Interpellasjon til ordfører Vidar Lande

Bemanningssituasjonen på Skavangertun sykehjem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Bjørn Flo Knudsen

Foto: Bjørn Flo Knudsen

Pleie og omsorgssektoren i Kongsberg kommune er inne i en krevende og viktig omstillingsprosess. Vi vet at morgendagens penger må strekke lenger for at alle som tenger hjelp fra kommunen skal få gode tjenester, også når de blir flere. Det har vært lagt opp til en omfattende og tøff prosess der alle steiner snus og organisasjonen er gjennomgått fra topp til tå. Vi kan allerede se resultater ved at driften er under kontroll. En forutsetning for å få til en så stor prosess, er å få alle til å dra i samme retning. At alle føler seg hørt og at en tar den faglige debatten om hva som er gode og trygge tjenester.

Et ledd i omstillingen har vært differensieringen på institusjonene. Tislegård skal brukes som en forsterket institusjon og ta seg av de ressurskrevende brukere. Når disse brukerne flyttes ut av Skavangertun har man redusert turnusene der. Det kan virke som selve flyttingen av brukere og ansatte har fungert i henhold til intensjonen. Det store spørsmålet, som har dukket opp den siste tiden, er det faglige nivået på tjenestene til de brukerne som blir igjen på Skavangertun.

I etterkant av flyttingen har det oppstått en faglig uenighet om bemanningen på Skavangertun er god nok. Det er utelukkende positivt at ansatte engasjerer seg i sitt fag. Dette utfordrer prosessen og gir en mulighet til å kunne gi best mulige tjenester innenfor de rammene vi har. Til tross for at kommunen har kjørt ryddige prosesser og kan dokumentere medvirkningsmøter, kan det virke som bemanningsnormen legger opp til en bemanning som de ansatte ikke føler er faglig forsvarlig. Denne reduserte bemanningen har igjen ført til en usikkerhet hos brukere og pårørende.

Utryggheten hos ansatte, brukere og pårørende skal vi ta på alvor. For det første gir det dårlige opplevelser og trygghet er en viktig del av den omsorgen som skal gis. Det andre er at denne typen saker skader omdømmet og vil gjøre det vanskeligere å gjennomføre nødvendige endringer i fremtiden.

Så mitt spørsmål til Ordføreren er:
Ønsker ordføreren og legge til rette for at følgende forslag kan debatteres og voteres over:

1. Kongsberg kommunestyre støtter intensjonen i differensieringen, men ser at det er oppstått usikkerhet rundt hva som er faglig rett nivå på bemanningen på Skavangertun. Kommunestyret ser at usikkerheten skyldes at det oppleves at de brukerne som er igjen på Skavangertun etter differensieringen er mer ressurskrevende enn hva bemanningsnormen tilsier. Kongsberg kommunestyre ber derfor Rådmannen øke bemanningen dag, kveld og natt ved sykehjemmet med en ekstra vakt, inntil effekten av differensieringen tilsier at brukergruppen har et ressursbehov i tråd med dagens gjeldene bemanningsnorm. Når effekten av differensieringen tilsier at det kan nedbemannes legges dette frem som egen sak til UHO

2. Rådmannen bes sette i gang tiltak for å få den faglige debatten tilbake til interne kanaler og evaluerer hvordan man i fremtiden kan kvalitetssikre at alle faglige innvendinger følger saker til politisk behandling.

3. Rådmannen bes orientere om tilstanden ved Skavangertun til UHO.

Bjørn Flo Knudsen
kommunestyrerep. og utvalgsmedlem i UHO for Venstre

Laagendalsposten har også skrevet om dette i dagens avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**