Venstre vil at folkehelse går foran behovet for utvidelse av Vikanholmen vest

-Venstre går imot innstillingen om utvidelse av Vikanholmen vestover. Det sa gruppeleder Ragnhild Helseth i sitt innlegg i bystyret 4.mars ved sluttbehandling av saken “Vikanholmen vest”, utvidelse av Vestbase sitt område vestover ved Nordlandet i Kristiansund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Vikanholmen, Vestbase, Kristiansund

Vikanholmen, Vestbase, Kristiansund
Foto: Ragnhild Helseth

Sak PS 14/13 R-271 VIKANHOLMEN VEST, DETALJREGULERING – SLUTTBEHANDLING

Venstres innlegg i bystyret 4.mars 2014:

Venstre går imot innstillingen fra plan- og bygningssjefen om utvidelse av Vikanholmen vestover.
Vi har hatt en konsekvent holdning i saken siden den første gang ble behandlet i gjeldende arealplan, og senere når saken har vært oppe til behandling i Plan- og bygningsråd og bystyre.

Vårt argument er at arealene som i dag utgjør Vestbase allerede utgjør et så dominerende innslag i nærmiljøet for beboerne på Nordlandet, og at vi har nådd grensen for hvor langt industriområdet skal nærme seg eksisterende bebyggelse.

Dette gjelder FOLKEHELSE der aspekter som lys- og lydforurensing er det avgjørende. Og hvor også momenter knyttet til den påvirkning industriområdet har på nærmiljø og friluftsområde i sjøkanten.

Nordlandet har vært under press hva gjelder tilgang til sjøen for beboerne. Remlan ligger like i nærheten, et svært viktig område for barn og unge, for nabolag, for bading, for fellesaktiviteter, -som sjøpark.

Det har vært et betydelig engasjement blant befolkningen på Nordlandet i denne saken. Venstre har fulgt opp dette gjennom deltagelse og politiske innspill.

Vestbase sin virksomhet er knyttet til viktige arbeidsplasser og ringvirkninger for Kristiansund og regionen. Deres begrunnelse for utvidet arealbehov erkjennes. Tidlig i prosessen var vi mange som påpekte at større samarbeid om areal i Averøy ville være et alternativ. Så har da også dette blitt gjort. Men dette arealet kan ikke dekke behovet som konkret gjelder lagring slik utvidelsen av Vikanholmen vest er tiltenkt, i følge utbygger.

Vi må bare beklage at man ikke har sett dette behovet i tide samtidig som eksisterende areal er blitt benyttet til andre funksjoner og bygg i forbindelse med utbygginger som er foretatt.

Vestbase driver etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Det er legitimt. Og regionen trenger den verdiskapingen som kommer fra Vestbase.

Oljeforsyninsgbasen er i nær fremtid sikret mye aktivitet. Men ser vi på forsyningsbaser rundt Norskekysten, så er de inne i ulike modningsfaser. Basen ved Stavanger har relativ økning ift generell havnevirksomhet. Noe lignende vil en se for seg også vil skje ved Vestbase.

Som politikere skal vi ivareta et samlet hensyn der vi også skal skue inn i fremtiden.
Arealet som planlegges utbygd vil være der for alltid. Etterbruk er også et moment. Havnevirksomhet vil være sannsynlig.

Det kan innebære aktivitet som i intensitet vil kunne bli enda mer merkbart enn det som nåværende lagring er angitt å innebære. I et slikt perspektiv er det ikke ønskelig at dette skal foregå så nært til friluftsområder og boligområder som utvidelsen vil medføre.

Til sist: Denne saken har blitt presset frem på tross av vedtatt arealplan, og på tross av engasjement i befolkningen. Kristiansund har en utfordring med å håndtere saker der næringsinteresser og livskvalitet for byens befolkning samlet skal ivaretas. Det må være en læring fra denne saken.

Venstre fastholder sitt standpunkt og stemmer imot innstillingen.

 Gruppeleder Ragnhild Helseth (V)

Gruppeleder Ragnhild Helseth (V)
Foto: Frida Strømme

Ragnhild Helseth
Gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**