Venstre fremmer nyetableringer – rammevilkår for enkeltpersonforetak må forbeders

Venstre vil ha et nyskapende Norge, skriver stortingsrepresentant Pål Farstad. – Vi ønsker at flere starter egen bedrift. Forbedringer i vilkårene for å starte og drive egen virksomhet er nødvendig om vi skal få til dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Pål Farstad på Løvebakken

Foto: Ragnhild Helseth

VENSTRE FREMMER NYETABLERINGER

For å opprettholde vekst i levestandarden når petroleumsproduksjonen faller trenger Norge en blomstrende grunderkultur. Dette er nødvendig for å oppdage og utnytte muligheter og tiltrekke seg risikovillig kapital og andre ressurser, sier OECD.

I en tid der oljeinntekter trygger velferd og velstand, er det et paradoks at nettopp denne tilstanden synes å ha blitt største hinder for grunderen og innovatøren. Vi tar verdiskapingen for gitt, og realpolitikken fokuserer i all hovedsak på fordeling og bevilgninger. Forståelsen av langsiktig sysselsetting og velferd knyttet til skaping av nye bedrifter har altfor liten plass.

Dessverre stimulerer ikke dagens system interessen for å starte for seg selv. Snarere tvert imot. I enkeltpersonforetak bærer den selvstendig næringsdrivende personlig den økonomiske risikoen for virksomheten, og vedkommende har bl.a. svakere rettigheter til sosiale ordninger. Slik kan det ikke fortsette, fordi det bremser snarere enn fremmer nyetableringer som er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling i norsk næringsliv.

Venstre vil ha et nyskapende Norge. Vi ønsker at flere starter egen bedrift. Forbedringer i vilkårene for å starte og drive egen virksomhet er nødvendig om vi skal få til dette. Derfor fremmet Venstres Terje Breivik og Pål Farstad tidligere i vår en sak til Stortinget, der vi ba om en helhetlig gjennomgang av vilkårene for enkeltpersonforetak. Stikkord for oss er skattemessig likebehandling, skattefri etter- og videreutdanning, forenklinger i regelverk, reduksjon av skjemavelde, et målrettet statlig virkemiddelapparat, treffsikre støtteordninger og tilgang på kapital gjennom skattestimulans for investorer som kan tenke seg å investere i nye virksomheter.

Tidligere i juni behandlet Næringskomiteen saken, og en samlet komite står bak anmodningen om at Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av enkeltpersonforetaks rammevilkår med sikte på konkrete forbedringer. Det gjelder skattemessige betingelser, sosiale rettigheter, forenklingstiltak, tilgang på kapital og det offentlige virkemiddelapparatets innretning og innsats og andre rammebetingelser som er spesielt tilpasset små bedrifter.

Venstre har fått gjennomslag i næringskomiteen på alle viktige punkter, og forventer nå at regjeringa arbeider raskt for å få på plass ordninger som gjør det attraktivt å starte for seg selv og som stimulerer til nyetableringer. Norsk økonomi og norsk velferd trenger flere bein å stå på. Nå må det handles. Vi er utålmodig.

Pål Farstad
Stortingsrepresentant, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**