Bli med på arbeidet med nytt kommunevalgprogram for Venstre i Asker!

Arbeidet med nytt kommunevalgprogram vil pågå gjennom hele 2014. Styret ønsker at flest mulig av medlemmene i Asker engasjerer seg i dette arbeidet. Les mer om temaer, arbeidsmåter og tidsplanen for arbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Temaer for programarbeidet

Lokaldemokrati: Styringsstrukturen, stemmerett for 16-åringer, samfunnsutvikling, åpenhet, digitalisering, borgermedvirkning

Oppvekst: Helhetlig skoleløp grunnskole — videregående, barnehager, barnevern, livslang læring, integrering

Et bærekraftig Asker: Arealbruk, boligpolitikk, energi, tettstedsutvikling, grøntområder, avfall

Transport: Lokale ruter, gang- og sykkelveier, trafikksikkerhet, elbil, matebusser og innfartsparkering

Velferd og helse: Omsorgsboliger, hjemmetjenester, helsestasjoner og skolehelsesøster, psykisk helse, ungdom, rus, senior i Asker

Kultur og idrett: Kulturskole, idrettsanlegg/næranlegg/turløyper, folkehelse

Næring: kortreiste arbeidsplasser, grundere, innovasjon i tjenester

Prinsipper og arbeidsmåter for programarbeidet

1. Programkomiteen består av styret og 2-3 andre medlemmer som ønsker å ta et større ansvar for programarbeidet. Styret får ansvaret for å lede programarbeidet, invitere alle medlemmene til deltakelse i programarbeidet og sette sammen en programkomite.

2. Programarbeidet organiseres etter tematiske områder. For hvert område utpekes en ansvarlig. Det er en fordel å få med flest mulig av de aktuelle kandidatene til kommunevalget som aktive deltakere i programarbeidet og ansvarlige for et tematisk område.

3. For hvert tematiske område er det et mål å få til:
– Kartlegging av hva som er status og problemer for dette området nå ift. Venstres ønsker, for eksempel gjennom møter med nåværende kommunestyrerepresentanter, statistikk, mediasøk og besøk hos berørte grupper og organisasjoner.
– Lage et bedre program: Hva er Venstres løsninger? Endring i dagens program? Gode forslag i stortingsvalgprogrammet? Innspill fra berørte grupper?
– En medlemsaktivitet: Arrangere møter, seminarer med eksterne innledere, ekskursjon, besøk
– Markering utad: Skrive innlegg i avisa, stands, togaksjon, filmsnutt, vår egen web- og facebook side, ++

4. Medlemmer fra politiske utvalg bør inviteres for å få en presentasjon av deres anbefalinger innenfor deres saksfelt.

5. Programkomiteen stilles fritt med hensyn til innhold og struktur på programmet, men må i hovedsak følge de politiske prinsipper som er fastlagt i partiets prinsipprogram, og bør også sørge for at lokallaget får en profil på partiets nasjonale profilsaker.

6. I perioden fram til 1. juli skal programkomiteen fremlegge diskusjonsnotater på større/viktige saker som man vet kommer opp i neste valgperiode og hvor det kan tenkes å være intern uenighet i eller saker som kan være problematiske å ta standpunkt til.

7. Innen 15. september 2014 skal programkomiteen fremlegge sitt 1. utkast

8. Innen 15. november 2014 skal programkomiteen fremlegge sitt 2. utkast.

9. Programmet skal vedtas på årsmøtet i januar 2015.

Prinsippene er vedtatt på styremøte i Asker Venstre 13. februar 2014.

Meld ifra til styreleder Jostein Tellnes dersom du ønsker å delta i programarbeidet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**