Ja til søknad Opera- og kulturhus

Formannskapet i Kristiansund sa ja til å søke Kulturdepartementet om støtte for å realisere nytt Opera- og kulturhus innen fristen 1.mars. Ap og Sp sikret flertallet på 7. Høyre og FrP stemte imot.
Realisering av opera-og kulturhus er en hovedsak i inneværende valgperiode for Kristiansund Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Opera- og kulturhuset skal bli lokaler for bibliotek, museum og kulturskole i tillegg til arena for Operaen i Kristiansund.

Ragnhild Helseth ble vurdert inhabil i saken som styremedlem i Stiftelsen Nordmøre museum. Maritta Ohrstrand (Sp) møtte som vara.

Saken skal opp til endelig behandling i Kristiansund bystyre 4.mars.

I innstilling til saken skriver rådmann Just Ingebrigtsen at det innen 1. mars sendes søknad til Kulturdepartementet og Møre og Romsdal fylkeskommune basert på det forslaget fra CF Møller datert 1. februar 2014. Kommunens andel av investeringskostnadene er nå redusert til ca 284,5 millioner kroner. Saken skal endelig avgjøres av Bystyret 4. mars.

Formannskapet Kristiansund kommunes hjemmeside.

Vedtak i Formannskapet:

Formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til
vedtak:

1. Bystyret ber rådmannen besørge innsendelse av søknad om tilskudd til nytt
Opera- og kulturhus for Kristiansund til kulturdepartementet og Møre og Romsdal
Fylkeskommune, innen 01.03.2014, basert på foreliggende forprosjekt fra CF
Møller og utarbeidet ramme for investerings- og driftskostnader pr 01.02.2014.

2. Drifts- og kapitalkostnader, ut over det som allerede er innarbeidet, innarbeides i
økonomiplanen 2015 — 2018 i samsvar med rådmannens forslag om låneopptak
på 134 mill kroner og foreslåtte driftsramme.

3. Rådmannen fremmer årlig en egen sak til bystyret om opera og kulturhus i
forbindelse med behandling av økonomiplanen. Saken skal inneholde en revidert
kostnadsoversikt, herunder medtatt eventuelle nye tekniske revisjoner, nye
forutsetninger og årlig prisstigning.

4. Endelig byggevedtak foretas når fullfinansieringen er vedtatt på fylkeskommunalt
og statelig nivå og prosjekt-/ byggekostnadene er innhentet av kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**