Lærere og andre i Namsos

Alle synes enige om at lærerne er skolens viktigste ressurs. Spørsmålet er bare om kommunene tar konsekvensen av det, spør Øystein Løfsnes i Namsos Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– Det er mange faktorer som må være til stede for å få til læring i skolen. Gode lærere blir oftest nevnt, men det er at lærerne skal ha tid til å veilede elevene er også svært viktig. Hvor god tid lærerne har til den enkelte elev, avhenger hvor mange timer skolen får. Det avgjør f.eks. om en stor klasse med 28 elever skal ha en eller to lærere til stede når vanskelige ting skal læres.
I Namsos dukker spørsmålet om timer til undervisning opp av og til i politiske fora. Dette blir diskutert litt i forskjellige sammenhenger, men forsvinner fort og blir borte.
Siste gang undervisningstimetallet blir diskutert i Namsos var i høst i forbindelse med ansettelse av en spesialpedagogisk koordinator. I den forbindelse ble det fra rådmannen i Namsos uttrykt bekymring over at mange elever ble henvist til spesialundervisning.

Øystein Løfsnes - Spillum

Øystein Løfsnes – Spillum
Foto: Martin Hågensen

Jeg siterer:” En kraftig økning av spesialundervisningen har medført at det er svært lite ressurser til styrking og deling. Dette er timer som skal benyttes til tilpasset opplæring med tanke på at elever “fanges opp” med tilpassete tiltak slik at spesialundervisningen kan reduseres. Det synes som om skolene/kommunen har kommet i en ond sirkel. Få styrkings- og delingstimer medfører økt behov for spesialundervisning”.
I klartekst betyr dette at det er så få timer til vanlig undervisning, at behovet for spesialundervisning øker, og dersom spesialundervsning skal økes, må man ta av det ordinære timetallet som allerede er for lite. Namsos Venstre fikk flertall for et forslag om en plan for styrking av rammetimetallet. Nå er vi bekymret for dette skal forsvinne i rådmannens anstrengelser for å få kommunens økonomi i balanse.
Hvordan har man så kommet i denne situasjonen? Vi hører jo til stadighet at antall tilsatte i Namsos øker. En oversikt fra kommunen viser at det de siste fire årene har kommet til ca. 100 nye årsverk i Namsos kommune.(Tallene pr. 01.01.2014 er ikke helt klare ennå) Av disse er 13 årsverk kommet i form av lærerstillinger.
Spørsmålet er om rådmannen har tatt konsekvensen av sine egne bekymringer slik de framkommer ovenfor. Har det ikke vært mulig å ansette enda flere lærere enn 13 av 100 nye årsverk for å bøte på det som rådmannen selv karaktriserer som “en ond sirkel”.
Svaret på dette er det bare rådmannen selv som har. Namsos Venstre har til hensikt å ta opp spørsmålet i kommunestyret ved en senere anledning i form av et spørsmål eller en interpellasjon.

For Namsos Venstre,
Øystein Løfsnes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**