Velferd og verdiskaping

I den politiske debatten i Skien/Grenland er det svært mange som engasjerer seg i spørsmålene om hvordan man skal fordele samfunnets goder.
Det som dessverre ikke blir like mye fremhevet i den politiske debatten, er den åpenbare sammenheng mellom nivået og kvaliteten på velferdstjenestene og verdiskapingen i samfunnet.
Skal vi kunne opprettholde og utvikle gode velferdtilbud trenger kommunene større skatteinntekter. Da trenger vi flere bedrifter og flere jobber.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre ønsker å sette mer fokus på verdiskaping.
Et mangfoldig, miljøvennlig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at vi skal kunne få til en bærekraftig næringspolitikk som kan bidra til å opprettholde og utvikle velferdssamfunnet.

Kjernen i Venstres næringspolitikk er gode rammevilkår for alle deler av næringslivet.
For næringslivet i Skien/Grenland/Telemark er de infrastrukturelle rammebetingelsene en utfordring. Både når det gjelder vei og bane har vi kommet i bakleksa på grunn av manglende statlig investeringsvilje gjennom flere tiår. Dette har blitt en negativ faktor for næringsutvilklingen og verdiskapingen i vårt område.

Det er et selvstendig mål for Venstre at flere starter egen bedrift og at flere bestemmer over egen arbeidsdag. Det er viktig for maktspredning i økonomi og samfunn å ha mange selvstendig næringsdrivende og et mangfold av små og mellomstore bedrifter. I tillegg til alle de store bedriftene i samfunnet.

widerøe

For å få til en positiv nærings- og befolkningsutvikling i Skien/Grenland må viktige rammebetingelser komme på plass. Da er en god infrastruktur for vei-, jernbane-, sjø- og lufttransport helt grunnleggende.
Skal vi få nye bedrifter til å etablere seg i vårt område og samtidig legge til rette for at eksisterende bedrifter kan ekspandere, må dette være på plass.
I dag har Grenland et meget godt infrastrukturellt tilbud når det gjelder sjøtransport.
For de bedriftene i Grenland som har en vesentlig del av sin næringsvirksomhet på Vestlandet er det nå stabile og gode flyforbindelser til Bergen fra Skien Lufthavn med Widerøe.

InterCity

Når det gjelder vei og jernbane er situasjonen ikke tilfredsstillende for vårt område. Men det er å håpe at den vedtatte InterCity satsingen til Skien blir gjennomført i henhold til den angitte tidsplan. En konkurransedyktig jernbane vil kunne føre store mengder gods og passasjerer over fra vei til bane. Det er god samfunnsøkonomi og god miljøpolitikk.
Den klattvise utbyggingen av våre hovedveier bør nå bli erstattet av større prosjekter som bygger lengre strekninger av gangen. Det vil bety raskere utbygginger og lavere kostnader.
Det er god samfunnsøkonomi og god miljøpolitikk.

Konklusjon.
Skal vi kunne opprettholde og utvikle gode velferdstilbud, trenger kommunene større skatteinntekter. Skien/Grenland trenger flere bedrifter og flere arbeidsplasser!
For å få nye bedrifter til å etablere seg og samtidig legge grunnlaget for at eksisterende bedrifter kan ekspandere, trenger vi en bedre infrastruktur spesielt på vei og jernbane.
Her har våre stortingspolitikere et spesielt ansvar for å holde trykket oppe overfor de bevilgende myndigheter.

Lars Solbakken

Lars Solbakken
leder Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**