Budsjettet: – Venstre rammes ikke av fylkesmannens kritikk

– Vi rammes ikke av fylkesmannens kritikk, fordi vi ikke har de samme forslagene i vårt alternative budsjettforslag som fylkesmannen kritiserer flertallsvedtaket for, sier Knut Bakkehaug. Her kan du lese Venstres kommentarer og forslag i forbindelse med kommunestyrets behandling av det underkjente budsjettet ikveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– Venstres alternative budsjettforslag inneholder bare ett av de elementene fylkesmannen brukte som begrunnelse for å underkjenne budsjettet som Ap, Høyre, FrP, KrF og EDB vedtok i desember i fjor; det økede skatteanslaget som rådmannen hadde lagt inn som forutsetning på inntektssiden. Derfor trenger ikke Venstre gjøre så store endringer i sitt budsjettforslag, opplyser kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug.

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

Det er de 8 mill. kr i øket skatteanslag Venstre må dekke inn. Det gjøres ved å ta samme sum fra kommunens omdisponeringsfond. Venstre beholder dermed prioriteringene i budsjettforslaget partiet fremmet i kommunestyret i desember. Tallforslaget finner du her (med begrunnelser!), og verbalforslagene kan du se her.

Dette er Venstre synspunkter/forslag i forbindelse med kommunestyrets behandling (ikveld) av budsjettet fylkesmannen underkjente:

Optimistisk og ekspansivt budsjett underkjent
Fylkesmannen i Oslo og Akershus underkjente både handlingsplanen for 2015 – 2017, og driftsbudsjettet for 2014 for Eidsvoll kommune. I forbindelse med at Ap, Høyre, FrP, KrF og EDB fant sammen, la frem og vedtok et felles budsjettforslag var partiene og lokale media preget av stor optimisme. Budsjettet var ekspansivt på driftssiden, men med store mangler både for 2014 og resten av perioden. Venstre advarte etter fellesmøte mellom alle partier om at budsjettet ikke var ferdig. Dette ble ikke tatt ad notam av de ovennevnte budsjettkamerater, som i siste formannskapsmøte for kommunestyrets budsjettmøte 10.desember erklærte at det ikke skulle gjøres mer med tallene.

Grunnen til at fylkesmannen underkjente budsjettet var fordi årene 2015, 2016 og 2017 ikke var gjort opp i balanse på driftssiden. Dette førte til at fylkesmannen også så nærmere på budsjettet for 2014. Begrunnelsen for at budsjettet for 2014 ble underkjent av fylkesmannen er:

– Skatteanslaget er for høyt
– Reduksjon i avsetning til pensjonsfond er ikke begrunnet
– Innsparing og effektivisering av drift er for dårlig konkretisert

For høyt skatteanslag
Kommunen får en rekke nøkkeltall fra staten når overføringer og skatteinngang skal beregnes i forbindelse med at forslag til neste års budsjett skal utarbeides. I Eidsvoll ble skatteanslaget for 2014 av administrasjonen justert opp med ca. 8 mill kr. sammenlignet med nøkkeltallene staten gav på forhånd.

Manglende begrunnelse reduksjon av avsetning til pensjonsfond
Fylkesmannen opplyste at det ikke er forbudt å redusere avsetningen til pensjonsfond. Imidlertid må dette begrunnes verbalt. Dette ble ikke gjort i budsjettet som Ap, Høyre, FrP, KrF og EDB vedtok. Reduksjonen utgjorde 6,3 mill. kr for 2014. Kritikken fra fylkesmannen rammer ikke Venstre, fordi en slik reduksjon ikke lå inne i Venstres budsjettforslag.

Innsparing og effektivisering av drift er for dårlig konkretisert
I budsjettet som Ap, Høyre, FrP, KrF og EDB vedtok var det en generell innsparing i driften på 5 mill kr. Dette tallet er ikke konkretisert, og heller ikke verbalt begrunnet i budsjettvedtaket til de nevnte partier. Fylkesmannen kritiserte at innsparingen er for stor og generell – uten begrunnelse. For 2015 ble det vedtatt i handlingsplanen til de nevnte partier at innsparingen skal være 16 mill. kr. Heller ikke den innsparingen er konkretisert eller begrunnet.

Venstres budsjettforslag ikke vurdert
I sitt alternative budsjett for 2014 har Venstre ikke gjort endringer i skatteanslaget i budsjettforslaget fra rådmannen. Venstre har ikke foreslått reduserte avsetninger til pensjonsfondet, og har kun en generell innsparing i driften på 2 mill kr. Fylkesmannen har kun vurdert budsjettet som kommunestyrets flertall vedtok – ikke de alternative budsjettforslagene som ble lagt frem av hhv. Venstre, SV og SP. Skal man vurdere realismen i disse forslagene, må man se om disse forslagene inneholder de samme tiltak som fylkesmannen kritiserer flertallsbudsjettet for. For Venstres budsjettforslag rammer kritikken bare i begrenset grad.

Driftsregnskapet for 2013 viser underskudd
Etter at fylkesmannens representant redegjorde for et utvidet formannskap om hvorfor budsjettet for 2014 ble underkjent, har det kommet frem at driftsregnskapet for 2013 viser underskudd. Deter spesielt innenfor lønn og sosiale utgifter at budsjettet sprekker. Men kommunestyret har også selv bidratt til underskudd, ved å gjøre vedtak uten budsjettmessig forankring. Dette gjelder spesielt bruk av gjestepasientløsninger på ad hoc-basis. Venstre var det eneste partiet som i kommunestyret 18.06 2013 advarte mot et slikt vedtak.

Venstres løsning for 2014
Venstre føler intet ansvar for å bidra til å redde flertallspartienes budsjett for 2014. De som har foretatt de økonomiske disposisjoner som fylkesmannen har brukt som begrunnelse for å underkjenne budsjettet, må selv rydde opp. Imidlertid rammes også Venstres budsjettforslag av at rådmannens budsjettforslag var justert opp med 8 mill kr i for høyt inntektsanslag (se over). Venstre vil saldere sitt budsjet med å redusere disposisjosfondet tilsvarende for 2014. Dermed har heller ikke Venstre behov for å forelå de dramatiske kuttene som Ap, Høyre, FrP, og KrF har varslet. Kuttforslagene formannskapet har innstilt på til kommunestyrets møte 11.03 2014 er utformet i Finansutvalget, der kun Ap, Høyre og FrP er representert.

Venstre vil ikke gå inn for å legge ned skoler, og heller ikke kutte kinodriften. Ved å ta midler fra disposisjonsfondet vil kommunestyret kunne gjennomføre en helhetlig og nøktern budsjettprosess gjennom hele 2014, uten å foreta hodeløse og dramatiske budsjettkutt få måneder etter at man vedtok et optimistisk og ekspansivt budsjett. Det henvises i denne sammenheng til de av Venstres verbalforslag fra kommunestyret 10.12 2013 som blir fremmet på nytt i møtet 11.03 2014.

Kommunestyret trenger tid til å gå gjennom alle sider ved Eidsvoll kommunes drift, behovet for investeringer, og vurdering av eiendom og arealer kommunen ikke trenger til sin daglige drift. Kommunestyret bør legge en strategi for å gi et så godt servicetilbud at kommunen tiltrekker seg nye innbyggere og bedrifter. Dermed kan kommunens langsiktige inntekter bedres.

Det henvises forøvrig til Venstres alternative budsjettforslag for 2014 og handlingsplan for 2014 – 2017.

Verbalforslag Venstre tar opp igjen 11.03:

3. Det fremlegges en sak for kommunestyret i løpet av 2014 om investeringer til nye skoler på Vilberg bør finansieres gjennom opplåning eller reduksjon av kommunens fond.

4. Organisasjonen NHO Service inviteres til å redegjøre for kommunestyret om funnene i rapporten «Sammen for velferd i Eidsvoll kommune» fra 2013, om hvordan innføring av «Beste praksis» kan frigjøre ressurser til å bedre kommunens velferdstilbud.

8. Det fremlegges en analyse for kommunestyret, om oppbygging av bestillerkompetanse og ansvar for gjennomføring av IKT-prosjekter i egen organisasjon.

9. I forbindelse med evalueringen av DGI og eStab ber kommunestyret om at konkurranseutsetting av kommunenes IKT-drift blir vurdert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**