Vil Asker ha mer kø?

Høyre-Frps forslag til boligbygging de neste tiårene vil forverre køproblemene på Slemmestadveien, Røykenveien og Drammensveien. Vi bygger oss et kø- og klimaproblem. Ønsker innbyggerne i Asker dette?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Asker Venstre er kritisk til mange av planene for bygging av boliger i Asker før gode kollektivløsninger er på plass.

Bilkøene på Røykenveien og Drammensveien er allerede i ferd med å kvele Asker sentrums potensial som kollektivknutepunkt. Matebussene til Asker stasjon må stå i samme kø som bilene.

Det er da overraskende at Høyre-Frp vil åpne for enda flere bilbaserte boligområder som vil forverre køene.

En viss fornyelse av Dikemark er bra, men en stor mengde nye boliger på Dikemark vil skape ytterligere kø inn til Asker.

Les flere meninger og debattinnlegg her

For å løse køproblemene som allerede er inn til Asker, er første grep å stoppe utbygging av bilbaserte boligområder.

Dernest må kollektiv- og sykkelfelt langs Drammensveien, Røykenveien og Slemmestadveien prioriteres like sterkt som ny E18.

Planer for nye kollektivfelt er utarbeidet av kommunens administrasjon. Men finansieringen finnes ikke, hverken i Nasjonal transportplan eller i de fylkeskommunale planene.

En kommunal strategi for å først lage køer, for deretter å be andre betale seg ut av problemene, er risikabel for Askers trafikanter og velgere.

På tross av at Røykenveien har vært et stort problem for Asker og Røyken i 20—30 år, har hverken staten eller fylkeskommunen prioritert å bygge ny vei.

Venstre stiller seg undrende til den lokale kritikken av Statens vegvesen, Jernbaneverket, Ruter og Fylkesmannen fordi disse har kommet med innsigelser til Askers byggeplaner.

Etter Venstres oppfatning er det fornuftige innspill Asker har fått fra byråkratene i fylket og stat.

Det nasjonale klimaforliket fra 2008 forplikter oss til å redusere utslipp fra transport. All transportvekst i Asker må tas i form av kollektivtransport, sykkel og gange.

Da blir det feil å planlegge for bilbasert utvikling. Det er overraskende at Asker Høyre, ved Stein H. Annexstad, ikke forholder seg til kritikken, men i stedet angriper kritikerne som «byråkrater fra «overordnede instanser».

Sentrumsnær utvikling av boliger og kontorarbeidsplasser er det gode hovedgrepet i Askers utviklingsplan.
Men, Asker legger opp til mange flere parkeringsplasser enn det man gjør i andre store byer i Norge.

Dette vil medføre at veinettet inn til Asker sentrum vil flomme over av enda flere biler. Effektene av dette ser vi i dag på Drammensveien hvor Schlumberger/Geco og Kongsberg Oil & Gas har etablert arbeidsplasser med et stort antall parkeringsplasser.

Biltrafikken til disse kontorbyggene har gitt betydelig mer kø. Denne strategien harmonerer dårlig med at få parkeringsplasser er et effektivt tiltak for å få folk til å velge kollektivt.

Vi mener at Asker må innse at veiene ikke tåler flere biler og tenke nytt.

Trolig bør Asker søke om bymiljøpakke for å sikre fremkommeligheten for bussene i kommunen.

Kanskje bør kollektiv- og sykkelfelt rundt Asker bli innarbeidet i E18-pakken, mot at Asker innfører en rushtidsavgift rundt Asker sentrum og E18?

Uansett bør Asker si nei til boligbygging som vil øke køene på Slemmestadveien, Røykenveien og Drammensveien.

I motsatt fall vil Asker kunne bli kjent som «kø-bygda». Asker skal utvikles til bygda hvor folk lett kan ta klimavennlige valg.

Jostein F. Tellnes, leder i Asker Venstre

Innlegget ble publisert i Asker og Bærums Budstikke 1. april 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**