Verdens våtmarksdag

I dag (2/2-14) er det markering av Verdens våtmarksdag, dette er en dag hvor det settes spesielt fokus på de sårbare økosystemene og da spesielt våtmarkene som ofte trues av menneskelig aktivitet og inngripen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I år er temaet våtmarker og jordbruk

Våtmarkene i Norge er livsnødvendige for sjøfuglarter som er på trekk og som er avhengige av egnede områder for hvile og påfyll av næring. I Telemark er spesielt Børsesjø et viktig område i denne sammenhengen.

Børsesjø har stor verdi som hekke- og rasteområde for fugler knyttet til våtmark. Fuglelivet i Børsesjø er rikt og variert og mer enn 230 arter er påtruffet her. Av hekkende arter er knoppsvane, stokkand, vipe, sothøne, gulerle, sivspurv og rørsanger de vanligste. Børsesjø er også et viktig nærings- og overnattingsområde for mange av trekkfuglene som raster i Gjerpensdalen vår og høst. Dette gjelder spesielt våtmarksfugler som svaner, gjess og ender, men også langttrekkende fugler som låvesvale som kan samle seg her til overnatting i store mengder.

I 2004 gjennomførte også Stiftelsen Siste Sjanse (nå BioFokus) på oppdrag for Fylkesmannen i Telemark en undersøkelse for å kartlegge biologisk mangfold i Børsesjø.

Børsesjø

Dette resulterte i funn av 130 forskjellige artsbestemte ferskvannstilknyttede invertebrater og amfibier. I tillegg ble 44 arter av karplanter knyttet til ferskvann og to arter av kransalger påvist. Undersøkelsene i 2004 har vist at Børsesjø og våtmarkene rundt inneholder en rik flora og fauna, med flere rødlistede og sjeldne arter. Blant annet ble det funnet en øyenstikker og en graveveps som aldri tidligere er registrert i Norge.

Vi Skien Venstre ser viktigheten av slike rike biologiske mangfold og ønsker å verne om områder som har dette.

I programmet til Skien Venstre har vi spesifisert spesielt akkurat området rundt Børsesjø som et viktig område og verne. I programmet til Skien Venstre hetter det blant annet at man skal hindre utbygging av sårbare områder som for eks. rundt Børsesjø og bevare det unike kulturlandskapet i Gjerpensdalen, samt at man skal verne om områder hvor det eksisterer rødlistearter.

Les mer om Verdens våtmarksdag her:
Miljødirektoratet
Ramsar

Kenneth Berg

Kenneth Berg
Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**