Kommentarer til ny arealplan under behandling

Administrasjonen har overlevert oss et imponerende godt gjennomarbeidet plandokument. Planutkastet følger opp allerede inngåtte og forpliktende avtaler som Framtidas Byer, Skien 2020, Sentrumsplan, Bypakke Grenland og avtale om belønningsmidler. Og som selvsagt retter seg etter vedtatte ATP Grenland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Vi har altså politisk vedtatt de prinsipp og strategi som vi senere skal planlegge innenfor. Som er og skal bli førende. Våre tidligere vedtak er rammebetingelser for oss.

Dalsbygda

Venstre mener det er viktig at vi nå holder fast ved valgt strategi for byutvikling og arealbruk, herunder fortetting i bybåndet kombinert m prinsippet 80/20, samt forsterket fokus på å unngå å bygge ned dyrkbar mark. Det er beklagelig hvis vi nå ved første anledning / første korsvei skal så tvil om bybåndsstrategien. Dette sier vi fordi vi mener vi på selvstendig grunnlag har vedtatt retningslinjer for en framtidsretta byutvikling, og denne politikk og strategi vil vi følge opp og ikke avvike fra.

Planen skal nå ut på høring. Tida fram til 2. gangs behandling skal benyttes både av alle høringsinstansene samt av oss politikere til å gjøre oss godt kjent med planen slik den foreligger og herunder vurdere både areal som er tatt ut og areal som er tatt inn. Det er det mulig å gjøre ved å legge planen ut som den foreligger

Venstre støtter derfor adm som foreslår å ta ut Bervikåsen som et stort og omfattende felt beliggende straks utenfor den bybåndsavgrensningen som er vedtatt — en utbygging her vil medføre betydelige omkostninger hva gjelder infrastruktur og vil svekke målsettingen om å prioritere boligbygging til sentrum og sentrumsnært. Dette er drøftet godt av adm

Utenfor bybåndet (20%) legges til rette for små felt, huskruller, og spredt boligbygging. Tilpasset lokale forhold og i altså mindre volum. Dette mener Venstre bidrar balansert til et variert boligtilbud i vår kommune, hvor forøvrig enebolig andel er betydelig høyere enn snitt sml bare kommuner, og høyere enn hva forventet preferanse blant boligkjøpere trolig vil tilsi i tida som kommer.

Hva gjelder Dalene tomta, dette området er kjøpt og til nå videreutviklet, dvs ryddet, ut fra dagens reguleringsformål som er næring. I en ideell verden var den blitt tilbakeført til landbruk. Det ville kommunen måttet betalt dyrt for, og vi ser oss ikke i stand til det. Derfor mener Venstre det er riktig å beholde dagens formål, og ikke omregulere til bolig slik eier ønsker og adm går inn for. Når vi gjør en risikovurdering av framtidsutsikter for resterende nærliggende landbruksareal, er vår oppfatning at boliger på Dalene tomta skaper større press på områdene rundt og på veisystemet enn hva næring vil gjøre.

Vi har dessuten en knapphet på næringsareal. Også Lakåsene og Ånnerød bør tas inn i planen allerede nå.

Vi aksepterer at et sentralt område på Gulset fortsatt båndlegges for framtidig gravlund/ urnelund. Kistegraver er mindre aktuelt, også der har vi stadig for høy andel hvilket legger kapasitetspress på våre kirkegårder. Dette kan finne en god løsning ved bedre tilrettelegging for urnegraver

Signy Gjærum

Signy Gjærum

Skien havn
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**