Ikke støtte til kravet

Styret i Nordland Venstre ønsket ikke å støtte opp under forslaget til uttalelse fra lokallagene i Alstahaug, Brønnøysund og Vefsn. I forbindelse med mulig endring av flyplasstrukturen på Helgeland, hadde lokallagene bedt fylkesstyret om hjelp for å sikre at avgjørelse i denne saken blir tatt på et riktig grunnlag, og i henhold til Stortingets krav om en bredere vurdering av regionale konsekvenser. Les styrets vedtak og begrunnelse her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Flyplasstruktur på Helgeland

Nordland Venstre har fått mail fra lokallagene i Alstahaug, Brønnøysund og Vefsn hvor de ber om at Nordland Venstre fatter et vedtak ifm flyplasstrukturen på Helgeland. Bakgrunnen er Nordland Venstres årsmøtevedtak om en KVU-prosess i forkant av endringen av flyplass-strukturen ikke ble tatt til følge.

Saksopplysninger:

Fylkestinget har med stort flertall gått inn for saken. Et samla Storting har også gått inn for saken, og det samme har foregående og sittende regjering. Med bakgrunn i vårt årsmøtevedtak stilte Venstres medlem av samferdselskomiteen, Abid Raja, spørsmål til statsråden angående instituttet med konsekvensutredninger da det ikke ble ei ekstra utredning. I slutten av april vil Avinor legge frem en tentativ tidsplan for den videre detaljplanleggingsprosessen og for arbeidet med en konsesjonssøknad. Samferdselsdepartementet har bedt Avinor å nyttiggjøre seg det arbeidet som allerede er gjort, der det er hensiktsmessig.

Styret forstår frustrasjonen over å miste en lokalflyplass, men med bakgrunn i det vi har skissert, oppfatter vi at saken ikke kommer til å endres.

Vedtak:

Styret i Nordland Venstre beklager at Samferdselsdepartementet ikke ville utarbeide egen KVU (konseptvalgutredning) for å belyse det totale kommunikasjonsbehovet i regionen. Vi tar det til orientering og anser det ikke hensiktsmessig å gå videre med saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**