Program 2023-2027

Miljø

Hensynet til klima og miljø er grunnleggende for Venstre

 

Venstre vil

 • Satse på Lofoten de grønne øyene for å ivareta og forvalte naturverdiene.
 • Miljøtiltak:
  • Hindre marin forsøpling, som f.eks. avrenning av gummigranulat fra fotballbaner.
  • Styrke arbeidet med opprensning av avløp i Vågan.
 • Bruke eierskapet i LAS aktivt til å:
  • Opprette selvbetjent miljøstasjon med utvidede åpningstider.
  • Støtte opp om strandrydding arbeidet i regi av Clean up Lofoten.
 • Sikre ivaretakelse av populære friområder i henhold til friluftsloven og sanksjonere mot aktører som misbruker lovens intensjon.
 • Nei til nye hyttefelt i uberørt natur.
 • Vi skal være pådriver for småskala energiproduksjon slik som solcellepaneler på tak, Grunn- og sjøvarme. Gjerne i form av investering og utbygging i regi av Lofotkraft hvor huseier betaler “leie” til selskapet.
 • Opprettholde vedtaket om Rækøya.
 • Være en pådriver for å følge opp kommunedelplan for klima, energi og miljø 2021.

 

Næring, transport og stedsutvikling

Venstre vil utvikle Vågans mange lokalsamfunn gjennom å legge vekt på gode planprosesser som setter menneske og miljø i sentrum, framtidsrettede transportløsninger og ved å legge til rette for fornybare næringer.

 

Venstre vil:

 • Være en foregangskommune for smarte, innovative og bærekraftige løsninger.
 • Støtte opp om Svolvær som en grønn og pulserende kystby.
 • Fortgang i avklaring av hva som skal skje med “barneskoletomta” for å bedre utviklingen for næring i Kabelvåg.
 • Etablere grønne lunger og folkevennlige torg med beplanting i alle kommunens tettsteder.
 • Stimulere til privat og offentlig samarbeid.
 • Kommunen skal være en aktiv pådriver for å støtte opp om grunderaktiviteter.
 • Lage informasjonsplan for nytilflyttede og grundere.
 • Utforme kommunale kontrakter og anbud som bedrer vilkårene for å konkurrere om offentlige anskaffelser for små- og mellomstore bedrifter.
 • Bevare bymarka i Svolvær og Kabelvåg for å legge til rette for friluftsliv, folkehelse og livskvalitet.
 • Sikre at man får rehabilitert og bygd nytt rådhus for Vågan kommune.
 • Arbeide for fortetting for å imøtekomme forventet behov for boliger.
 • Støtte opp om private boligformer som tilbyr leie til eie modell.
 • Legge til rette for myke trafikanter blant annet gjennom sterkt press for tryggere kryssing av E10.
 • Fortsette arbeidet med organisering av biltrafikk og parkering og prioritere måking av fortau om vinteren.
 • Jobbe for gang- og sykkelsti på strekningen Svolvær- Stranda under fjellet og Ørsnes-Hopen og utbedring av mye brukte stier/ferdselsårer.
 • Tilrettelegge for elektrifisering av kyst- og fritidsflåten.
 • Vurdere etablering av nye småskalaløsninger som minibusser som henter og bringer på forespørsel.
 • Forbud mot å påkalle oppmerksomhet for salgsvirksomhet ved bruk av lyd i tettbygde strøk.
 • Oppheve boplikten i kommunen.

 

Frivillighet, inkludering og livskvalitet

Vågan skal være en kommune som på alle måter er bevisst og støtter opp om den viktige frivillige innsatsen som legges ned

 

Venstre vil:

 • Styrke idretten gjennom å arbeide videre for gode idrettsarenaer og videreføre gratis utleie av idrettsanlegg til barn og unge.
 • Lage en handlingsplan for samarbeidet mellom idrettslag og kommunen slik at arbeid som vedlikehold og videreutvikling av anlegg sikres.
 • Bygge et folkebad i Svolvær i samarbeid med private aktører. Dette skal sikre økt kapasitet for svømmeopplæring til elevene og sikre et bedre badetilbud til både innbyggere og tilreisende.
 • At idrettshaller skal være åpne i helger og ferier.
 • Opprette en funksjon som er kommunalt forankret som skal ha et ansvar for integrering i samarbeid mellom lag/foreninger og kommunen.
 • Sikre et fortsatt godt tilbud for elevene i kulturskolen. Styrke samarbeidet mellom kulturskolen og alle grunnskolene i kommunen, samt se på muligheten for et ambulerende tilbud for de som ikke bor i Svolvær.
 • Styrke biblioteket som en møteplass og kulturarena og holde åpent 6 dager i uka.
 • Styrke samarbeidet med idretten og frivilligheten ved å se på ulike driftsmodeller for kommunale anlegg og eiendommer, slik som Lofoten feriesenter og området rundt.

 

Skole og oppvekst

 

FNs barnekonvensjon skal ligge til grunn for skolepolitikk og oppvekstplan i Vågan. En god skole er viktig for Vågan. Venstre ønsker å sikre høy kvalitet i opplæringen, redusere frafall og utenforskap.

 

Venstre vil:

 • Sørge for at det er en enhetlig plan i kommunen som forebygger frafall og utenforskap helt fra barnehage til og med ut videregående skole.
 • Endre ungdomsskolestrukturen til færre enheter, dette både av pedagogiske og sosiale hensyn.
 • Se på en mulighet for en ordning for et digitalt samarbeid om fagtilbud ved flere skoler.
 • Et godt fungerende to-lærersystem vil styrke opplæring og oppfølging av elever. Vågan kommune skal derfor ha klare retningslinjer for videre organisering og bruk av tolærersystemet.
 • Vi krever faglært personell i barnehager og skoler, også på leksehjelp.
 • Jobbe for at bemanningsnormen i barnehagen skal gjelde hele åpningstiden.
 • Alle skoler skal ha oppdaterte læreverk. Det må gjøres bevisste valg når det kommer til digitale- og/eller papirbøker.
 • IKT er et svært viktig verktøy i arbeid- og skolehverdag for lærere og elever. Vågan kommune må rigge en IKT-tjeneste for dette.
 • Sikre kapasiteten for svømmeopplæring
 • Sørge for at alle skolene får nødvendig tilgang til svømmeopplæring.
 • Alle 10-åringer i kommunen skal kunne svømme.
 • Alle elever, og da særlig de med minoritetsspråklig bakgrunn som kommer tilflyttende, skal kartlegges, og gis tilbud etter behov uansett klassetrinn.
 • Sørge for et godt læringsmiljø på alle skoler og sikre gode vilkår for sosial utvikling og videreføre LOS ordningen.
 • Styrke «laget rundt eleven» slik at den tverrfaglige kompetansen i kommunen kommer nært eleven. Vi vil at det skal snakkes med elever og ikke om elever i ulike møter fjernt fra deres liv i klasserommet.
 • Sikre elevtjenester ved de største skolene som er tverrfaglig sammensatt av spesialpedagog, miljøterapeut, rådgivere og andre aktuelle ansatte på skolen.
 • Styrke kvaliteten på SFO og legge til rette for et samarbeid med kulturskolen og frivillige lag slik at barn kan få ulike tilbud innen kultur og idrett når de er på SFO.
 • Jobbe for et samarbeid mellom barnehager, skoler og andre aktører for å sikre et lokalhistorisk perspektiv i opplæringen.
 • Styrke fagmiljøet på Familieenheten for å sikre arbeidet med lovpålagt oppgaver og skape rom og kapasitet til forebyggende og utviklende arbeid.
 • Regionalt skolesamarbeid organisert via Lofotrådet og RKK for å styrke fagmiljøer, kompetanseutvikling og utveksling, og utvikling av kvalitetssystem tilgjengelig for alle skoler i regionen.
 • Arbeide aktivt for et yrkesfagtilbud der du bor i samarbeid med lokalt næringsliv.
 • Ta initiativ til å opprette ordninger som gir voksne tilbud om fagutdanning.
 • Jobbe målrettet for et bredere yrkesfaglige tilbud på vgs i tråd med behovene i det lokale næringslivet.

 

Helse og omsorg

 

Vågan Venstre skal sikre kvalitet og helhetlige helsetjenester til innbyggerne, hvor den enkeltes behov for hjelp kommer foran organiseringen av tilbudet.

 • Aktivt jobbe for en organisering som ivaretar og styrker kvaliteten på lokalsykehusene våre.
 • Gjøre en gjennomgang av helse- og omsorgstilbudet i kommunen for å vurdere om grunnbemanningen er god nok med tanke på forutsigbar turnus og forsvarlig bemanning i helgene og natt.
 • Sikre en god eldreomsorg slik at alle som vil og kan får bo i sin egen bolig så lenge som mulig.
 • Tilby dagtilbud til hjemmeboende demente, ved å ha tilbud om dagsenter og tilbud som Inn på tunet.
 • Videreføre satsingen på å implementere velferdsteknologi.
 • Opprettholde psykologstillingene i kommunen, og satse på programmer som retter seg mot de som har lette til moderate psykiske plager slik som «rask psykisk helsehjelp».
 • Øke midler til kurs- og etterutdanning av helsepersonell.
 • Styrke det interkommunale samarbeidet innenfor helsetjenestene både med tanke på å løse oppgaver og øke kompetansen.
 • Sikre at kommunen har en forsvarlig helsesykepleier- og jordmortjeneste via rekruttering og videreutdanning.
 • Sørge for at alle elever får kvalitetssikret opplæring i psykologisk førstehjelp på bestemte alderstrinn.
 • Sørge for et godt samarbeid mellom ulike tjenester for barn og unge som jobber med forebygging av utenforskap og frafall i skolen.
 • Tilby foreldrekursene Trygghetssirkelen og De utrolige årene.
 • Videreføre opplæring av skole- og barnehageprogrammet De utrolige årene til også å gjelde ansatte på småtrinnet og i SFO.
 • Jobbe for og sikre fortsatt lokalt tilbud av helsetjenester som i dag er tidkrevende på grunn av lang reisevei, som kjeveortopedi, lysbehandling, dialyse og røntgen.

Vågan i verden

 

Vågan ligger sentralt plassert i Hålogaland, Nord-Norges mest folkerike region. Vi ønsker å samarbeide med naboer både i øst og vest til det beste for Vågan og for Hålogalandsregionen.

 

Venstre vil

 • Jobbe for et godt regionsamarbeid som samordner og styrker felles utvikling av samferdsel, utdanning og helsetilbud i Hålogaland.
 • Være en pådriver for etablering av høyere utdanning i Vågan.
 • Styrke samarbeidet med næringslivet, forsknings- og universitetsmiljøet.
 • Støtte etableringen av en internasjonal linje (IB) ved Aust-Lofoten videregående skole.
 • Jobbe for styrking av samferdselstilbudet i regionen.
 • Jobbe for en erkjennelse blant rikspolitikere om at rutefly på kortbanenettet og flygninger mellom Nord-Norge og øvrige landsdeler er et svært viktig del av vårt kollektivtilbud. Flytilbudet har en viktig betydning for opprettholdelse av lokalsamfunn.
 • Være en pådriver for å utvikle et bedre ruteflytilbud mellom Svolvær og Bodø, og gjenopprette tilbudet mellom Svolvær og Tromsø.
 • Kortbanenettet er som skapt for nye mer miljøvennlige flytyper og har en selvfølgelig plass i det grønne skiftet. Vi vil derfor aktivt jobbe for å opprettholde våre kortbaneflyplasser og derfor ikke prioritere en storflyplass i Lofoten.
 • Vi er glade for at arbeidet med å etablere SKREI har ført frem. Vågan Venstre vil være tett på for å sikre at SKREI får utnyttet sitt potensial for lokalsamfunnet, næringslivet og tilreisende.

 

Åpenhet og demokrati

Vågan kommune skal være sitt ansvar bevisst på at det å vokse opp som minoritet kan være en utfordring. Integrering i lokalsamfunn og oppslutning om lokaldemokratiet er viktig å legge til rette for.

Venstre vil:

 • Være sitt ansvar bevisst og ta imot flyktninger. Sikre verdig mottakelse med tanke på boliger og god integrering i samfunnet og i skolen.
 • Gi 16 åringer stemmerett ved lokalvalg.
 • Sikre folkemøter i kommunen mellom politikere, administrasjonen og innbyggere.
 • Fremme en pålitelig og tillitsbasert kultur for de ansatte i Vågan kommune og mellom kommuneadministrasjon, politikere og lokalsamfunn.