 hovedbegrunnelser: 1. Egen sykdom.2.Sykdom i familien/nære relasjoner. 3.Arbeidsrelaterte forhold /Miljøet på arbeidsplassen.I ADLU har jeg bidratt til å rette fokuset mot del 3,som etter min mening er et klart lederansvar.
I forbindelse med dette ba ADLU om en grundig analyse av sykefraværet i de fire største sykehjemene i Skien hvor fraværet har ligget på 15-20%!

Etter 8 måneder viser målingene at alle de fire sykehjemmene har nedgang i sykefraværet.Dette er bra men er bare starten på en prosess som vil bli fulgt opp videre av både ledelsen i organisasjonen og i ADLU.

— Et annet område som er prioritert i ADLU er arbeidet med kommunens administrative og organisatoriske utvikling.Kampen mot unødig og fordyrende byråkrati er en viktig Venstresak.Jeg har etter beste evne prøvd å være en konstruktiv pådriver i dette arbeidet. Dette arbeidet fortsetter og her må Venstre fortsette å holde trykket oppe.

— Ansattes stillingsvern i Skien kommune er meget sterkt.Faktisk så sterkt at det går langt utover Arbeidsmiljølovens bestemmelser når det gjelder overtallighet og eventuell avslutning av et arbeidforhold.Et eksempel på dette er den såkalte «stillingspoolen» hvor ansatte som blir overtallige,kan stå 6 måneder i «poolen» før en eventuell oppsigelse blir gitt.Venstre med støtte fra SV fremmet et forslag om å redusere tiden i «poolen» fra 6 til 3 måneder, men ble nedstemt av AP,H.FRP og KRF og de tillitsvalgte i ADLU!
Venstres forslag ville spart kommunen for ca.4 mill per år, uten at dette hadde gått ut over de ansattes stillingsvern! Men ble altså nedstemt.

— Gjennomgang av politisk organisering og godtgjøringsreglementet for folkevalgte, er en
sak som har kommet til ADLU.Dette har forårsaket endel politisk «støy» og symbolpolitikk fra opposisjonen.

— Undertegnede er en av 5 medlemmer i «Godtgjøringsutvalget» som skal komme med forslag til et nytt/revidert godtgjøringsreglement for politikere i Skien.

Deltagelse og representasjon.
— Undertegnede er også i år valgt av ADLU til å sitte i juryen for utdeling av «Stimuleringsprisen 2013» i Skien kommune.Dette er en pris som utdeles i 3 kategorier: «Årets leder»,»Årets medarbeider» og «Årets arbeidsplass». Det var meget gode kandidater i alle tre kategorier. Utdelingen har ennå ikke skjedd og vinnerne kan derfor ikke kunngjøres nå.

Samarbeid.
— Samarbeidet med de øvrige partiene,både i posisjonen og opposisjonen i ADLU er godt. Det er stort sett enighet i de fleste saker,men selvfølgelig er det noen politiske forskjeller som må markeres.Men slik skal det være.

— Jeg lærer fortsatt mye om det politiske liv i Skien ,og ser fram til det videre arbeidet som Venstres representant i ADLU.

Lars Solbakken

Skien 27.11.2013
Lars Solbakken

Årsmelding fra Hovedutvalg for helse og velferd (HOHV) 2013
Fast medlem: Sidsel Devik. Varamedlem: Jarl Kahn og Tore Anton Svanes

Hovedutvalget har hatt 12 møter i 2013, og som Venstres faste representant har jeg deltatt på alle møtene. Venstres to vararepresentanter, Jarl Kahn og Tore Anton Svanes har møtt ved flere anledninger for andre representanter.

Jeg opplever at vi har et godt samarbeidsklima i posisjonsgruppen, vi samarbeider ofte i forkant av møtene og diskuterer oss i de fleste tilfellene frem til enighet.

Også i 2013 har kommunalområdet vært pålagt innsparinger som en følge av Agenda Kaupang rapporten, som ble startet i 2012, og som har hatt helårseffekt i året som nå avsluttes. Det meldes nå om budsjettbalanse i kommunalområdet i 2013.

Kommunalområdet har 1315 årsverk fordelt på 2200 ansatte.

Lyngbakken sykehjem
Arbeidet med bygging av det nye sykehjemmet har gått etter planen, og det planlegges åpnet i mars/april 2014 med 64 plasser. Det vil fylles med pasienter/brukere fra Skien sykehjem. De øvrige pasientene fra Skien sykehjem flyttes til Bakkane sykehjem. Dette innebærer at åpning av Lyngbakken ikke gir flere sykehjemsplasser. Det er de tre første kvartalene bare meldt om en som venter på sykehjemsplass (det var ved utgangen av 3 kvartal og det antas at vedkommende har fått plass).

Det planlegges å utrede riving/salg av Skien sykehjem, og å utrede nytt sykehjem som skal stå ferdig i 2019. Det forventes en betydelig vekst i antall personer over 80 år fra ca 2020 i kommunen.

Samhandlingreformen
Kommunen har i 2013 hatt tre personer som sykehuskontakter på Sykehuset Telemark. Disse forbereder og bidrar til å få gode og raske utskrivninger når pasientene er ferdigbehandlet. Antall overliggerdøgn tom 3 kvartal 2013, er betydelig laver enn samme periode i 2012, selv om det er en liten økning i 3 kvartal ift samme periode i fjor.

Det ble i september åpnet en Øhjelpsavdeling i høyblokka på Klosterskogen i samarbeid med Siljan og Nome kommune, med 9 senger.

Samhandlingsreformen vil fra 2014 og fremover fokusere på rus og psykisk helse, og kommunen vil få et større ansvar for oppfølging av disse. Dette stiller nye og økte krav til kompetanse og organisering av tjenestene, blant annet med styrking av ambulante team videreutvikle sykehuskontakter som er et bindeledd mellom sykehus og kommunehelsetjenesten.

Kommunen har fått større ansvar i forbindelse med reformen, og det er igangsatt kompetanseløft i forhold til demens, kols og kreft.

Vi vet også at Sykehuset Telemark står foran endringer, det medfører et temposkifte i samhandlingsreformen med flere utfordringer.

Samhandlingsreformens forebyggende perspektiv vil få økende fokus fremover, og i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014 bes administrasjonen om ha som mål å belyse folkehelseperspektivet i alle saker som kommer til behandling.

Velferdsteknologi
Skien har kommet godt i gang med planlegging og utvikling av velferdsteknologi, og er nå akseptert med i et Nasjonalt program i velferdsteknologi i samarbeid med Sintef. Her skal det jobbes mot gode løsninger innen tre hovedområder — Trygge institusjoner — Gps sporing — trygghetspakker dvs for eksempel fallalarmer, forskjellige typer trygghetsalarmer. Testleiligheten på Nenset, Gamle Ekdal, brukes til utvikling av hjelpemidler og opplæring av personalet.

Livskrisehjelp
I februar ble det avholdt et halvdagsseminar for utvalget med fokus på selvmord. Etterfølgende saksbehandling har ført til at det i budsjettforslaget for 2014 er lagt inn midler til et prosjekt kalt livskrisehjelpen som skal arbeide med forebygging av selvmord og oppfølging av etterlatte etter selvmord

Elektronisk meldingssystem
Det er i 2013 arbeidet med implementering av et felles elektronisk meldingssystem i kommunalområdet for bedre informasjonsutveksling mellom de forskjellige tjenesteyterne. Dette arbeidet fortsetter i 2014.

Bosetting av flyktninger
Ved behandling av sak om anmodning om Bosetting av flyktninger i hovedutvalgets oktobermøte stemte jeg for at Skien kommune skulle imøtekomme IMDIs anmodning om å bosette 115 personer pluss 5 mindreårige sammen med SVs representant. Dette forslaget falt, og sekundært stemte jeg da med Arbeiderpartiet forslag som innebar en støtte til rådmannens innstilling om å bosette 68.

NAV

Her meldes det om et overforbruk på nær 12 mill i 2013, noe som i det vesentlige skyldes større utbetalinger til sosialhjelp enn det som var forutsatt.

NAV Skien har to løpende tiltak for mottakere av sosialhjelp, Ung Inn, startet i 2012, for personer under 25 år, og Arbeid først, fra mai 2013, for personer over 25 år. I begge disse tiltakene er det fremmøte plikt for de som søker sosialhjelp, og det gis arbeidsrettete aktiviteter. Tiltakene har vist gode resultater.

Skien Venstre

Skien 30.11.13
Sidsel Devik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**