Interpellasjon lærlingeplasser i Farsund kommune

Farsund Venstre sendte en interpellasjon til Ordføreren vedrørende lærlingesituasjonen i Farsund til kommunestyremøte den 08.10.2013. Hele interpellasjonen kan du lese ved å klikke på overskriften.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Hvert år opplever mange ungdommer at de ikke får komme ut i lære som lærlinger. Tall fra fylket viser at det pr juni 2013 var totalt 870 primærsøkere til lærlingplass, hvorav kun 431 søkere fikk godkjent lærekontrakt.

Omtrent halvparten av elevene i videregående skole begynner på yrkesfaglig utdanning. Etter to år med opplæring i videregående skole, skal elevene ha to år som lærling i bedrift. Mangel på lærlingplasser fører til at mange ungdommer ikke fullfører fag- og yrkesopplæringen. Læreplassmangel sammen med manglende grunnleggende ferdigheter, er en viktig årsak til frafallet i den videregående skolen.

Lister vgs består av totalt fem studiesteder. To av disse er lokalisert i Farsund kommune. Studiested Lista er rettet spesielt mot yrkesfag, og for inneværende skoleår ble Design og håndverklinjen redusert til det halve på grunn av lavt søkertall. Disse elevene har etter våre opplysninger, ingen tilbud om lærlingeplass etter endt opplæring. De må enten reise bort, prøve påbygg til studiespesialisering, eller søke jobb/gå arbeidsledig. Strykprosenten blant de som prøver studiespesialisering er høy. Ungdommene risikerer å stå uten jobb og skoletilbud, med alle konsekvenser dette medfører.

Målet med yrkesfagene er å sikre gode fagfolk. Vi vil også i fremtiden ha behov for at mange velger en yrkesutdanning. Mangel på lærlingplass er alvorlig for de ungdommene som rammes, og er dessuten sløsing med samfunnets ressurser. Farsund har i år hatt en vervekampanje for å tiltrekke seg nye innbyggere. Vi bør også fokusere på å beholde de som bor her. Kan Farsund kommune sette seg et mål om å satse sterkt på antall lærlingeplasser? Unge mennesker er produktive både i arbeidsinnsats og i familieforøkelser. Hoveddelen av søkerne til de utsatte linjene ved studiested Lista, er jenter. Å beholde jenter i kommunen er viktig for stabil bosetting, og Farsund bør være spesielt opptatt av å tilrettelegge for gode tilbud for denne gruppen.

Spørsmål og utfordringer til ordfører:
Hva gjør Farsund kommune for å sikre at ungdommer som ønsker å ta fagbrev får en lærlingekontrakt?
Hvordan kan Farsund kommune stimulere det lokale næringslivet til å inngå forpliktende samarbeid om yrkesopplæringen?
Vil ordføreren ta initiativ mot Listerrådet om en mer aktiv strategi for både å øke antallet læreplasser, øke mangfoldet i tilbudet av læreplasser og f.eks utforske muligheten for felles lærlingeplasser i Lister?
Hvilke opplæringskontorer forholder kommunen seg til, og hvor mye betaler kommunen til kontoret?
Hvor mange lærlinger har kommunen tatt inn fra de ulike kontorene siste 2 år?
Hvor mange lærlinger fortsetter i kommunale stillinger etter endt læretid?
Hvilke kvaliteter prioriterer kommunen når det tas inn nye lærlinger?
I hvor stor grad tar kommunen inn lærekandidater (Elever som ikke klarer et lærlingeløp på ordinært vis)?

Farsund Venstre ønsker oversikt over antall lærlinger fordelt på ulike sektorer. Vi ønsker også informasjon om hvordan den enkelte kommunalsjef ser behovet for lærlinger i sin sektor.
Helt til slutt ønsker Farsund Venstre at ordføreren gir kommunestyret en oversikt over de utfordringer de videregående skolene i vårt distrikt står ovenfor med tanke på opprettholdelse/nyetablering av studietilbud?

mvh
Farsund Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**