Brannøvelser på Halsøy og byutvikling

Etter en lang og deilig sommerferie ble lokalpolitikerne i Vefsn hentet brått tilbake til den politiske virkeligheten i første planutvalgsmøte etter sommeren. Saken om brannøvelser på “Toppenhalvøya”, som Venstre foreslo å utsette før sommeren med begrunnelse i blant annet å få alle berørte parter med i saken, noe vi ikke kan se har skjedd, sørget for litt temperatur. I hvert fall hos et av partiene, nemlig Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Halsøya

Foto: Urvik

Selv etter en meget flott og målrettet presentasjon av brannsjefen om planlagte tiltak for brannvesenet i Vefsn, vil jeg fortsatt påstå at denne tomten har fortjent et annet skjebne enn nå planlagt. Det ble forøvrig nevnt av brannsjefen Holand at man har letet etter alternative plasser, men ikke funnet noe. Hvor "hardt" har man letet da må jeg spørre? Eller har man slått seg til ro med at denne tomta er best egnet, vi stopper “letingen” her?

Etter mitt syn handler dette om mer enn å overlate en verdifull tomt til brannvesenet i Vefsn. Det handler om byutvikling i et større perspektiv. Jeg savner en helhetlig byutvikling i Mosjøen der man både tar hensyn til alle de flotte planer man har laget, men også en visionær planlegging som ser lengre fram i tid enn bare noen få år. Vi må finne en balanse mellom næringsutvikling, vern om områder som er verdt å verne om, videreføring av eksisterende planer som for eksempel gang- og sykkelstier i sykkelbyen Mosjøen (her kan man knytte sammen Baustein med "Pålgården park" og Halsøy), folkehelseplan mm. Som alle andre mennesker kan også politikere i Vefsn velge om de vil lære av sine feil og forhastede beslutninger i mange saker der altfor ofte rene næringsinteresser har stått i fokus. For å komme med en liten digresjon: «Riv alt sammen» het det i reguleringsplanen for Mosjøen sentrum som Vefsn kommune fremmet i 1970. Hvordan hadde vi frontet Mosjøen og Vefsn i dag hvis Sjøgata måtte vike for en tredvetalls parkeringsplasser i sin tid?

Mange nevner at turisme ikke er tatt på alvor i kommunen. Her har man en sjønær tomt med strandlinje, som vi forøvrig ikke har så veldig mange av i kommunen vår, som kan tilrettelegges både for en næringsrettet turisme i tilknytning til Vefsna, men også til friluftsformål og rekreasjon for lokalbefolkningen i byen, i tillegg til at Vefsn Folkehøgskole er i gang med en utbygging som kombinerer skoledrift med utleie av de nye, planlagte hybler for å bidra som en synlig aktør til kommunens reiselivsvirksomhet. Røyken er en sak, og det er fint hvis brannsjefen sier at det blir færre ulemper enn fryktet, men ut fra mitt og Venstres ståsted har vi landet på at området er verdifull også i et annet perspektiv. Derfor har ikke vi i Venstre latt oss blende av en forrykende presentasjon av brannsjefen, men holdt fast ved vår beslutning som vi mener har vært drøftet med bakgrunn i ulike aspekter i saken.

Nå må det også sies at denne dispensasjonen er bare midlertidig, selv om det står følgende i beskrivelsen av tiltak fra brannvesen: "På det avgrensede området vil det på sikt bli satt opp et røykdykkerhus i betong, overtenningscontainer/containeranlegg, servicebygg med garasje, oppsamlingskar som brukes i forbindelse med slukkeøvelser samt noe betongplater. Området vil når det er ferdigstilt bli belyst, asfaltert og tilrettelagt med mindre grøntområder." Hvor midlertidig dette blir er det sikkert ulike meninger om. Forøvrig ligger omsøkt område i randsonen av et vernet nasjonal laksevassdrag, noe som også burde veie tungt når kommunen vet at en del av aktiviteten på tomta vil medføre bruk av miljøfarlig materiale som under ingen omstendigheter burde komme i berøring med fjorden og elvemunningen.

Hvorfor ikke sette ned en arbeidsgruppe bestående av, for eksempel, rektor ved Folkehøgskolen, representanter fra kommunens næringsselskap, folkehelsekoordinator, barnas representant, beboere på Halsøy m.fl. for å drøfte bruken av dette området på Halsøya i et framtidsrettet perspektiv? Et perspektiv som, nå når arealet endelig ble frigitt etter at ESSO disponerte det i mange år, vil gagne flere mennesker enn det er nå lagt opp til. Siden øvelser med den nye brannbåten og oljelenser også kan utføres i havna ifølge brannsjefens egne opplysninger, må det være mulig å finne en annen tomt enn "kremtomta" ved innseilingen til Mosjøen for brannvesenet i Vefsn. En tomt som både oppfyller krav til responstid og andre forhold, hvis det er snakk om å "bare" bygge et røykdykkerhus og sette opp noen containere slik brannsjefen sa i sin orientering. Som oftest er det mulig å finne en løsning hvis politisk vilje er tilstede.

Carola Karl Urvik, leder for Vefsn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**