Kommunen må ta grep om utbygging på Furuset

Kjell Veivåg hadde innlegg på trykk i Akers Avis Groruddalen 12. februar. Her er en digital versjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det er kommet to dokumenter som setter fokus på mulighetene for å gjøre Furuset bli et enda mer moderne og attraktivt bydelssenter. Først kom utredningen «Fra senter til sentrum. Klimaeffektiv byutvikling på Furuset»(ekstern lenke). Og så kom «Sluttrapport for områdeløft Furuset 2007 — 2013»(ekstern lenke).

Områdeløftet har vist oss hvor mye vi kan få til når kommune/stat, borettslag, og næringsdrivende går sammen om å fornye et boligområde. Opparbeidelse av uteareal, nye parker, bedre skjøtsel, oppgradering av boligområdene, fornyelse av biblioteket osv., er gode eksempler. Nå er det uhyre viktig at disse tiltakene videreføres. Noe så enkelt og relativt rimelig som skjøtsel av uteområdene, er en forutsetning for at områdeløftet skal kjennes meningsfullt også i årene som kommer. Forfaller uteområdene, forplanter deg seg ganske fort også til andre deler av området.

Men fremtiden ligger i utbygging av Furuset. Områdeløftet har vist oss at kommunen må gå foran og ta initiativ. Kommunen må bruke planverk og ressurser til å forme et nytt bydelssentrum. Egentlig handler dette mest om politisk vilje. Jeg håper og tror at byrådet har den politiske kraften som trengs for å ta styre byen inn i fremtiden. Det er samtidig slik at en tydelig kommunal samordning, gir innbyggerne på Furuset de beste mulighetene for å være med å utforme sin egen fremtid. Kommunen kan gjennom god tilrettelegging, utløse et stort engasjement, noe som alltid er viktig i slike prosjekt.

Det kommunale grepet handler bl.a. om følgende tiltak:

• Lokk over E6. Det vil knytte Furuset sammen med marka, gi mer grøntareal og muligheter for å bygge i randsonen mot E6. Et avgrenset lokk, for det er det som det er behov for, er en beskjeden satsing innenfor Oslopakke 3. Dette er en prioritering som Oslo kan gjøre ganske kjapt.

• Bygging av nytt sykehjem. Sykehjemmet har stått på prioriteringslisten i en årrekke. Nå bør det bygges som en integrert del av et nytt bydelsentrum. Vil private utbyggere ta denne oppgaven, er det utmerket så lenge det skjer innenfor en helhetlig plan.

• Helse- og mestringshus. Bydelen ønsker å samlokalisere flere tjenester. Det gir muligheter for å utvikle og samordne kompetanse og det er kostnadseffektivt. Det er ikke nødvendig at kommunen bygger, men kommunen må sikre at også dette tiltaket er med og styrker fellesskapet på Furuset.

• Biblioteket som en utvidet kulturarena. Et moderne bysentrum trenger scene, kino, bibliotek, og andre møteplasser for unge og eldre. Biblioteket på Furuset har en sterk stilling i lokalmiljøet. Det finnes også gode planer for å gjøre biblioteket til en drivkraft i det kulturmylderet som hører med i et moderne senter. Kommunens jobb er å se helheten.

• Utbygging av senteret. Dette er en oppgave for private utbyggere. Men det er kommunen som ved å ta initiativ og gjennom bruk av planverket, kan sørge for at utbyggingen skjer koordinert og innenfor de krav som stilles til et bydelssentrum.

• Variert boligbygging. Furuset trenger ikke primært flere boligblokker, men en variert bebyggelse med kvalitet. Det ligger store muligheter innenfor FutureBuilt-progammet til å kombinere god arkitektonisk utforming med f eks krav til klimaeffektive bygg.

Det som her er skissert kan realiseres i løpet av få år dersom kommunen bestemmer seg for det. Det er ikke spørsmål om nye og store kommunale investeringer. Sykehjemmet må bygges uansett og bydelen må finne en form for god samlokalisering.

Det er først og fremst spørsmål om koordinering mellom offentlig og privat utbygging. Alternativet er at det kommer et bygg her og et bygg der, noe som verken skaper et bydelssentrum, eller bidrar til klimaeffektivitet. Det som nå trengs er et Kommunalt utviklings-/byggingsselskap som gis et tydelig oppdrag og et kommunalt initiativ for å bygge et avgrenset lokk over E6. Da er det meste gjort.

Kjell Veivåg
Alna Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**