Flere El-biler i Skien kommune

Den ladbare hybriden med det passende navnet Opel Ampera, Foto: Norsk Elbilforening

Skien Venstre ved Kenneth Berg fikk gjennomslag for Venstres fellesforslag med SV om å intensivere innkjøp av el-biler i Skien kommune, samt å få på plass en bedre infrastruktur på ladestasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det var i sak miljøstrategi for Skien kommune sin bilpark i hovedutvalget for Næring, miljø og kultur at Skien Venstre ved Kenneth Berg la frem et forslag om at Skien kommune må øke andelen el-biler i Skien kommune.

Skien Venstre mener dette er et viktig ledd innenfor miljø og klimasatsingen i kommunen.

For å begrense klimaproblemet tilstrekkelig må de globale utslippene reduseres med 50-85 prosent innen 2050. Norge har som et ledd i denne strategien forpliktet seg til et mål om å redusere utslipp av klimagasser slik at gjennomsnittsnivået av klimagassutslipp fra 2013 til 2020 ikke skal overstige nivået slik det var i 1990. For å nå målet må alle norske kommuner være med å bidra inkludert Skien.

Veitrafikken sto i 2012 for 19 av de samlede norske klimagassutslippene og bidro med 58 prosent av utslippene fra transportsektoren. Disse tallen viser at transportsektoren er et viktig satsingsområde for å nå våre klimamål og Skien Venstre mener derfor at det er viktig at kommunen må gå foran som et godt eksempel.

Forslaget til Kenneth Berg (Venstre) ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer (Krf og Frp), vedtaket lyder som følgende:

1. For å bidra til å nå miljømålene om reduksjoner av klimagasser i Norge skal flest mulig av kommunens biler som går på fossilt drivstoff byttes ut med elbil og/eller biler som kan gå på biogass.

2. Det skal i første omgang prioriteres å bytte ut kommunens biler som går på fossilt drivstoff med elbiler.

 Hurtiglader

Hurtiglader

3. Hovedutvalget for næring, miljø og kultur (HONMK) ønsker fortgang i anskaffelse av miljønøytrale kommunale kjøretøyer. Det utarbeides snarest en plan for lading og etablering av ladepunkter. El-bilanskaffelse må vurderes ut i fra muligheten for raskere lading ved bruk tilleggsutstyr (kontrolboks) og etablering av flere hurtigladere. Det utarbeides snarest en plan for lading/hurtiglading og etablering av lader-/hurtigladere. Planen
skal omfatte kostnader og finansiering av ladepunkter. Administrasjonen må undersøke alle muligheter for ekstern medfinansiering/støtte til dette tiltaket.

4. Før kommunen kan vurdere å anskaffe gassbiler må det lages en sak om avtale med biogassleverandør for distribusjon av drivstoff og etablering av fyllestasjoner. Dette vil være i et mer langsiktig perspektiv.

Dette arbeidet må skje i nært samarbeid med Telemark fylkeskommune, som har vedtatt å stille krav om gassdrevne busser ved neste anbud om kollektivavtaler i 2016.

For å skape trygghet hos brukerne samt minimalisere kostnader til drift og vedlikehold så bør variasjonen av biler begrenses.

5. HONMK har ambisjoner om at en større andel enn det som framkommer i saken (41 biler) må kunne skiftes ut med miljønøytrale kjøretøyer. Administrasjonen bes se på om krav som er stilt om hengerfeste kan settes til et redusert antall kjøretøyer.

(I tillegg til disse punktene kommenterte Venstre at også RiG bør se på muligheten for å bytte sine renovasjonsbiler fra fossilt til biogassdrevne biler ved neste anledning)

Les hele saken her: miljøstrategi for Skien kommune sin bilpark
TA: Girer opp med 41 nye elbiler

 Tesla Model S

Tesla Model S
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**