Evaluering av barneverntjenesten i Skien

Under bystyresaken 26/14 Evaluering av barneverntjenesten i Skien fikk Skien Venstre sammen med posisjonen flertall for sine tillegg og endringsforslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Barnevern02

Bakgrunnen for evaluering av barneverntjenesten i Skien kommer som en bestilling fra Bystyrets behandling av sak 0190/12 — Budsjett og økonomiplan med følgende vedtak:

Bystyret vil at det igangsettes en gjennomgang av barnevernet i Skien.
Hensikten er å gjennomgå rutiner /arbeidsmetoder og organisering.
Utredningen bør gjøres både med interne og eksterne fagmiljøer.

Vedtak som ble vedtatt i Skien bystyret 13/3-14 med Venstres stemmer lyder som følgende:

1. Det opprettes et prosjekt på inntil 3 år for å utforme ny organisering av barnevernet i Skien. Sluttrapport «Evaluering av barneverntjenesten i Skien» av 31.01.14 skal legges til grunn for prosjektarbeidet.
2. Konstituert leder skal være prosjektleder, ha ansvar for utvikling og omstilling, og kunne knytte til seg ønskede eksterne samarbeidsaktører.
3. Ansatte ved barneverntjenesten skal trekkes aktivt med i prosjektperioden med reell medbestemmelsesmulighet.
4. Prosjektets overordnede mål er å styrke barnevernet som organisasjon ved:
 • å avklare hva slags ledelse og styring som trengs
 • å avklare hensiktsmessig organisering av barnevernet for å utvikles som en lærende organisasjon som en integrert del av oppvekstsektoren.
 • å utarbeide samarbeidsrutiner som styrker samhandling og omdømme med omverden
 • å ha ansvar for og tilgang på kommunale hjelpetiltak
 • å utarbeide rutiner for kvalitets- og kompetanseutvikling, og vurdere komplementerende kompetanse
 • å etablere en intern kvalitetssikring som grunnlag for styringsdialog med overordnet myndighet
5. Hovedutvalget for oppvekst skal være styringsgruppe for prosjektet og holdes jevnlig oppdatert om, minimum ved hver kvartalsrapport.
6. Prosjektplan, inklusiv prosjektorganisering og fremdriftsplan, fremlegges for Hovedutvalget for Oppvekst til behandling før sommerferien.

Bystyret minner om budsjettvedtak 2014 der man anmoder administrasjonen om å snarest finne gode, alternative løsninger til spesielt kostnadsbærende barnevernstiltak.
Administrasjonen bes raskt utrede løsningene for å raskt igangsette godkjenning av kommunale fosterhjem, samt følge opp og sørge for tilsyn i tråd med nasjonale føringer for fosterhjem.
Administrasjonen bes belyse muligheten for bruk av krisesenteret til barnevernets behov.
Administrasjonen bes framlegge snarest hvordan avvik registreres og korrigeres.

Les sakspapirene her: Evaluering av barnevernstjenesten i Skien

Dette er innlegget som Skien Venstre ved Signy Gjærum holdt under debatten:

Venstre står bak flertallet i oppvekst og støtter også de endringer hovedutvalgslederen har gjort godt rede for.

Jeg vil si litt til rapporten som sådan, for det var interessant lesning. Det var et riktig grep å få en ekstern vurdering og rapporten, slik jeg leser den, er en tydelig og begripelig innføring i en organisasjons indre liv og hvordan organisasjonen kan utvikles, bygge på hva er bra, ta tak i hva som bør og kan forbedres. Et godt grunnlag for videre utviklingsarbeid. Da forutsetter jeg at respondentene har klart å formidle sine synspunkt slik at de er forstått av kursleder og framkommer gjenkjennelig i rapporten.

Jeg anbefaler alle som leser rapporten å gjøre den øvelse å erstatte barnevernstjenesten med en annen kommunal enhet, en bedrift man kjenner, egen arbeidsplass, vi vil bli oppmerksom på vårt forbedrings-potensiale. Stranden utfordrer på å bli en lærende organisasjon, bygge på og utvikle våre sterke sider, hjelpe hverandre å bli bedre, lære av våre feil og støtte hverandre underveis i prosess mot felles mål. Så lett – og så vanskelig.
For Venstre er det viktig både å gi autoritet til ledelse og ansvar til og tillit til medarbeidere.

Litt flåsete sier vi at alle trapper vaskes ovenfra, det er lederrollen i et nøtteskall; det må etableres en kultur hvor det er rom for selvstendighet og ansvarliggjøring samtidig som alle vet og anerkjenner hvem som er sjefstrappevasker. Uten slikt samspill leder – medarbeider, lederteam – medarbeidere, medarbeidere – i mellom spiller man krefter. Jeg håper at ved slutten av prosjektperioden, pekes det ikke lenger på energilekkasje.

For å stå i et så krevende arbeidsområde som arbeid med barnevern, vil gode rutiner, systematikk, kompetanse, tillit, lojalitet – i sum profesjonalitet – være helt nødvendig for å sikre et godt arbeidsmiljø, en lærende organisasjon. Noe som i sin tur kommer de egentlige oppdragsgiveren til gode, unger i en livskriser.

Hva gjelder prosjektperiodens varighet, inntil 3 år virker å legge opp til en unødig langdryg prosess. Jeg henstiller til de som nå videre skal planlegge prosjektet, å vurdere om ikke prosjektperioden bør kortes ned.

Vi ønsker lykke til med prosjektet og ser det altså som riktig at oppvekstutvalget følger prosjektet tett.

Signy Gjærum
Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**