Om latterliggjøring og “teflonhjerner”

I bystyrebehandlingen av sak om lokale Bypakkemidler ( Skien bystyre 13.02.13) fikk egentlig Århusbrua ufortjent mye oppmerksomhet . Etter SV og Venstre sin mening, svarer den ikke på mål og intensjoner vi har vedtatt og den hører ikke hjemme i vår Bypakke fase 1. Vi stemte derfor i samsvar med våre primære standpunkt; vedta Rådmannens innstilling , men dertil ta ut prosjektene 11 og 16 som begge vil beslaglegge relativt store beløp på nye utredninger og planlegging av denne brua med tilhørende veinett

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I sin iver etter å synliggjøre hvor useriøse og lite til å stole på våre to partier (SV og Venstre) angivelig skulle være, hentet FrP fram behandlingen av reguleringsplan for Gulset Øst, sluttbehandlet i Hovedutvalg for teknisk 15.10.2013, og latterliggjorde våre standpunkt på bakgrunn av et forslag fremmet av SV og Venstre i Gulset Øst – saken.

Sammenhengen er: Det var høsten 2013 blitt kjent at sterke krefter i FrP og AP arbeidet for å få Århusbru-prosjektet inn i Bypakkas fase 1 med tilsvarende bruk av midler. Og siden Gulset Øst — planen inneholder et samtidighetskrav til nye veiløsninger, var det kjent at FrP og AP mente det i seg selv talte for en Århusbru. Både SV og Venstre har tro på faglighet, informasjon og fakta og siden det forelå en relativt nylig mulighetsstudie og analyse (Asplan Viak fra 2010) hva gjaldt nettopp dette prosjektet, var vårt anliggende at dette burde fram på bordet igjen før ideen om Århusbru fikk fotfeste på mindre faglig grunnlag.

Derfor foreslo undertegnede på vegne av Venstre og SV følgende:

"Hovedutvalg for teknisk sektor (HOTS) ber administrasjonen på nytt legge fram for
utvalget skisseprosjektet (19.04.10) for Århusbrua med tilhørende vegnett. Deretter vil HOTS vurdere i egen sak på hvilket tidspunkt det bør igangsettes reguleringsplanarbeid for Århusbruprosjektet."

Det burde stått et "hvorvidt" i siste setning. Men vår intensjon var da som nå å ta faglighet på alvor. Denne analysen er ikke mer enn vel 3 år gammel. Og vi ønsket at hele HOTS skulle bli godt og grundig orientert om dette dokumentet. Senere har vi innsett og forstått at meningsbærere fra FrP og AP var slett ikke interessert i denne analysen fra Asplan Viak, konklusjonene der er negative og passet ikke inn i deres planer. Skien bystyre vedtok da også den 13.02, i sak om Bypakkemidler, et forslag som nærmest forskutterer at Århusbrua blir bygget. Dette ble vedtatt mot Venstre og SV sine stemmer

Skien Venstre
Signy Gjærum

Signy Gjærum (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**