Lokalpolitikk – Kleppestøplanen

Rådmannen la fram en skisse for Kleppestøplanene sent i fjor høst og det har resultert i et stort engasjement omkring planen. Det har vært mange som har ment noe om planen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Arild Raftevoll

Foto: Arild Raftevoll

Nå sist når Kleppestø Vel, Kleppestø Båtlag og Kleppestø Kvinne og Familielag arrangerte folkemøte 20. januar for å legge fram sitt syn på planen og få en diskusjon på møte kom det fram en del kritikk mot planen.

Kommunestyret vedtok et planprogram høsten 2012 som skal være førende for hvordan arbeidet fram mot et plan forslag skal være og en del føringer for hva planen skal inneholde. Det som er positivt er at de fleste, både innbyggerne og det politiskere, er positiv til planprogrammet og mener dette er et godt utgangpunkt for utviklingen av Kleppestø. Dette skulle love godt for det videre arbeidet.

Når Venstre har møtt foreningene for å høre på deres innspill og synspunkter og komme med sine tanker om planen oppfattet jeg en saklig og godt framstilt synspunkter. Jeg har tatt med meg en del av dette og stilt spørsmål omkring planen til rådmannen. Når jeg ser på svarene opplever jeg stor avstand mellom det foreningene uttrykker, og til dels innbyggerne, og den oppfatningen rådmannen har.

I den siste tiden har det vært sagt og ment en del som er uheldig men samtidig et uttrykk vi må ta på alvor. Det har vært påstander som at «kommunen har skjult agenda», «hvem er det egentlig som styrer kommunen», «kommunen er en eiendomsutvikler», « kommunen løper næringslivets ærend», «vil dere rasere Kleppestø» og så videre. Jeg kunne raskt nevnt mange flere.

Det er klart at alle kan ikke være enige i alle deler av slike planer men for Venstre er det viktig at prosessen og arbeidet med slike planer gjennomføres på en åpen og inkluderende måte. En hver prosess og utvikling vil alltid skape motstand og kritikk, særlig når det er et så stort arbeid som vil bety mye for Kleppestø og dens fremtid og ikke minst Askøy sin befolkning. Jeg mener at avstanden ville være mindre og forståelsen for hverandres syn vært større om dialogen mellom alle involverte var bedre. Samtidig jeg er av den tro at debatten ville vært mer konstruktiv og det endelige resultatet best mulig. Et godt sitat som kom på folkemøte beskriver dette godt «Der alle tenker likt er det ingen som tenker meget». Dette sier på en god måte at diskusjon og meningsbryting vil kunne føre oss til et bedre resultat.

Her skal jeg arbeide i forsøk på og skape dialog, debatt og forståelse. Planen for Kleppestø er viktig for det skal tas mange valg. Slik Kleppestø ligger i dag, er der noen klare utfordringer og lite utvikling. Vi skal finne løsninger for – et levende sentrum hvor folk vil oppholde seg, et godt bomiljø, grønne lunger, strandlinje, trafikkavvikling både for gående/syklende/båt/buss og bil, vi vil ha butikker og næring og mye mer. Men andre ord, funksjoner som naturlig hører et sentrum til. Samtidig skal planen skal ha et langt perspektiv. Dette er deler av det som ligger i den politiske viljen og som forhåpentlig vis blir resultatet av planen.

Men for at alle skal ha en innsikt i hvor vi er i arbeidet så kan jeg opplyse om at planen ligger vi bak det opprinnelige tidsskjemaet. Administrasjonen i kommunen sitter og arbeider med første utkast og den vil antagelig komme ut rett før eller rett etter sommerferien. Da vil vi alle kunne lese hele planen og de ulike begrunnelsene for det/ de forslagene som vil ligge der. Samtidig er det bare første ledd i en prosess før planen skal bli vedtatt. Den skal på høring, vi skal ha debatter om alle sider av planen og ut fra de tilbakemeldinger som kommer så skal planen bearbeides videre. Vi kommer nok et godt stykke ut i 2015 før vi kan regne med at planen endelig skal vedtas.

Samtidig ser jeg fram til en god debatt, og vil gjerne høre alle røster i denne saken.

Arild Raftevoll

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**