Førevar i Studedal!

Lillesand Venstre har flere merknader til detaljplanene om Pukkverk i Studedal. Vi er opptatt av et førevar prinsipp når det planlegges så store inngrep i naturen. Følgende merknader er sendt Kristiansand kommune:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Lillesand Venstre har følgende merknader til forslaget om detaljregulering for Studedalen steinbrudd og pukkverk:

1. Fellesbestemmelser.
Om tiltaksplan og massedeponi av sulfidholdig steinmasse:

Hvilke tiltak er aktuelle ved håndtering av steinmasse med innhold av sulfid?
Har kommunen på forhånd en egen bestemmelse om hvordan deponiene må utformes for å hindre forurensing til Studevann – og videre til Isefjærfjorden?
Er det i en slik plan – eller i eksisterende detaljplan – tatt høyde for evt. store nedbørsmengder, 50 ( 100 ) årsflom og eventuelle uventede utslipp?
Vil kostnadene ved ekstraordinære avbøtende tiltak som det ikke er tatt høyde for i planen bli belastet tiltakshaver eller kommune?

Om vannkvalitet og måling av vannprøver fra utløpsbekken:

Isefjærbekken er kategorisert som et viktig bekkedrag, den er en viktig gytebekk og samtidig drikkevannskilde for flere fastboende på Isefjær.

Hvordan vil et pukkverk påvirke drikkevannskvaliteten?
Vil det evt. bli tatt jevnlige prøver som sikrer god kvalitet?
Er det undersøkt om pukkverket med alminnelig aktivitet vil påvirke drikkevannskvaliteten?

Aluminium er en vanlig utfelling når sulfid reagerer med vann. Ørret tar lett opp aluminium.

Vil kommunen fremme krav om at det også taes vannprøver av aluminium fra utløpsbekken?
Vil kommunen fremme krav som verner fisk og invertebrater i vassdraget og sette krav om analyse av fisk fra Studevann før og etter oppstart av deponi/rensebasseng?

2. Bebyggelse
Detaljplanen åpner opp for etablering av fremtidig etablering av asfaltverk/betongverk.

Hvordan vil avrenning fra oljesøl og ikke minst asfaltrester bli håndtert?

4.1.2 Grønnstruktur GV2
All avrenning fra pukkverket er planlagt ført ut i Studevannet. Studevannet renner ut i Isefjærfjorden, som i likhet med Kaldvell, er en terskelfjord med lite vannutskiftning. Vannprøver og analyser foretatt i mai 2012 ( se vedlegg ) viser at Studebekk, Krokvann og Langsvann ikke holder gode nok miljømål og er allerede påvirket av utviklingen i område (Sørlandsparken og ny motorvei). Det er påvist nitrat verdier på Langsvann siden etter utsprenging. Sedimentprøver fra Studebekken viser store verdier av svovel som sannsynligvis stammer fra sulfidholdigebergarter.

Studebekken renner dessuten ut i Isefjærfjorden, som er en terskelfjord med svært begrenset vannutskiftning. Utslipp av forsuret vann her vil også kunne få konsekvenser for livsmiljøet til mange marine arter som allerede er under press i fjorden.

Hvilken effekt vil evt. avdekking av større sulfidmengder enn det som allerede er påvist i området, med mulighet for avrenning til vassdrag, bety for vassdraget og Isefjærfjorden?
Hvilke krav setter kommunen til et evt. renseanlegg?
Er det undersøkt at ørreten ikke går helt opp til anlegget slik at man med sikkerhet vet at et anlegg ikke legger bånd på bekken?
Har kommunen kartlagt vannkvaliteten slik at man vet at man oppfyller kravene Vanndirektivet setter til god miljøtilstand og bærekraftig utvikling?

5. Landbruks natur og friluftsformål samt reindrift
Pukkverkets innvirkning på vilttrekket over Studehei er ikke kommentert i detaljplanen. Dette er ett av et ytterst fåtall gjenværende vilttrekk mellom Høvåg/Randesund og områdene innenfor E-18. Stenges også dette trekket vil vi stå igjen med kun en reell trekkmulighet ut til de ytre områdene, i alle fall når Lauvåsenfeltet vest for Dyreparken er utbygd.

Kan noe gjøres for å forbedre trekkmulighetene i forhold til plassering av pukkverk dag?

6. Hensynssoner Annen fare H390
Potensielt sulfidholdig berggrunn. Det er påvist et mindre felt i plantegningen.

Hvor tett er prøvene tatt?
Er det tatt dypere borestøvsprøver i dypere fjell i hele område for å sikre at det ikke er sulfidholdig fjell lengre nede?
Er det satt noen tidsbegrensing på hvor lenge pukkverket skal drives?

Lillesand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**