Nei til fastlegers bruk av reservasjonsretten i Vågan kommune

Abortdiskusjonen spenner over hele spekteret fra full beskyttelse av det potensielle barnet til full beskyttelse av den potensielle moras rett til å bestemme over egen kropp. Enten vi bygger på det juridiske, på det etiske med grunnlag i religion eller livssyn eller det reint medisinske, dreier det seg spissformulert om en liv-mot-liv-diskusjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det menneskerettslige perspektivet er like gjeldende for tilhengere som for motstandere av kvinners aborttilgang. Tilhengerne fokuserer på kvinnas integritet, hennes rett til fysisk og mental autonomi. Et fritt menneske må kunne bestemme over egen kropp og dermed det som er i den. Sett i en slik sammenheng blir abort ett av flere middel for å oppnå kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Motstandere av abort fokuserer på det potensielle barnets rettigheter. Fra unnfangelsen av er det snakk om et menneske som må få nyte paragrafen om retten til liv på lik linje med fødte mennesker.

Regjeringa kom i januar med et lovforslag om fastlegers mulighet til å reservere seg mot aborthenvisning. Forslaget kom som følge av Høyre og FrPs særavtale med KrF i forbindelse med regjeringsdannelsen.

I legeyrket møter man på etiske dilemma; å henvise gravide til abort er, for noen leger, ett av dem. Med mindre graviditeten er et resultat av overgrep, er det forståelig at noen leger ønsker å reservere seg mot dette. Men det er altså ikke slik at noen har rett til å bli fastlege. Venstre mener at leger med refusjon fra det offentlige ikke bør kunne reservere seg mot behandling som ikke strider mot norsk lov. Kvinner og jenter i Norge har lovfesta rett til å avgjøre sjøl om de vil avbryte et svangerskap før 12. uke. Venstres holdning er at denne retten til aborttilgang kommer foran kommunale fastlegers personlige overbevisning.

Fordi det er lokalpolitikerne som har ansvar for kommunenes legetjeneste og inngår avtaler med fastlegene, blir det opp til hver enkelt kommune hvorvidt de vil akseptere at fastleger reserverer seg mot aborthenvisning eller ikke. Vågan Venstre fremmer derfor et forslag til politisk behandling og håper vi får et flertall med oss på at ingen fastleger i Vågan kommune skal kunne reservere seg mot aborthenvisning.

Vi skal ikke mange generasjoner tilbake i tid før Norge var et fattig land og mødredødeligheta en reell trussel. I dag er situasjonen omsnudd; målt mot andre land har vi svært lav mødre- og spedbarnsdødelighet. Til forskjell fra hva situasjonen er for store deler av verdens befolkning, menn så vel som kvinner, har vi all den tilgangen vi måtte ønske på informasjon om seksualitet og reproduksjon, på gode helsetjenester og på prevensjon. Like fullt har aborttallene vært stabile sia gjeldende lov om svangerskapsavbrudd trådte i kraft. Hvert år blir det utført ca 15.000 aborter i landet vårt. Det er en annen debatt, men kanskje det heller var dette vi skulle diskutert?

Anja Johansen, Vågan Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**