Svar fra Solvik Olsen

Venstres Abid Raja stilte spørsmål til Samferdselsministeren angående KVU-systemet, og nå har Raja fått svar. -Svaret var som forventet, og jeg er fornøyd med at det loves en ekstern utredning av regionale konsekvenser av lufthavnstrukturen på Helgeland, sier Venstres varaordfører, Hanne Nora Nilssen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Abid Raja (V) stilte dette spørsmålet til Samferdselsministeren:

Vil statsråden følge Finansdepartementets retningslinjer for konseptvalgutredning og ekstern kvalitetssikring, og hvordan vil statsråden sørge for at utredningene er kvalitetsmessig gode nok og at allmennheten har innsyn i prosessene?

Svar fra Ketil Solvik-Olsen

Jeg vil vise til at det er Finansdepartementets retningslinjer for konseptvalgutredninger (KVU) og ekstern kvalitetssikring (KS1) som legges til grunn for slike utredninger i samferdselssektoren. Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet er begge oppdragsgivere for det enkelte KVU/KS1-oppdraget. Formålet med KVU/KS1 er å sikre et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for regjeringens beslutning om valg av konsept som ramme for videre planlegging. Ordningen gjelder i hovedsak store statlige investeringer der det foreligger konseptuelt ulike måter å løse transportutfordringene på.

Utredningene utarbeides av transportetatene bl.a. på grunnlag av innspill fra lokale myndigheter og interesser. Utredningen sendes på høring og kvalitetssikres av eksterne konsulenter som har rammeavtale med Finansdepartementet. Samferdselsdepartementet baserer sin endelige beslutning på KVU- og KS1-rapporten sammen med høringsuttalelsene. Til sammen mener jeg dette gir et bredt og godt grunnlag for å fatte politiske beslutninger om videre planlegging.

I utarbeidelsen av KVUene ivaretas hensynet til medvirkning på flere måter. Det skjer gjennom informasjon, innhenting av innspill og synspunkter, arbeid i medvirkningsverksteder og gjennom oppretting av samarbeidsgrupper. Likevel vil jeg presisere at KVU er en statlig, faglig utredning, og at det er transportetatenes ansvar å utarbeide anbefaling om videre planlegging.

Som begrunnelse for spørsmålet viser Stortingsrepresentant Raja bl.a. til Larvik, Helgeland og E39 i Sogn og Fjordane.

Når det gjelder spørsmålet om KVU i Larvik, vil jeg vise til at Larvik ikke er blant byområdene som omfattes av ordningen med bymiljøavtaler/belønningsordningen. Samferdselsdepartementet vurderer det slik at det ikke foreligger konseptuelle problemstillinger i tilknytning til riksvegnettet som tilsier at det er behov for en KVU. Larvik er på denne bakgrunn gitt unntak fra kravet om KVU. Utredning og planlegging av evt. tiltak på riksvegnettet i Larvik kan skje gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven i samarbeid med lokale myndigheter.

Samferdselsdepartementet har besluttet at det ikke skal gjennomføres en konseptvalgutredning (KVU) eller en kvalitetssikring av konseptvalget (KS1) i forbindelse med planleggingen av en ny lufthavn ved Mo i Rana.

Beslutningen er fattet med bakgrunn i Stortingets føringer fra stortingsbehandlingen av Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023, jf. Innst 450 S (2012-2013), og Meld. St. 38 (2012-2013) Verksemda til Avinor AS, jf. Innst 492 S (2012-2013). Nordland fylkeskommunes vedtak om beliggenhet for en ny lufthavn og en klar anbefaling fra etatene og Avinor har også dannet bakgrunn for vedtaket.

Departementet er godt kjent med at det er lokal uenighet i denne saken. Samferdselsdepartementet skal bl.a. derfor gjennomføre en ekstern utredning av regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen, inkludert oppdaterte samfunnsøkonomiske analyser. Departementet vil søke å inkludere Nordland fylkeskommune i dette arbeidet.

For E39 i Sogn og Fjordane i retning Ålesund er det utarbeidet KVU, og denne er kvalitetssikret på vanlig måte gjennom Finansdepartementets kvalitetssikringssystem, KS1. Det er også kommet inn en rekke høringsuttalelser i denne saken. Dette materialet vil samlet sett være et godt grunnlag for regjeringens vedtak om trasévalg og videre planlegging.

Avslutningsvis vil jeg vise til at grunnen til at denne regjeringen har gitt unntak fra KVU/KS1 i en del saker, er å bidra til effektivisering av planprosessene. Det betyr at i en del saker hvor det ikke foreligger konseptuelle problemstillinger mener jeg at det ikke er nødvendig å gjennomføre KVU/KS1. I slike saker kan man gå direkte til planlegging etter plan- og bygningsloven. I saker hvor det derimot foreligger konseptuelle problemstillinger, mener jeg KVU/KS1 er et godt egnet planverktøy. Derfor har også Samferdselsdepartementet for kort tid siden gitt Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre flere nye KVUer på riksvegnettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**