Vefsn Venstre vil innføre inntektsbasert foreldrebetaling i barnehagen

Mot Venstres stemmer vedtok dagens kommunestyret i Vefsn å øke betalingssatser i barnehagen. Venstre ville beholde prisen på 50% plass på dagens nivå. Forslaget ble nedstemt av kommunestyret. Et endringsforslag som gikk på å innføre inntektsbasert foreldrebetaling ble også nedstemt mot 13 stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Barn står foran en lysende grønn fremtid

Foto: freedigitalphotos.net

Ordfører!

I følge forskrift om foreldrebetaling i barnehager skal alle kommuner ha ordninger som kan tilby barnefamilier med lavest betalingsevne en reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling. Ordningen skal omfatte både private og kommunale barnehager i kommunene. Det er ulik praksis fra kommune til kommune med hensyn til foreldrebetaling og moderasjon. Noen har inntekstgraderte satser, noen har friplasser eller andre typer rabattordninger.

Vefsn Venstre mener at med den foreslåtte økningen av barnehagesatser i kommunen vil det påføres småbarnsfamilier enda større økonomiske belastninger.

Det er mange barn i Norge som vokser opp i familier med lav inntekt. En rapport fra Fafo viste at antall barn i Norge som vokser opp i en familie med lav inntekt er økende.
Barnefattigdom i Norge handler om barns manglende muligheter til å delta på lik linje med andre og mulighet til utvikling. Barnefattigdom er urettferdig og moralsk uholdbart.

I hvilken grad kommunene tilbyr moderasjonsordninger i foreldrebetalingen for barnehager vil være viktig, og kan ha stor betydning for de med lavest betalingsevne.

Med bakgrunn i dette fremmer vi følgende endringsforslag:

Betalingssatsen for en 50% plass — tilsvarende 24 timer per uke — beholdes på dagens nivå med 1760,- kroner.

Det vurderes å innføre et inntektsbasert betalingssystem for barnehager i Vefsn kommune.

Begrunnelse:
Ordningen slik den er foreslått av rådmannen kan føre til ytterligere innstramming av økonomien til småbarnsfamilier i Vefsn kommune, da særlig for familier med flere barn i barnehage og/eller SFO-betaling. I følge forskrift om foreldrebetaling i barnehager skal alle kommuner ha ordninger som kan tilby barnefamilier med lavest betalingsevne en reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling. Barnehagen er en svært viktig arena for sosialisering og opparbeiding av sosial, språklig og annen kompetanse. Et inntektsbasert betalingssystem vil være mer rettferdig overfor familier med lav betalingsevne.

Carola Karl Urvik, gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**