Ansvarlig økonomistyring er viktig for Vefsn!

Uttalelse fra årsmøtet i Vefsn Venstre 26.1.2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

penger

Foto: illustrasjon

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Dette innebærer blant annet at disse (fylkes)kommunene må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres. Etter nyeste tall fra 20.1.2014 står 46 norske kommuner oppført på Robeklista, 10 av disse ligger i Nordland.

En veldreven kommune må tåle svingninger i økonomien uten at det går ut over tjenestetilbudet.

Vefsn har opparbeidet seg en lånegjeld på ca. 1 mrd kroner. Kommunen har allerede en nettogjeld per innbygger som er meget høy i forhold til gjennomsnittet i Kostragruppe 08 og snittet for hele landet utenom Oslo. En ser også at Vefsn er den kommunen som har størst økning i gjelden. Gjelden er tilnærmet lik brutto driftsinntekter i planperioden 2014-2017. Dette er en situasjon som anses som et faresignal på at gjelden er for høg. Effekten av en økende gjeld er at man må bruke en stadig økende del av kommunens inntekter til renter og avdrag.

Vefsn kommune står overfor sin største økonomiske hestekur noensinne. Det arbeides med å finne inndekning (skjære ned) på 60 millioner for å møte økonomiske utfordringer fra og med 2015. Dette vil helt klart gå ut over tjenestetilbudet og fører til oppsigelser.

Likevel vedtok et knapt flertall i kommunestyret kjøp av Domusbygget uten å vite hva den endelige kostnaden for renovering av bygget og flytting av biblioteket samt evt. kinoen vil koste. Og selv om vi alle er svært fornøyd å endelig kunne bruke vårt idrettsanlegg på Kippermoen igjen, må det påpekes at økonomistyringen i forbindelse med restaureringen av svømmehallen kom ut av kontroll og har påført Vefsn kommune betydelige låneopptak. Listen over overskrivelser i forbindelse med renovering/restaurering/bygging av kommunale anlegg er lang.

Vefsn Venstre ønsker å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Derfor vil vi reversere vedtaket om kjøp av Domusbygget!

Årsmøte i Vefsn Venstre
26.1.2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**