Gode omsorgstjenester i Nittedal

Vi får ikke til alt, men vi får til mye innen helse- og omsorgstjenestene i Nittedal, skriver varaordfører Inge Solli i et leserinnlegg i Varingen. Nittedal er i en forskningsrapport kåret til Norges nest beste kommune på kombinasjonen kvalitet og kostnadseffektivitet på helse- og omsorgstjenestene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det har kommet påstander om at «det skinner ikke av eldreomsorgen i Nittedal lenger» og at «de gamle er stuet sammen på dobbeltrom». Selv om vi ikke klarer å dekke alle omsorgsbehov til en hver tid, er helse og omsorg det høyst prioriterte området i Nittedal.

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Nestbest i landet
God fagkompetanse har gjort det mulig å modernisere omsorgstjenestene i Nittedal, og tjenestene blir mer og mer tipasset det omsorgsbehovet den enkelte har.
Nittedal er i en forskningsrapport kåret til Norges nest beste kommune på kombinasjonen kvalitet og kostnadseffektivitet på helse- og omsorgstjenestene. Nittedal ble bare slått av Hurum av 385 vurderte kommuner, i en kombinert kvalitets- og kostnadseffektivitetsindeks. Dataene baseres på en lang rekke elementer offentlig informasjon, hovedsakelig hentet fra KOSTRA.
Nittedal er én av 14 utvalgte kommuner når Helse- og omsorgsdepartementet skal forske på bakgrunnen for gode resultater i omsorgsektoren. Hovedformålet med prosjektet er å få kunnskap om hva som kjennetegner de kommunene som driver både effektive og gode omsorgstjenester, hvordan de gode erfaringene fra disse kommunene kan systematiseres og hvordan deres erfaringer kan spres og formidles til andre kommuner.

Utvider kapasiteten
Det ble ikke opprettet en eneste ny sykehjemsplass i Nittedal i hele forrige kommunestyreperiode. I inneværende periode er det åpnet for å bruke dobbeltrom på rehabiliteringsavdelingen på Døli. Dette er ikke ideelt, men har vært nødvendig for å håndtere samhandlingsreformen og omleggingen av utskrivningspraksisen ved AHUS. Rett før jul var det kun ett rom som fungerte som dobbeltrom, de øvrige brukerne ved sykehjemmene våre hadde på det tidspunkt enkeltrom. Det er avsatt 24 mill kroner til utbygging av flere sykehjemsplasser, med planlegging inneværende år og byggestart i 2015.
Opprettelsen av demenssenter på Skytta har vist seg å fungere godt. Dyktige medarbeidere i kombinasjon med et utstrakt frivillig arbeid gir gode resultater.
Demensskolen gjennomføres i samarbeid med frivillige, og det er fint å se at Markerud gård er et egnet sted for aktiviteter knyttet til demens. Nittedal er en foregangskommune innen grønn omsorg, og det var ikke tilfeldig at departementets nasjonale lansering av «Inn på tunet» ble lagt til vår kommune. I kommunens handlingsplan er det vedtatt å etablere et demenskollektiv i år.

Fantastisk innsats
Flertallspartiene har reetablert lokale kjøkken ved sykehjemmene våre, og vi er nå i gang med et prosjekt som skal fremme matglede hos eldre.
Det er allerede etablert to borettslag for unge funksjonshemmede i Nittedal der kommunen er inne med betydelige midler for å gi disse innbyggerne et godt botilbud. Den flotte artikkelen i Varingen om innsatsteamet, omtalt som «englene», viser hva gode omsorgstjenester betyr for våre pleietrengende innbyggere.
Vi får ikke til alt, men vi får til mye innen helse- og omsorgstjenestene i Nittedal. Jeg avslutter med en stor takk til alle medarbeidere og frivillige som gjør en fantastisk jobb for innbyggerne i kommunen vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**