Årsmøteprotokoll 2014

Protokoll fra årsmøtet i Rana Venstre mandag 13. januar 2014 kl. 18:00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Tilstede: Erling Solvang, Tormod Steen, Bjørn Bernersen, Hilde Kathrine Dahlberg, Dag Østerdal, Per Gunnar Hjorthen, Siv Bårdsen, Erik Sundrønning, Ken Ronny Aastrøm og Mary Ann Dahl.

Saksliste:

1) Innkalling
2) Konstituering
3) Årsmelding
4) Regnskap
5) Budsjett
6) Valg
7) Valg av utsendinger til årsmøtet i Nordland Venstre 15.-16.02.14
8) Politiske saker og uttalelser

1. Innkalling

Bekjentgjort gjennom annonse i Rana Blad 27.12.13 og epost til medlemmene
+ påminning gjennom e-post 8. januar.

Vedtak: Innkallingen godkjent

2. Konstituering

Valg av møteleder, sekretær og protokollunderskrivere

Vedtak: Enstemmig valgt; møteleder Erling Solvang, sekretær Mary Ann Dahl, protokollunderskrivere Dag Østerdal og Hilde Kathrine Dahlberg.

3. Årsmelding 2013

Den fremlagte årsmeldinga for 2013 ble gjennomgått.

Vedtak: Årsmeldinga for 2013 godkjent.

4. Regnskap 2013

Regnskapet viser en inntekt på kr 27.138,40, utgifter på kr 16.339,20 som gir et overskudd på kr 10.799,20. Innskudd i Helgeland Sparebank kr 14.122,31 og kortsiktige krav kr 1.250

Vedtak: Regnskapet for 2013 godkjent

5. Budsjett 2014

Forslag budsjett 2014: Inntekter kr 26.615 og utgifter kr 15.040 gir et
overskudd på kr 11.575.

Vedtak: Budsjett 2014 vedtatt.

6. Valg.

Valgkomiteen la frem forslag til styre for Rana Venstre 2014. I tillegg kom det forslag fra årsmøtet.

Vedtak: Følgende ble enstemmig valgt:

Leder: Erling Solvang (gjenvalg)
Nestleder: Mary Ann Dahl (gjenvalg)
Sekretær: Erik Sundrønning (ny)
Kasserer: Kerstin Ander-Trønsdal (gjenvalg)
1.Styremedlem: Øyvind Snefjellå (gjenvalg)
2.Styremedlem: Tormod Steen (gjenvalg)
3.Styremedlem: Ken Ronny Aastrøm Nyrud(ny)
1.Varamedlem: May-Lisbeth Knutsen (gjenvalg)
2.Varamedlem: Hilde Kathrine Dahlberg (ny)
3.Varamedlem: Marthe Lund Jensen (gjenvalg)
Webansvarlig: Hilde Kathrine Dahlberg

Revisor: Johnny Svartkjønneng (gjenvalg)

Valgkomite: Dag Østerdal, Bjørn Bernersen og Kjersti Marie Bustnesli

7. Valg av utsendinger til årsmøte i Nordland Venstre 14. og 15.02.14

Følgende ble enstemmig valgt som utsendinge:
Erling Solang
Mary Ann Dahl
Ken Ronny Aastrømm Nyrud
Erik Sundrønning
Hilde Kathrine Dahlberg — observatør

Styret har fullmakt til å supplere med nye ved evt forfall.

8. Politiske saker og uttalelser.

Politisk debatt omkring rådmannens praktisering av interne rettningslinjer når det gjelder ansattes rett til å delta i den offentlige debatt.

Årsmøtet vedtok en uttalelse om åpenhet og ytringsfrihet:

«Åpenhet skal prege all politisk og administrativ virksomhet i Rana kommune»
(vedlagt)

Møtet avsluttet kl 21.00

Mo i Rana, 13. januar 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**