Grønn vekst og vern i Ås – et nasjonalt eksempel til etterfølgelse

Ås skal være stedet hvor vi viser Norge og resten av verden hvordan befolkningvekst, knutepunktutvikling og god by- og stedsutvikling kan kombineres med jordvern og andre vernehensyn. Utviklingen på Ås er derfor ikke bare et lokalt anliggende, men har stor regional og nasjonal betydning. Det skriver Ola Elvestuen, Solveig Schytz, Jorunn Nakken og Olav Østerås i Østlandets blad i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Befolkingen i Oslo og Akershus er forventet å vokse med 350 000 mennesker de neste 20 åra. For å sikre at vi gjør gode avveiinger mellom vekst og vern, at trafikkveksten kan tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange, og for at vi skal utvikle gode lokalsamfunn for framtida så jobber vi for en knutepunktutvikling hvor det meste av befolkningsveksten kommer i kollektivknutepunktene.

I følge statistisk sentralbyrå er Ås en av kommunene i Akershus som vil få størst befolkningsvekst de neste 20 åra. Utviklingen på NMBU og bygging av Follobanen vil være sterke motorer som vil drive veksten i Ås.

I politiske diskusjoner regionalt og nasjonalt dras Ås ofte fram som stjerne-eksempelet på et sted hvor befolknigsvekst, knutepunktutvikling og jordvern ikke kan forenes.

Venstre vil snu problemstillingen på hodet. Vi vil at Ås skal være stedet hvor vi viser Norge og resten av verden hvordan befolkningvekst, knutepunktutvikling og god by- og stedsutvikling kan kombineres med jordvern og andre vernehensyn. Utviklingen på Ås er derfor ikke bare et lokalt anliggende, men har stor regional og nasjonal betydning.

Vi har verdens beste utgangspunkt for å gjøre dette. På Ås har vi spisskompetansen i Norge og verden på bl.a. matproduksjon, landskapsarkitektur, samfunnsplanlegging, klimatilpasning og fornybar energi.

Vi vil ha et Ås hvor vi har et sentrum med servicetilbud godt tilrettelagt for gående og syklende. Et Ås hvor vi har grønne lunger og friluftsområder i gangavstand fra boligområdene. Et Ås hvor matproduksjonen ikke minker, men øker selv om sentrumsområdet endres i åra som kommer. Et Ås som har de innovative og klima- og miljøvennlige løsningene innen transport, fornybar energi, avfallshåndtering og klimatilpasning. Et Ås hvor det synes for innbyggere og besøkende at vi har Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Når vi sier at vi ønsker en bærekraftig vekst på Ås, så er det dette vi vil.

Ås kan bli Norges fyrtårn for bærekraftig vekst. Derfor vil vi invitere nasjonale og regionale myndigheter, NMBU, fagmiljøene på Campus Ås, næringsliv, innbyggere og frivillige lag og foreninger i Ås til å samarbeide med kommunen for å få til dette. Det forestående arbeidet med kommuneplanen blir helt avgjørende for om Ås skal lykkes med dette. Helhetlig tettstedsutvikling, plassering av boliger, næringsvirksomhet, skole og barnehager, jordvern og kollektivtransport blir sentrale saker i dette arbeidet. Det krever en langsiktig og helhetlig politikk.

Jorunn Nakken, Gruppeleder for Venstre i kommunestyret i Ås
Olav Østerås, Leder i Ås Venstre
Solveig Schytz, Leder i Akershus Venstre, Leder i hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune
Ola Elvestuen, Leder i Stortingets energi- og miljøkomite

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**