Lokalpolitikk – Helhetlig veiplan

I kommunestyret i januar var det kommet inn et innbyggerinitiativ om veien mellom Juvik og Haugland. Når kommunestyret hadde denne planen oppe til behandling sist, ønsket Venstre å drøfte disse innspillene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Raftevoll

Foto: Raftevoll

Det ble da påpekt at dette ville være med på å utsette Askøy pakken og at man derfor ikke burde ta arbeidet med dette da. Nå når Askøy pakken er på plass er det tid for å se på disse innspillene og kommunestyret vedtok å sende innbyggerinitiativet til Vegvesenet for uttale.

Når uttalen kommer tilbake så får Utvalg for teknikk og miljø saken til behandling. Min bekymring er at Vegvesenet konkluderer raskt med at dette vil bli dyrere og vil føre til at veien blir forsinket og derav ikke kan anbefales. Da er det viktig at initiativtakerne for innbyggerinitiativet følger opp slik at ikke dette bare blir vedlagt møteprotokollen og dermed faller til bakken.

Som interessegruppen påpeker er det flere gode argumenter for et annet alternativ enn det som dagens plan 236 legger til grunn. Grunnlaget og tallmaterialet tar blant annet ikke høyde for den vekst kommunen legger opp til og det som har vært stipulert i ulike sammenhenger.
Man kan blant annet se at kommunens generalplan ble godkjent i kommune styret i 1976, og i departementet i 1979 og det har også lagt inne i Norsk Vegplan fra 70 tallet. På den tid så Askøy og prognosene helt annerledes ut.

Det er på tide at vi finner løsninger på de utfordringene vi står ovenfor men vi må også planlegge for framtiden. Utviklingen blir ofte slik at hus, næring og offentlige tjenester er på plass før man klarer å få tilstrekkelig infrastruktur som vei på plass. På Bergenskonferansen snakket man om «Planlegge eller løpe etter?» og for Askøy sin del har vi stort sett løpt etter. Derfor hadde Venstre et tilleggsforslag i kommunestyret om at «Det startes opp arbeid med kommuneplan/kommunedelplan for å utrede nytt hovedvegsystem over Askøy.» Her fikk Venstre bare støtte fra Demokratene, de andre partiene vil antagelig ikke ha en helhetlig veiplan?

Det er flere områder og veiløsninger som er dagsaktuelle og bør være med i arbeidet med nytt veinett, listen viser bare noen få eksempler.
Når man skal ha trafikk fra broen/ Kleppestø sentrum og videre på østsiden av Askøy må man gjennom en 30 sone for all trafikk og dette er hoved trasé for østsiden.
Kapasiteten på broen er sprengt og vi burde planlegge for en ny. Nå eier vi Shell tomten og som SV har vært inne på kan dette være en alternativ plassering.
Trafikk avvikling med grunnlag i et tverrsamband i nord.
Mange smale veien uten gul midtstripe som fungerer som hovedveier — også her 30. soner
Strekket mellom Herdla/ Mjølkeviksvarden og Askøy broen har en del utfordringer
Tilførselsvei for Ask/Erdal, skal den gå over Juvik — Steinrusten — og mot Ask/Erdal?

Venstre vil en helhetlig veiplan for Askøy hvor vi også tar mer hensyn til de myke trafikantene. I dag er gang- og sykkelfelt unntaket og ikke regelen.

Det er derfor med glede at jeg observerer at kommunen skal arrangeres en gratis konferanse med «Samferdsel på Askøy Hvor går veien videre?» fredag 14. mars. Dette svarer til forslaget fra Venstre om en helhetlig veiplan. Her er det på sin plass å finne fram til løsninger for framtiden. Skal Askøy får et folketall på nærmere 60 000 innbyggere når vi nærmer oss 2050 så må vi tenke og planlegge i dag.

Arild Raftevoll
Gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**